Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 49

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “De Nederlandse ambtenaar verantwoordelijk hiervoor mist kennelijk het poëzie gen.”

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk V – Gebieden waarop de Unie kan besluiten ondersteunend, coördinerend of aanvullend op te treden
Afdeling 2 – Industrie
III-279 Industrie

1. De Unie en de lidstaten scheppen de voorwaarden waaronder de industrie van de Unie kan concurreren.
Hiertoe is hun optreden, dat past in een bestel van open en concurrerende markten, erop gericht:
a) de aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te bespoedigen;
b) een gunstig klimaat voor het ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Unie, met name van het midden- en kleinbedrijf, te bevorderen;
c) een gunstig klimaat voor samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen;
d) een betere benutting van het industrieel potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren.
2 en 3 overgeslagen. Saai.

Ik mag het wel dat ze apart het midden- en kleinbedrijf noemen. Ik denk dat nieuwe kleine bedrijven belangrijker zijn voor de economische ontwikkeling (en vernieuwing) dan bestaande grote corporaties.
Als ik niet reeds een stevige allergie had ontwikkeld voor het aantal keer dat de vrije markt in deze grondwet naar voren is gekomen, had ik dit artikel best goed gevonden.

Afdeling 3 – Cultuur

III-280 Cultuur
1. De Unie draagt bij tot ontplooiing van de culturen van de lidstaten, onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.
2. Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen:
a) verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren;
b) instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang;
c) culturele uitwisseling op niet-commerciële basis;
d) scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.
3. De Unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de voor cultuur bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.
4. De Unie houdt bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van de Grondwet rekening met de culturele aspecten, met name om de culturele verscheidenheid te eerbiedigen en te bevorderen.
5. Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
a) worden bij Europese wet of kaderwet stimuleringsmaatregelen vastgesteld, met uitzondering van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. De wet of kaderwet wordt vastgesteld na raadpleging van het Comité van de Regio’s;
b) neemt de Raad op voorstel van de Commissie aanbevelingen aan.

Intermezzo. Voor zij die dit niet vanaf het begin volgen, deze reeks met dagelijkse doses grondwet wordt vertaald vanuit stukjes in het Engels op mijn eigen weblog. Meestal kan ik dat 1 op 1 doen. Dit keer maakt het verschil in vertaling het me echter onmogelijk.
Ik geef jullie even het engelse stukje mee, daarbij zeggende dat in de eerste zin van (1) het Engelse woord voor “ontplooiing” “flowering” was:

I can’t help but smile after reading the first line. “flowering” is a word not used elsewhere in the constitution. I can see a civil servant thinking about a proposal for this part. Mmmmm, culture, mmmm, maybe use a bit more “poetic” language this time. Like “flowering” instead of “expansion” or “improvement”. Nice :-)

Daar kon ik dus niets mee in deze saaie Nederlandse vertaling. De Nederlandse ambtenaar verantwoordelijk hiervoor mist kennelijk het poezie gen.

Verder kan ik niet zo heel veel zeggen over dit artikel. Behalve misschien dat 1.c een beetje in schril contrast staat met het feit dat tegenwoordig grote delen van Cultuur hun geld krijgen uit commerciele sponsoring (wat ik niet goed vind). Dit punt is dus al verouderd voordat het ingevoerd wordt.

Afdeling 4 – Toerisme
III-281 Toerisme
1. De Unie zorgt voor aanvulling van het optreden van de lidstaten in de toerismesector, met name door bevordering van het concurrentievermogen van de ondernemingen van de Unie in die sector.
In dit verband is het optreden van de Unie gericht op:
a) het bevorderen van een klimaat dat gunstig is voor de ontwikkeling van bedrijven in deze sector;
b) het stimuleren van de samenwerking tussen de lidstaten, met name door uitwisseling van goede praktijken.
2. Bij Europese wet of kaderwet worden de bijzondere maatregelen vastgesteld ter aanvulling van de acties die in de lidstaten worden ondernomen om de in dit artikel genoemde doelstellingen te verwezenlijken, met uitzondering van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.

Arme Japanse toeristen! Wij, de EU, doormiddel van samenwerking, kunnen nu de Japaners een tour door alle 25 lidstaten van Europa aanbieden die slechts 9 dagen duurt! Dit zou niet mogelijk geweest zijn voor de Unie, de grenscontroles alleen al zouden meer tijd in beslag genomen hebben.
:-P

64.3% gelezen.

Reacties (4)

#1 Alper

Dat aantal keer (dat het woord ‘markt’ voorkomt in de grondwet) is trouwens 141.
Koop maar wat meer antihistamine in.

  • Volgende discussie
#2 steeph

Dat is dus ongeveer eenmaal per drie artikelen. Mmmm…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Ekko

flowering betekent volgens mij gewoon bloeien. Als ze dat hadden neergezet was het logischer geweest. Cultuur is er toch wel, maar een steuntje in de rug van de EU op dit gebied is nooit weg als je kijkt hoeveel er in Nederland op cultuur bezuinigt wordt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie