Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 43

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk IV – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
Afdeling 1 – Algemene bepalingen
III-257 Omschrijving van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht

1. De Unie is een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de grondrechten en de verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd.
2. De Unie zorgt ervoor dat aan de binnengrenzen geen personencontroles worden verricht en zij ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, immigratie en controle aan de buitengrenzen, dat gebaseerd is op solidariteit tussen de lidstaten en dat billijk is ten aanzien van de onderdanen van derde landen. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden staatlozen gelijkgesteld met onderdanen van derde landen.
3. De Unie streeft ernaar een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, door middel van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en van racisme en vreemdelingenhaat, maatregelen inzake coördinatie en samenwerking tussen de politiële en justitiële autoriteiten in strafzaken en andere bevoegde autoriteiten, alsmede door de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken en, zo nodig, door de onderlinge aanpassing van de strafwetgevingen.
4. De Unie vergemakkelijkt de toegang tot de rechter, met name door het beginsel van wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen in burgerlijke zaken.

Ik denk dat het een tijdje duurt alvorens de impact van dit artikel bekend is. Het raakt een paar zeer fundamentele zaken. Zoals gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel en immigratie. En tegelijkertijd willen ze een hoog niveua van veiligheid waarborgen. Erg ambitieus.
Een paar opmerkingen nu. In (1) hebben ze het over “tradities”. Hoe daar mee om te gaan? Zou het kunnen betekenen dat bepaalde lokale “tradities” de europese wetgeving buitenspel zetten? Neem bijvoorbeeld Engeland, daar hebben ze nog steeds een beetje de traditie om kinderen te slaan op school als ze “stout” zijn. Wordt dit dan toegestaan onder de nieuwe Europese wetgeving?
En wat is eigenlijk een “hoog niveau van veiligheid”? Dat kan je op verschillende manieren uitleggen. Voor sommigen betekent het dat het neuzen in andermans prive leven om te voorkomen dat ze een terroristische aanslag plegen is toegestaan. Voor anderen betekent het mensen waakzaamheid bijbrengen, maar vooral niet teveel in het prive leven van mensen zitten (omdat dat ze nou juist meer onveilig zou laten voelen).
En soms kan het behalen van een hoog niveau van veiligheid het gevoel van racisme en vreemdelingenhaat aanwakkeren (Let goed op al die moslims!).

Op dit moment zie ik het artikel echter nog wel positief in, ook al is het niet perfect. Het streven is goed.

III-258 Rol van de Europese Raad
De Europese Raad stelt de strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vast.

Okay.

ARTIKEL III-259 – ARTIKEL III-260

Regeltjes. Saai.

III-261 Operationele samenwerking
Binnen de Raad wordt een permanent comité opgericht om ervoor te zorgen dat binnen de Unie de operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid wordt bevorderd en versterkt. Onverminderd artikel III-344 i, bevordert het comité de coördinatie van het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.
De vertegenwoordigers van de betrokken organen en instanties van de Unie kunnen bij de werkzaamheden van het comité worden betrokken. Het Europees Parlement en de nationale parlementen worden over deze werkzaamheden geïnformeerd.

AAARGHHH!!!! Nog een comité. En iedereen kan er in meepraten zodat er nooit echt iets zal gebeuren. Stom.

III-262 Maatregelen ter bescherming van de openbare orde en de binnenlandse veiligheid
Dit hoofdstuk laat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

Maar natuurlijk niet. Wie is er nou zo stom om zoiets te veronderstellen?

ARTIKEL III-263 – ARTIKEL III-264

Overgeslagen. Saai.

57.9% gelezen.

Reacties (4)

#1 Steeph

Grappig dat hier nog geen reactie op komt.
In het eerste artikel zit een spanningsveld tussen (1) en (2). Binnen Europa worden de binnengrenzen opgeheven. Dat betekent geen controle meer bij het overschrijden van de landsgrenzen. Maar tegelijkertijd komt er meer beleid voor veiligheid. Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je overal altijd jezelf moet kunnen identificeren. Iets wat vroeger alleen bij de grens moest. Vooruitgang?

  • Volgende discussie
#2 mescaline

Ja, die algemene identificatie zal wel Europees worden. Een illegaal kan zich ongestoord vlak langs de binnenlandse grenzen bewegen.

III 261: niet met Steeph eens. Nodig juist wegens de problemen in de uitvoering.

III 262: ik denk aan het mopje dat hiermee wordt voorkomen. Waarom bezetten de Russen de Baltische staten permanent in ’45 ? Zelfverdediging en openbare orde.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

@mescaline: M.b.t. III261, heb je wel eens een beleidsvergadering mee gemaakt op Europees niveau met grofweg 40 vertegenwoordigers? Ik wel. Werkt niet. Ja, je moet afstemming hebben, maar niet zo.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie