Allochtonen zijn al decennia het haasje

Een gastbijdrage van Ruben Gowricharn, hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg. Het stuk is ook te lezen op Sociale Vraagstukken.

Donners integratienota is geen knieval voor de PVV. Het is de uitkomst van een morele diskwalificatie van allochtonen die al decennia aan de gang is. Zelfs de rechterlijke macht maakt zich hieraan schuldig. Tegelijkertijd worden burgerschap en tolerantie gepredikt. Dat is de spagaat waarin Nederland zich bevindt.

Het is eerder opgemerkt: de multiculturele samenleving is geen experiment en kan dus ook niet mislukt zijn. Het is geen ontwerp, zoals de welvaartsstaat, die een wilsuiting is geweest. Verscheidenheid van culturen is historisch een haast natuurlijk verschijnsel. In Nederland komt die tot uiting in bijvoorbeeld de restanten van de zuilenmaatschappij, de heterogeniteit aan streekculturen en de variatie aan stedelijke leefculturen. Die verscheidenheid verschilt in één wezenlijk opzicht van wat nu de multiculturele samenleving wordt genoemd: de huidige verscheidenheid wordt belichaamd door diverse allochtone groepen, zichtbare minderheidsgroepen, klein in aantal, versnipperd, sociaal en politiek zwak, in veel opzichten zelfs weerloos.

Met de multiculturele samenleving wordt niet alleen het allochtone bevolkingsdeel bedoeld, maar meer specifiek de groepsvorming van allochtonen die zich sinds de jaren zestig en zeventig voltrok. De ontzuiling ging gepaard met processen van secularisering en individualisering, ontwikkelingen die haaks stonden op de allochtone groepsvorming. Dat leidde tot jeuk en kriebel bij de baby-boom-generatie, die zich heeft ontpopt als de ‘anti-zuilengeneratie’. De oplossing van dit zuileneczeem bestaat uit assimilatie, individualisering en nationale verbondenheid – de cocktail van het huidige nationalisme. Het moet niet verwonderen als historici later zullen optekenen dat de huidige politieke elite bezig is af te rekenen met het eigen verleden.

Sinds de ontzuiling staat de multiculturele samenleving synoniem voor ‘verdeeldheid’. De integratienota van minister Donner past wat dat betreft in een CDA-traditie waarin politici als Verhagen en Balkenende hem voorgingen. Daarom is de kabinetsbrief waarin Donner afstand neemt van de multiculturele samenleving geen knieval voor de PVV. Deze stelling is van oudere datum en ook door andere Europese leiders verwoord. Wat al deze uitspraken gemeen hebben is de suggestie dat etnische minderheden niet willen integreren en een nationalisme dat een stamgevoel bij de autochtone bevolking smeedt.

Wandelende sociale problemen
Etnische minderheden waren niet alleen vreemd volk dat zich in groepen organiseerde. Hun integratie voltrok zich ook niet altijd geruisloos, een tijdelijke ontwikkeling
overigens die specifiek is voor bepaalde groepen.  Indische Nederlanders en Molukkers, Surinamers, Turken, Chinezen en later Antillianen, Marokkanen en Somaliërs laten een opeenvolging zien van ‘aanloopproblemen’ gevolgd door geslaagde integratie. Deze verbinding tussen immigranten en sociale problemen is niettemin altijd gelegd, eerst besmuikt en vanaf de economische crisis van de jaren tachtig steeds openlijker. Een hele generatie Nederlanders is opgevoed met de overtuiging dat allochtonen wandelende sociale problemen zijn. Dat is een nationale reflex geworden, wat onder andere heeft geresulteerd in tendentieuze kosten-batenanalyses van de grootte van deze wandelende sociale kostenposten.

Ook deze verbinding tussen wandelende sociale problemen en wandelende kosten is niet nieuw. Om enkele voorbeelden te noemen: begin jaren tachtig, toen het sociale zekerheidsstelsel een grote toestroom van werkloze allochtone arbeiders kreeg te verwerken, werd er drastisch bezuinigd op de uitkeringen. Hoewel de overheid inderdaad haar uitgaven moest reduceren, was het destijds een veelgehoorde aantijging dat allochtonen het sociale vangnet verwarden met een hangmat. Dus werden hoogte en duur van de uitkeringen aangepast om de toestroom en het verblijf in de ‘hangmat’ minder aantrekkelijk te maken. Ander voorbeeld: eind jaren tachtig deden allochtonen steeds vaker een beroep op voorzieningen zoals de bekostiging van gebedshuizen – een regeling waar van oudsher de christelijke kerken op hadden gesteund. Deze voorziening werd subiet ontmanteld.

Voorbeeld drie, meer een verzameling van voorbeelden: allerlei voorzieningen ter ondersteuning van de integratie van allochtonen, zoals gratis wemlessen, taalcursussen of uitgaven als voorlichting in eigen taal, stuitten op verzet van een afgunstige autochtone bevolking en werden slechts morrend en mokkend
toegestaan. Het is een  onuitgesproken, maar hardnekkige constante in het beleid: zodra allochtonen relatief vaker gebruik maken van een voorziening, wordt die bij de eerste en beste gelegenheid afgebouwd. Gelukkig was de economische groei sinds de jaren tachtig niet erg hoog, zodat telkens het argument ‘financiële crisis’ kon worden aangevoerd.

Assimilatie
In dit licht zijn ook de aangekondigde bezuinigingen door Donner op onder meer allochtone organisaties en inburgering geen nieuw verschijnsel. De voortdurende
morele diskwalificatie van de multiculturele samenleving maakt het makkelijker om bezuinigingen door te voeren.

Die morele diskwalificatie, zo gemakkelijk om bezuinigingen te legitimeren, bestaat niet alleen uit het refrein ‘de multiculturele samenleving is mislukt’. Het is de afgelopen decennia gepaard gegaan met een downgrading van allochtonen. Hen is regelmatig en in verschillende bewoordingen voorgehouden dat zij niet uit een democratische cultuur komen, dat zij geen homo- en vrouwenemancipatie kennen, dat hun cultuur op een lagere trap staat. Een dergelijke cultuur kan natuurlijk niet op dezelfde voet staan als de superieure Europese cultuur, dat zou getuigen van een onaanvaardbaar relativisme. Culturele superioriteit, zo vanzelfsprekend aanwezig in de koloniale periode, is terug van weggeweest, en daarmee assimilatie. Tegelijkertijd wordt de gelijkheid van burgerschap gepredikt, de tolerantie, de openheid. Dat is de spagaat waarin Nederland zich heeft gemanoeuvreerd.

Rechterlijke macht
Niet alleen de uitvoerende en wetgevende machten zijn debet aan constructie van tweederangsburgers. Het afgelopen decennium heeft ook de rechterlijke macht zonder
uitzondering de zijde gekozen van politici die er behagen in scheppen om allochtonen moedwillig te kwetsen. De grenzen van het toelaatbare werden voor rechtse politici steeds rekkelijker geïnterpreteerd. Wat rechters ontgaat is dat zij niet alleen de polarisatie legitimeren, maar dat hun partijdigheid het vertrouwen van grote groepen allochtonen in autochtone instituties ondermijnt. De rechterlijke macht is niet meer een stabiele baken in een woelige samenleving, maar een op drift geraakte institutie. Vrouwe Justitia mag zich blind voordoen, zij heeft wel een neus voor de macht.

Het meest opmerkelijke van deze ontwikkelingen is de stilte van allochtone zijde. Hun politieke en morele marginalisering geeft geen aanleiding tot woedende reacties
of tot ingezonden stukken. Hebben zij het geloof verloren dat hun stem iets uitmaakt? Of hebben zij de capaciteit niet om de degens te kruisen met de gevestigde machten? De tijd zal het leren.

Ruben Gowricharn is hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg.

 1. 1

  Het is eerder opgemerkt: de multiculturele samenleving is geen experiment en kan dus ook niet mislukt zijn. Het is geen ontwerp, zoals de welvaartsstaat, die een wilsuiting is geweest. Verscheidenheid van culturen is historisch een haast natuurlijk verschijnsel.

  Nou, dan hoef je er ook niet over te zeiken dat sommige mensen zeggen dat het mislukt is. Het is een natuurverschijnsel, tenslotte.

  Indische Nederlanders en Molukkers, Surinamers, Turken, Chinezen en later Antillianen, Marokkanen en Somaliërs laten een opeenvolging zien van ‘aanloopproblemen’ gevolgd door geslaagde integratie.

  Als je bedoelt: allemaal anders en soms niet, dan ja, dan heb je gelijk. Chinezen zijn nooit echt geintegreerd maar bleven onder de radar, Surinamers en Molukkers (en Javanen) spraken Nederlands dus dat was makkelijk, en Somaliers zijn op gegeven moment allemaal naar Engeland vertrokken (Leeds geloof ik).

  Bovendien, alweer, *als* integratie inderdaad altijd wel goed komt, waarom dan al dit gezeik over de integratie-politiek ? Kennelijk is er niets of niemand die er iets aan kan doen: het komt gewoon altijd goed.

  allerlei voorzieningen ter ondersteuning van de integratie van allochtonen, zoals gratis wemlessen, taalcursussen of uitgaven als voorlichting in eigen taal, stuitten op verzet van een afgunstige autochtone bevolking en werden slechts morrend en mokkend
  toegestaan.

  En afgunst, als belastingcenten worden gebruikt voor het bevoordelen van een bepaalde groep, mag niet ? Ok. Wat vind je van de staats-steun voor bankiers ?

  Hen is regelmatig en in verschillende bewoordingen voorgehouden dat zij niet uit een democratische cultuur komen, dat zij geen homo- en vrouwenemancipatie kennen, dat hun cultuur op een lagere trap staat. Een dergelijke cultuur kan natuurlijk niet op dezelfde voet staan als de superieure Europese cultuur, dat zou getuigen van een onaanvaardbaar relativisme.

  Ja, want niet-westerse immigranten komen over het algemeen uit bakens van democratie en homo-rechten hier naartoe – WTF ?

  De rechterlijke macht is niet meer een stabiele baken in een woelige samenleving, maar een op drift geraakte institutie.

  Kom op – zeg het ! Iets met D’66-rechters ofzo. Iets met ontslaan als ze te rechts worden bevonden. Je kunt het !

 2. 3

  @ 1

  Ik heb hier niets aan toe te voegen, behalve dan wat betreft de oproep tot geweld uit te laatste alinea door de hoogleraar. Als er iemand recht heeft om woedend te worden, dan zijn het wel de echte slachtoffers, bv de verdreven autochtone bevolking uit de grote steden. Geen woord van begrip voor hen kan er af bij deze hoogleraar sociale cohesie.

 3. 4

  Multikul is dan ook een uitvinding van extreem-rechts, overgenomen door de wat lageropgeleiden van de LPF en de PVV. Die hebben altijd gepleit voor het afschaffen van iets dat ze zelf hebben bedacht. Het gaat er ook alleen maar om, anderen de schuld te kunnen geven. Het kan op de grote hoop met de sprookjes van dat links de gastarbeiders hier heen heeft gehaald om ze een uitkering te geven en van de verdrevenen uit de grote steden.

 4. 6

  @3
  ‘bv de verdreven autochtone bevolking uit de grote steden’.

  Bedoel je daarmee de verdreven bevolking tijdens de tweede wereldoorlog (door rechts zal ik maar zeggen)?

 5. 7

  Het meest opmerkelijke van deze ontwikkelingen is de stilte van allochtone zijde
  Hiervoor zijn ook alle antwoorden bekend, dat is ouwe koek. De moreel-levensbeschouwelijke is een van de kortste: “Waarom zou je willen meedoen als je toch niet mag meedoen?”

  Of hebben zij de capaciteit niet om de degens te kruisen met de gevestigde machten?
  Niet de capaciteit? Hiermee laat je jezelf kennen, meneer de hoogleraar.

  /Vanuit mijn invalshoek is het meest wrange dat er met “joods-christelijke cultuur” wordt geschermd door lieden die niet eens weten wat het is, en het met alle plezier willen afschaffen. Minder dat 1% van de Nederlandse bevolking doet actief aan kunstbeoefening. Pfff. Lamenielache.

 6. 9

  . Als er iemand recht heeft om woedend te worden, dan zijn het wel de echte slachtoffers, bv de verdreven autochtone bevolking uit de grote steden. Geen woord van begrip voor hen kan er af bij deze hoogleraar sociale cohesie.

  AdriePVV, hoe graag je het ook zou willen, je bent geen slachtoffer. Hooguit van je eigen denken.

 7. 11

  goed stuk

  Het meest opmerkelijke van deze ontwikkelingen is de stilte van allochtone zijde. Hun politieke en morele marginalisering geeft geen aanleiding tot woedende reacties

  De meeste allochtonen zijn te druk bezig met: boodschappen doen, verliefd worden muziek maken, werken etc. net zoals gewone mensen.
  Ook zijn ze (de oude generatie) minder assertief.

  De politicus zegt iets over mijn vader, ik haal mijn schouders op en vraag me af wat ik vanavond eens zal gaan eten.
  Ook luister ik liever naar mensen die gewoon met me praten in plaats van constant tegen me te schreeuwen.
  Geert moet misschien soms eens proberen allochtonen te verleiden, af en toe eens een aai over de bol (dat doet hij bij zijn vrouw hopelijk ook)

 8. 12

  @3 Je bent gewoon een PVVbot. Iedere keer hetzelfde riedeltje. Nu weer “de autochtone slachtoffers uit de grote steden”

  Ik heb je al meerdere keren gevraagd om met bewijzen te komen. Uit welk onderzoek blijkt dat dat zo is?
  Nooit kom je ook maar met een schijn van bewijs.

  Ik zou zeggen kom eens een keer met bewijs of hou je bek.

 9. 13

  De houding van deze Tilburgse betuttel racist is de oorzaak van alle ellende met het multiculturele sprookje.

  Hemelfietsers zoals hij conditioneren hele volksstammen in uitkeringen, afhankelijkheid en slachtofferdenken. Agressie, angst en haat is de voorspelbare reaktie van allochtonen die nagenoeg niets kunnen anders dan het sociale stelsel uitwonen. Dat is ze tot in den treure geleerd door overheids folders en filmpjes in het arabisch, berbers, turks etc, door ambtenaren die aan de deur kwamen, hoogleraren in Tilburg etc.

  De heer Gowricharn begrijpt dat hij ernaast zat en kent nog maar één uitweg; een NOG grotere slachtofferrol. Het sprookje dat al honderden miljarden kostte en een samenleving totaal dreigt te ontwrichten is mislukt omdat de allochten nog zieliger zijn, de autochtonen nog gemener……hoe absurd!

  Het sprookje is voorbij, allochtonen moeten zichzelf redden, Nederlandse normen en waarden volledig accepteren en met trots aan hun toekomst werken. Charlatans als Gowricharn moeten met pek en veren naar hun denkbeeldige moreel verheven linkse hemel worden gebracht dan kunnen ze de samenleing in ieder geval niet nog meer schade berokkenen.

 10. 14

  Het sprookje is voorbij, allochtonen moeten zichzelf redden, Nederlandse normen en waarden volledig accepteren en met trots aan hun toekomst werken.

  @13
  Maar natuurlijk! Kan ik verder nog iets voor u doen? Meester? (buigt zo diep als hij kan)

 11. 15

  De multiculturele samenleving is inderdaad pas sinds de jaren 70 een probleem geworden door de massaliteit die toen is ingetreden. 1 Chinese buurman is interessant, 1 Surinaamse buurman is gezellig, maar als Henk en Ingrid de minderheid worden in hun eigen wijk of tegenwoordig al hele stad, dan krijgen ze het benauwd.

  Nu kan de grachtengordel elite natuurlijk wel lekker makkelijk afgeven op Henk en Ingrid en ze wijs proberen te maken dat het onwijs leuk is om een kleine minderheid in je eigen wijk te zijn, maar zij zien dat toch anders. Het kwijtraken van je sociaal/culturele omgeving wordt door sommigen zwaar onderschat. Henk en Ingrid moeten volgends de grachtengordel blij zijn dat ze een broodje shoarma kunnen kopen en verder hun mond houden. Protesteren ze wel, dan worden ze simpelweg weggezet als NSB’ers, de morele superioriteit zit wat dat betreft niet in het westen, maar vooral bij de linkse elite.

 12. 18

  Van die hele term ‘allochtoon’ moeten we ook af. Is weliswaar exacter dan het volkomen belazerde ‘ethniciteit’ of erger nog: ‘ras’, maar maakt ook rare uitzonderingen die nergens op slaan, vooral in hun epitheton ornans ‘westers’ of ‘niet westers’.

 13. 20

  Bovendien is de definitie van het begrip allochtoon niet correct. In sommige steden van Europa zijn hele parallelle samenlevingen ontstaan, al dan niet met dubbele nationaliteiten, waar ’s land moerstaal niet of slecht gesproken wordt.

  Volgens de CBS definitie zijn dat na verloop van 1 generatie echter geen allochtonen meer.
  Daarom lijkt het aantal allochtonen statistisch lager.

  Wat mij betreft blijven mensen die niet geintegreerd zijn en/of een dubbele nationaliteit hebben allochtoon.

 14. 21

  @15: Henk en Ingrid kunnen ook gewoon met die buurman van de “meerderheid” (beetje vreemd woord, voor een Turk is een Marokkaan net zo goed een buitenlander, dus een meerderheid anders dan autochtone Nederlanders bestaat alleen in Vaals, waar de helft Duitser is) op vakantie gaan, in plaats van alleen maar met John en Anita. Dat nog even los van het feit dat in steden als gevolg van de individualisering Henk en Ingrid de namen van hun buren niet eens (willen) kennen.

 15. 22

  Helaas weet vrijwel niemand wat door het CBS bedoeld wordt met de term allochtoon.
  Men smijt wel met de cijfers (meestal fout) van het CBS, maar van wat ze nu inhouden maakt iedereen een eigen berekening.

  Dat Maxima en haar kindertjes, de koningin, Wilders en zijn vrouw, de vrouw en hun kinderen van Teun van Dijck (vriend en collega van Wilders) en zo kunnen we wel doorgaan, allochtonen zijn weet vrijwel niemand.

  Wat men wel weet is dat allochtonen bijzonder slecht zijn. Ik heb er nogal wat van die allochtonenbashers mogen verblijden met het nieuws dat zij zelf allochtoon zijn.
  Dat werd mij niet in dank afgenomen.

  Van die onwetendheid wordt ontzettend misbruik gemaakt. Zeer zorgvuldig is er een kopeling gemaakt tussen allochtonen en kwaad.
  Tussen allochtonen en Marokanen.

 16. 23

  @20: Ik ben benieuwd welke criteriumlijst je het CBS dan aan de hand wil doen om te bepalen wie er precies wel of niet geïntegreerd is.

 17. 25

  @13 Ik begrijp niet zo goed wat er wordt bedoeld met “Nederlandse” normen en waarden, maar misschien kunnen die lieve mensen op de Veluwe me wel verder helpen.

  @16 Dank u! Dan ga ik met uw welnemen nu weer snel aan het werk op plantage, er moet immers nog wat werk worden verricht.

 18. 26

  @17 Interessant. Ik heb drie grootouders die in Nederland zijn geboren (net als mijn beide ouders). Ik heb een grootvader die in 1885 als tweejarige naar Nederland kwam.
  Dat maakt mij dus allochtoon volgens Wilders en bij mij spelen er dus specifieke problemen.

  Ik had die link nog nog gezien toen ik mijn reactie #22 plaatste, maar het is precies wat ik bedoel.

 19. 27

  zonder sarcasm: “maar als Henk en Ingrid de minderheid worden in hun eigen wijk of tegenwoordig al hele stad, dan krijgen ze het benauwd.” Dit lees je vaak maar kan iemand vertellen waarom dan precies en wat het is dat ze benauwd maakt? in concrete termen zeg maar. Is het de taal barriere, is het de andere interesses, is het de andere etenlucht uit de keuken? Nogmaals niet sarcastisch of flauw bedoeld maar ik vind het vaak zo abstract gewauwel over idnetiteitscrisis in je eigen buurt.

 20. 29

  @8: Misschien bedoelt #6 wel dat hem sinds ’40-’45 geen moment meer bekend is waarop in Nederland (een deel van) de bevolking uit de steden verdreven is. Ik kan me dus goed voorstellen dat hij even voor de zekerheid navraagt of je dat bedoelt, of dat je gewoon (weer) loopt te wazelen in #3.

 21. 30

  Dat maakt mij dus allochtoon volgens Wilders en bij mij spelen er dus specifieke problemen.
  Inderdaad. Gebrek aan respect voor de meerderheid, bijvoorbeeld. Een ziekelijke voorkeur voor feiten en cijfertjes. Rotte appels met toffe peren vergelijken door statistiek te bedrijven. Een feit is ook maar een mening, hoor!

  Ik had die link nog [niet] gezien toen ik mijn reactie #22 plaatste, maar het is precies wat ik bedoel.
  Wat ik zo briljant vind is dat in de Westerse (Nederlandse) rechtsspraak geldt dat niemand strafbaar is zonder een strafbaar feit te hebben gepleegd, en dat de PVVD deze doctrine doodleuk wil afschaffen.

  Het is sinds jaar en dag bekend dat het lidmaatschap van een etnische/culturele/religieuze/.. groep geen enkele voorspellende waarde heeft voor het gedrag van een individu uit die groep. Geen enkele.

  De PVVD wil per se een bevolkingsgroep stigmatiseren, omdat zij hun hele bestaansrecht daaraan ontlenen. Om dit vijandbeeld in stand te houden breiden zij de groep koortsachtig uit, en zullen uit zichzelf hoogstwaarschijnlijk niet niet stoppen. Worden die sufferdjes van de oppositie nou eens wakker of moeten we van onszelf worden gered door de EU?

 22. 31

  @15 – in de eerste alinea geef je inderdaad aan wat er is gebeurd. Maar waarom dat onbehagen nu juist in deze tijd de kop opsteekt wordt niet verklaard. Het is ook niet de (linkse) grachtengordel-elite die daar denigrerend over doet. Dat is het sprookje dat Fortuyn heeft verspreid.

  @27 – een voorbeeld. Op een lagere school in Leiden begin jaren 80 werd als experiment een klas voor Turkse en een klas voor Marokkaanse kinderen gevormd. Die kinderen spraken nog geen Nederlands. Per klas 20 kinderen, er voor (full time) een Nederlandse onderwijzeres en een Turkse, resp. Marokkaanse onderwijzer. Een naïef experiment: de Marokkaanse man spraak alleen Arabisch en de kinderen Berbers, bovendien had de goede man, net overgevlogen, een minachting voor vrouwen. Dat ging dus niet echt goed.

  Maar wat er echt fout was, dat dit op een school in een volksbuurt gebeurde, waar de gewone Nederlandse kinderen nog steeds in overvolle klassen met slecht lesmateriaal zaten. In de eerste klas (dit is van voor de tijd van de basisschool) zaten meer dan 40 kinderen. Uiteraard waren de ouders van de kinderen van de eerste klas verontwaardigd: waarom zij niet?

  Die school bestaat nog steeds en heeft inmiddels kinderen van 72 verschillende nationaliteiten gehad.

 23. 32

  En voor het geval die hoogleraar toevallig mee leest. Geen enkele groep heeft de plicht buitenstaanders, die zich nota bene in overgrote meerderheid zelf hier hebben uitgenodigd, in haar midden op te nemen.

  Anders gezegd, die verdreven bewoners van de grote steden en de achtergebleven overwonnenen, hebben net zo veel recht tot klagen als bijvoorbeeld de Indianen in de VS of voor mijn part de “Palestijnen”.
  Die laatsten worden overigens nooit “autochtoon” al wonen hun (achter)kleinkinderen al tientallen jaren in “ballingschap”.

  De autochtone bewoners uit die steden en wijken in Nederland, hoeven in het geheel geen verklaring met redenen af te leggen aan leden van het panel voor goedgekeurd slachtofferschap die hier op Sargasso zo welig frequenteren.

 24. 33

  @20: het belangrijke aan definities is dat het, nou ja, definities zijn. Die kunnen niet correct of incorrect zijn omdat er niets is waaraan correctheid is af te meten: definities BEPALEN wat correct is of niet. Definities kunnen onhandig, misleidend, verwarrend, zinloos, te algemeen of juist te specifiek zijn voor een bpeaald doel, en nog een heleboel dingen meer zijn, maar niet incorrect.

 25. 34

  De autochtone bewoners uit die steden en wijken in Nederland, hoeven in het geheel geen verklaring met redenen af te leggen aan leden van het panel voor goedgekeurd slachtofferschap die hier op Sargasso zo welig frequenteren.

  Waarom zoek jij het (=goedkeuring, erkening, begrip) dan hier? Waarom ga je niet weg ofzo.

 26. 35

  @ 34

  Die definitie van het CBS is niet correct, omdat de vlag de lading niet dekt. Hoezo bepaalt het CBS of iemand al dan niet allochtoon is, omdat 1 van zijn ouders niet hier geboren is. En vooral waarom is iemand niet meer allochtoon, alleen omdat beide ouders hier geboren zijn.

  Sommigen immigranten zijn binnen 1 generatie aangepast, anderen lukt dat waarschijnlijk nooit en die blijven wat mij betreft allochtoon.

  Zullen we dan zeggen dat de definitie misleidend, verwarrend, zinloos en onhandig is.

 27. 37

  @ 37

  Hoe noem je dan een proces waarbij binnen enkele decennia zo ongeveer de helft van de oorspronkelijke populatie is vervangen door vreemdelingen. Volgens de CBS definitie wonen er dan over pakweg nog eens 40 jaar wellicht bijna helemaal geen allochtonen meer in Amsterdam, terwijl Turks en Marokkaans daar dan de voertaal zijn.

 28. 39

  @32: zoals je het nu beschrijft is het “mechanisme” dus Allochtone minderheid krijgt meer dan autochtone meerderheid en dat wekt afgunst. Dus als ik het goed begrijp dan is de kern van het probleem afgunst en jaloezie?.

 29. 40

  @40 Yup, de kernboodschap van de PVV is dat de hele maatschappij rekening dient te houden met hun rancune.

  Hoogbegaafd, kunstzinnig, empathisch, ontwikkeld, politiek geëngageerd, buitenlands? Buigen zul je!

 30. 41

  @33: verdreven bewoners? Zijn ze dan met geweer in de rug in vrachtwagens afgevoerd naar reservaten of zijn ze vrijwillig naar Vinexwijken vertrokken omdat ze daar voor het zelfde geld een groter huis, een grotere tuin, meer parkeerplaatsen in de tuin kregen? Dat slachtofferdenken waar men de allochtoon altijd van verdenkt heerst hier ook wel een beetje voor de “verdreven autochtoon”. Ze vertrokken allemaal met tranen in hun ogen uit hun gezellige volkswijken en hebben nog steeds iedere donderdag ontmoetingen in wijkcentra waar ze met z’n allen gezellige Hollandse liederen zingen en terugdenken aan die fijne tijd in hun gezellige veel te kleine jaren 20 arbeiderswoningen in straten waar je des avonds uren moest zoeken voor een parkeer plekje….kom op zeg verdreven… Vroeguh was het allemaal veel beter…misplaatste nostalgie…vroeguh werkten kinderen in de mijnen en woonden ze tot WW2 in Drenthe in F#%*%NG plaggehutten.

 31. 42

  @0

  Het is eerder opgemerkt: de multiculturele samenleving is geen experiment en kan dus ook niet mislukt zijn.
  En dat is zo op grond van welke argumenten?

  Indische Nederlanders en Molukkers, Surinamers, Turken, Chinezen en later Antillianen, Marokkanen en Somaliërs laten een opeenvolging zien van ‘aanloopproblemen’ gevolgd door geslaagde integratie
  Toe, zeg eens wat nuttigs over het tijdsbestek waarin deze geslaagde integratie plaatsvond.

  Dat is een nationale reflex geworden, wat onder andere heeft geresulteerd in tendentieuze kosten-batenanalyses van de grootte van deze wandelende sociale kostenposten.
  Dus als je niet blind gelooft dat immigratie goed is voor je land, en je wilt daar graag je calculator bij gebruiken, dan ben je tendentieus?

  Hen is regelmatig en in verschillende bewoordingen voorgehouden dat zij niet uit een democratische cultuur komen, dat zij geen homo- en vrouwenemancipatie kennen, dat hun cultuur op een lagere trap staat.
  Nooit gehoord dat Indonesische mensen, Surinamers, Molukkers, Chinezen dit naar hun hoofd gegooid kregen. Weet je zeker dat je niet een hele specifieke groep immigranten op het oog had toen je deze regel schreef?

  Het afgelopen decennium heeft ook de rechterlijke macht zonder
  uitzondering de zijde gekozen van politici die er behagen in scheppen om allochtonen moedwillig te kwetsen.

  Kun je daar wat voorbeelden van geven, van dat “moedwillig kwetsen” door de rechterlijke macht?

  De rechterlijke macht is niet meer een stabiele baken in een woelige samenleving, maar een op drift geraakte institutie. Vrouwe Justitia mag zich blind voordoen, zij heeft wel een neus voor de macht.
  Dus de rechterlijke macht vergroot naarmate zij meer groepen uitsluit?

  Nogmaals: Heb je het nu over alle allochtone groepen in Nederland of over specifieke groepen? De inhoud van je stuk tot me nemend heb ik de indruk dat je het over de islamitische/niet-westerse immigranten hebt in zoverre zij niet deel uitmaken van een koloniaal verleden. Dat op één hoop gooien tot “allochtonen” is op zijn zachtst gezegd merkwaardig en onzorgvuldig.

  @2

  Toe, doet eens inlezen in de materie voor je wat roept. De acties bij de punt hadden een poltieke achtergrond die niets met binnenlandse kwesties te maken had. Of je moet het Nederlandse verraad van de Molukken als een binnenlandse aangelegenheid beschouwen. Hint: Gedwongen inscheping in Indonesië (dienstbevel), bij aankomst in Rotterdam ontslag uit militaire dienst met onmiddellijke ingang, achterstallige gages die niet werden uitgekeerd en een nimmer ingeloste belofte de Molukken te helpen onafhankelijk te worden.)

 32. 43

  @38 Ik wil een onderzoek zien waaruit blijkt dat mensen vertrokken zijn vanwegen allochtonen. Gewoon een wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam is een stad met een enorme dynamiek. Er komen veel mensen en er gaan veel mensen. Dat is altijd al zo geweest. Amsterdam heeft bijvoorbeeld veel meer mensen van 20-25 dan van 15-20.

 33. 44

  @ 42

  Uiteindelijk zal de geschiedenis uitwijzen of Europa de grootste fout in haar bestaan heeft begaan door de massa immigratie toe te staan of door het opheffen van de natiestaten via de EU.

  Ik vrees dat beide faktoren elkaar versterken, maar per saldo zijn de autochtone bewoners van Europa het haasje.

 34. 46

  @Adrie:
  Wat een onzin. Migratie is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Jouw voorouders zijn ook gemigreerd. Wacht nog even, en de kinderen van de migranten van nu zijn de autochtonen over 100 jaar. Kijk naar de VS. Hoor je nog iemand over het Ierse/Italiaanse/katholieke probleem?

  Het ergste is dat jij mensen als probleem ziet, in plaats van gedrag.

 35. 47

  Nooit gehoord dat Indonesische mensen, Surinamers, Molukkers, Chinezen dit naar hun hoofd gegooid kregen. Weet je zeker dat je niet een hele specifieke groep immigranten op het oog had toen je deze regel schreef?

  Poepchinees, pinda of spleetoog? Het racisme is retorisch vooruit gegaan, daarin heb je wel gelijk.

  Praat eens met een aziaat over discriminatie in Nederand zal ik zeggen.

 36. 48

  43 Oh ja? Toevallig is de ene helft van mijn familie Surinaams (Creools).
  Ik ken andere verhalen. Dit gebeurde wel (vaak niet met kwade opzet)
  maar het gebeurde wel.

 37. 49

  Vandyke: “Ik wil een onderzoek zien waaruit blijkt dat mensen vertrokken zijn vanwegen allochtonen. Gewoon een wetenschappelijk onderzoek.”

  AdriePVV: “En dan, helaas pindakaas. Onderzoek eerst maar eens wat de bevolking vindt van de massa immigratie, maar eigenlijk weten we dat al he.”

  De zoveelste uitvlucht nadat AdriePVV er op wordt betrapt dat hij maar wat roept.

 38. 50

  @ 47

  Nee, ik zie het gedrag van bepaalde mensen juist als probleem, plus het feit dat me niet gevraagd is of ik het goed vond dat ze hier kwamen wonen.

  Met Ieren en Italianen hebben we ook geen problemen, maar Turken en Marokkanen is heel wat anders en niet alleen door de Islam.

 39. 51

  @46 Wat een ontstellend zwak antwoord.

  @45 “Uiteindelijk zal de geschiedenis uitwijzen of Europa de grootste fout in haar bestaan heeft begaan door de massa immigratie toe te staan of door het opheffen van de natiestaten via de EU.”

  Een groot deel van de immigranten in de Europese landen zijn immigranten uit Europa. Nederland telt 3,4 miljoen allochtonen waarvan 1,6 westers. Die laatste groep is niet helemaal Europees natuurlijk.

 40. 52

  In de jaren ’50 werden Italianen in Nederland weldegelijk als een probleem gezien. Ze zouden de Hollandse meisjes inpikken. De reden waarom dat nu niet meer geldt is: 1). Italianen zijn blank genoeg 2). de meeste zijn weer vertrokken. Zo lossen Hollanders hun problemen op blijkbaar.

 41. 53

  @ Prediker 50

  Het eerst te verrichten onderzoek is veel relevanter en maakt het andere vrijwel overbodig.

  Wat mij betreft mag zo’n onderzoek echter wel hoor, we kunnen misschien de “witte vlucht” bij schoolkeuze als startpunt nemen.

 42. 54

  Adrie, ga eens de film ‘Gangs of New York’ kijken. Daarin komt de massa-immigratie van de Ierse katholieken aan bod. Of lees mijn artikel Sudoku nog eens. Daarin komt de reactie van de blanke bevolking in de VS op de massa-immigratie van Chinezen en Italianen aan bod. Vooral de plaatjes zijn leuk.

 43. 55

  @48

  Mijn reactie had betrekking op (en dat citeerde ik niet voor niets)
  Hen is regelmatig en in verschillende bewoordingen voorgehouden dat zij niet uit een democratische cultuur komen, dat zij geen homo- en vrouwenemancipatie kennen, dat hun cultuur op een lagere trap staat.

  Poepchinees, pinda of spleetoog?
  En ja, die termen werden en worden gebruikt. Hoe kwaadaardig dat is verschilt per uiting, denk ik.
  Mijn javaanse ex heeft de laatste twee wel eens uit mijn mond gehoord, maar dat was toch altijd in een setting die eerder intiem was dan iets anders. En bij mijn suri ex heb ik wel eens het woord roetmopje gebruikt. Da’s iets anders dan het geinstituinaliseerd racisme waarvan OP beweert dat het in Nederland gemeengoed is.

  Overigens hoor ik nu geregeld kreten als “guiri”, “cabeza cuadrada”, etc. Zouden Spanjaarden dan al net zulke racisten zijn als Nederlanders?

 44. 56

  @54; AdriePVV, nou niet er om heen draaien: jij beweert dat autochtone Amsterdammers massaal uit de stad zijn weggegaan omdat ze zich niet meer thuis voelden na de komst van niet-Westerse autochtonen, en dat ze in sommige gevallen zelfs uit hun wijk zijn weggepest.

  Er wordt je gevraagd naar bewijs van deze stelling. En in plaats van dat je toegeeft dat je dit niet kunt bewijzen, maar dat je die stellige indruk wel hebt op grond van wat je in de krant leest, begin je over iets anders/ verschuif je de doelpalen naar of Nederlanders een goed gevoel hebben over het idee van massaimmigratie (wat natuurlijk geheel subjectief is en uitnodigt tot luchtfietserij).

 45. 57

  @56: Je begrijpt toch zelf dat het benadrukken van de culturele inferioriteit van de “nieuwe migranten” gewoon de moderne variant van spleetoog of roetmop is.

  Mijn javaanse ex heeft de laatste twee wel eens uit mijn mond gehoord, maar dat was toch altijd in een setting die eerder intiem was dan iets anders. En bij mijn suri ex heb ik wel eens het woord roetmopje gebruikt.

  Als zij dat okee vinden, goed voor hun. Maar deze termen worden vaker dan niet in een “intieme context” gebruikt. Als een blank meisje dergelijke racistische “koosnaampjes” voor mij zou gebruiken, zou ik niet bij haar blijven moet ik zeggen.

  Zouden Spanjaarden dan al net zulke racisten zijn als Nederlanders?

  Ik heb gehoord dat ze erger zijn… Het is niet zozeer dat Nederlanders bovengemiddelde racisten zijn (persoonlijk denk ik het omgekeerde), het is meer dat het beeld van Nederlanders over zichzelf (Het Meest Tolerante en Vrijdenkende Volk ter Aarde) heel veel van de realiteit ligt. Verder dan in andere landen. In andere worden: Britten, Fransen en Amerikanen zijn wss racistischer dan Nederlanders, alleen zijn zij zich ervan bewust.

 46. 58

  een tijdje terug hadden we ook een politiek gekleurd stuk geschreven onder het mom van wetenschap van iemand van de universiteit van tilburg.
  Heel jammer hoe deze mensen de wetenschap in diskrediet brengen.

  maar on-topic: de ontzuiling is naar mijn mening een zegen geweest voor Nederland. En het was logisch geweest om immigranten aan te laten sluiten bij de ontzuilde samenleving in plaats van ze met subsidie beleid in een hokje te duwen van allochtone minderheid. Alle integratie problemen die daar uit zijn voortgekomen zijn onze eigen schuld geweest.
  Maar wat ik werkelijk onbegrijpelijk vind is dat de auteur nu de verzuiling bijna als iets moois gaat voorstellen. En ontzuiling als ”nationalisme”. De verzuiling was een soort gewapende vrede, een uitvinding om elkaar te tolereren, maar ook niet meer dan dat. En waarin het individu werd onderdrukt binnen de groepscultuur (precies wat we nu nog zien bij allochtone minderheden). Daar is weinig romantisch aan. Wil de auteur terug naar deze situatie?

 47. 59

  @56

  “Nooit gehoord dat”

  daar gaat bij mij om, nu wel:)

  Een voorbeeld dan: Mijn vader geboren in het distrikt Nickerie, leerde daar op school alles over Nederland (Rijn bij lobith, cultuur etc) maar niks over zn eigen achtergrond.
  Nu was dat vanuit Nederlands perspectief te zeker te begrijpen.
  Maar niet voor mijn vader.

 48. 61

  55: niemand ontkent de spanningen die gepaard gaan met immigratie, maar ik verzet me tegen het idee dat immigratie een natuurverschijnsel is. En de afkeer tussen groepen is wederzijds, het is niet alleen ”blanken” tegen de rest.
  Best dat ze in de VS kiezen voor massa immigratie (waardoor het land worstelt met tal van gerelateerde problemen), maar Nederland hoeft geen immigranten toe te laten als we dat niet willen. Immigratie is een keuze. En wat we verwachten van immigranten is ook een keuze. En geen enkele immigrant hoeft naar Nederland te komen als dit land ze niet bevalt.

 49. 62

  @59 Ja, het is echt een nitwit:

  “Ruben Gowricharn (1952, Paramaribo) was na de mulo goud- en zilversmid. Op zijn 21ste kwam hij naar Nederland en behaalde hij in 1980 zijn doctoraal niet-westerse sociologie en in 1984 zijn doctoraal economie. In 1991 promoveerde hij tot doctor aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een proefschrift over de landbouweconomische modernisering in ontwikkelingslanden. Van hem verschenen de gebundelde essays: ‘Hollandse contrasten’ (1998) en: ‘Andere gedachten over de multiculturele samenleving’ (2000). Van 2002 tot 2006 bekleedde Ruben Gowricharn de FORUM/Verwey-Jonker Leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2007 is hij hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken aan dezelfde universiteit.

  http://www.socialevraagstukken.nl/site/author/rubengowricharn/

 50. 63

  @58

  Je begrijpt toch zelf dat het benadrukken van de culturele inferioriteit van de “nieuwe migranten” gewoon de moderne variant van spleetoog of roetmop is.
  Niet noodzakelijkerwijs, maar als gezegd: Dat verschilt per situatie en per persoon. Overigens is een uitspraak die iets zegt over de uiterlijke verschijning van de ander ook niet per definitie racistisch. Er wordt immers niet per definitie afkeuring danwel superioriteit mee uitgedrukt.

  Maar deze termen worden vaker dan niet in een “intieme context” gebruikt.
  Mogelijk. Maar omgekeerd ging ik ook niet over de rooie als ik kaaskop of bleekscheet werd genoemd. Als gezegd: Kwestie van setting. Ik zou het niet in mijn hoofd halen een dergelijke term te gebruiken als ik een verhitte discussie met iemand voer, bijvoorbeeld.

  Het is niet zozeer dat Nederlanders bovengemiddelde racisten zijn (persoonlijk denk ik het omgekeerde), het is meer dat het beeld van Nederlanders over zichzelf (Het Meest Tolerante en Vrijdenkende Volk ter Aarde) heel veel van de realiteit ligt. Verder dan in andere landen. In andere worden: Britten, Fransen en Amerikanen zijn wss racistischer dan Nederlanders, alleen zijn zij zich ervan bewust.
  Word…

  @60

  “Nooit gehoord dat” kwam uit #43 en sloeg op Hen is regelmatig en in verschillende bewoordingen voorgehouden dat zij niet uit een democratische cultuur komen, dat zij geen homo- en vrouwenemancipatie kennen, dat hun cultuur op een lagere trap staat.

 51. 64

  @ 61

  Misschien dat ik van Klaveren een mailtje stuur om aan te geven dat die definitie dan nog steeds niet voldoet. Je blijft allochtoon totdat je geintegreerd bent, dat krijg je als je ouders denken dat ze hier hun “eigen cultuur” kunnen overplanten.

 52. 65

  “Nooit gehoord dat” kwam uit #43 en sloeg op Hen is regelmatig en in verschillende bewoordingen voorgehouden dat zij niet uit een democratische cultuur komen, dat zij geen homo- en vrouwenemancipatie kennen, dat hun cultuur op een lagere trap staat.

  Dat weet ik, en dit is mijn punt, dat gebeurde dus wel.

  “dat hun cultuur op een lagere trap staat”

 53. 66

  @36:

  AdriePVV slaat hier de spijker op zijn kop: “Sommigen immigranten zijn binnen 1 generatie aangepast, anderen lukt dat waarschijnlijk nooit en die blijven wat mij betreft allochtoon”.

  Waarom het begrip dan uberhaupt oprekken? Zeg dan gewoon dat ‘allochtoon’ betekent dat je ofwel geen Nederlands spreekt, ofwel een hoofddoek draagt, ofwel crimineel gedrag vertoont.

  Dan zijn we daar ook weer vanaf en hoeft Beatrix niet langer met het stigma van allochtoon te leven. Die arme Amalia, Alexia en Ariane zullen het op school wel zwaar hebben nu…

 54. 67

  @67 Zeg dan gewoon dat ‘allochtoon’ betekent dat je ofwel geen Nederlands spreekt, ofwel een hoofddoek draagt, ofwel crimineel gedrag vertoont.

  Dan zitten er nogal wat allochtonen in de PVV-fractie.

 55. 69

  @67

  Aangepast aan wat? Verwachten wij als ‘tolerante’ natie dat immigranten hun totale culture achtergrond overboord gooien?

  Net zoals Nederlanders trots zijn op hun cultuur zie je dat bij mensen uit andere landen hetzelfde.

 56. 73

  @ 71

  Als mensen, om wat voor reden dan ook, besluiten om zich ergens anders te vestigen. Dan vervalt hun recht om trots te zijn op thuisland toch niet?

  Laten we het even andersom zien, als je als Nederlander in het buitenland vestigt, mag je dan niet trots zijn dat NL het goed doet op bijvoorbeeld het WK?

  Wat wij van immigranten mogen verwachten is dat ze zich aan de wet houden, en dat ze niet meer dan alle andere Nederlanders zich afhankelijk opstellen (uitkeringen etc.).

  Wat wij NIET kunnen verwachten is dat ze opeens pindakaas en drop lekker vinden.

 57. 74

  @ 74

  Maar wat ik wel van ze verwacht is dat ze zich houden aan de normen van onze rechtsstaat en ik verwacht ook dat ze zich conformeren aan ongeschreven wetten. Bijvoorbeeld dat ze meedoen aan Sinterklaas en dat ze niet de Nederlandse voetballers uitschelden als die tegen hun thuisland spelen.

  Als ze hier ook nog eens hun eigen parellelle samenleving inclusief sharia rechtspraak willen introduceren, dan wordt het tijd voor een enkeltje thuisland.

  Ook dat aanhouden van die woning in het thuisland en de orientatie daarop als zijnde het ideaal, duidt niet op integratie.
  Sommigen vervullen zelfs nog hun dienstplicht in Turkije of gehoorzamen de Marokkaanse koning.

  Ik verlang ook dat ze trots zijn op Nederland en die banden met hun thuisland doorsnijden.

  Eigenlijk wil ik ook dat het taboe verdwijnt op onderling trouwen, dat is bv met Antilianen en Surinamers ook gebeurd.

 58. 75

  Bijvoorbeeld dat ze meedoen aan Sinterklaas en dat ze niet de Nederlandse voetballers uitschelden als die tegen hun thuisland spelen.
  En dat meen je echt?

  Sommigen vervullen zelfs nog hun dienstplicht in Turkije
  Je weet dat ze geen keus hebben en zelfs door Nederland worden gestuurd? Volgens mij moesten Turken voor de afschaffing van de Nederlandse dienstplicht zelfs twee keer dienen.

  Ik verlang ook dat ze trots zijn op Nederland
  Waarop moet je nog trots zijn in Nederland?

 59. 76

  @75

  Mwah. De opsomming van #74 lijkt me voldoende.
  Ik als kaaskop heb ook geen zin om mee te doen aan Sinterklaas of het stupide vreetfestijn dat Kerst heet.

  Voetballers uitschelden valt onder belediging/racisme als ik me niet vergis en is, in theorie in elk geval, afdoende door de wet afgedekt.

  Sharia is impliciet al meegenomen in #74, want men dient zich aan de NL wet te houden.

  Wat een huis in het thuisland aangaat: Ook dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een teken van slechte integratie te zijn. Ik woon permanent in Spanje, maar toen ik twee maanden geleden met dinnetje in Amsterdam was heb ik toch echt in mijn oude wijkje rondgekeken om te zien of er iets betaalbaars te vinden was. Twee walletjes wellicht, maar niet noodzakelijkerwijs een bewijs van mijn slechte integratie in de spaanse samenleving.

  Waar jij vermoedelijk op doelt zijn de gevallen huis in thuisland met uitkering in Nederland. Dat lijkt me dan weer afdoende ondervangen door de wet aangezien frauderen illegaal is.

  Wat is “trots”, hoe definieer je dat en als je dat eenmaal gedaan hebt, hoe dwing je dat af en hoe controleer je of mensen wel “trots” zijn. Wat voor maatstaven stel je je daarbij voor? En, als ik niet “trots” op Spanje ben, ben ik dan slecht geïntegreerd?

 60. 77

  @ 77

  Deed je ook niet mee aan Sinterklaas toen je 5 jaar was ? Waar het mij om gaat zijn allochtone ouders die het Sinterklaasfeest bij voorbaat in de ban doen en zelfs hun kinderen zeggen dat Sinterklaas niet bestaat.

  Het gaat hier om het beledigen van voetballers van je nieuwe thuisland, dat gaat nog wat verder.

  Het is helemaal niet tegen de wet om hier de Sharia in te willen voeren, maar wie dat wil hoort hier eigenlijk niet thuis.

  Zo’n tweede huis is niet noodzakelijk een bewijs van slechte integratie, maar toont aan dat er nog wel een heel sterke band is met het thuisland. Bovendien gaat het ten koste van het leven hier in Nederland, alles moet wijken voor dat thuislandhuis, je zou eens moeten praten met de kinderen. Ken je ook voorbeelden van Nederlandse emigranten die hun huis hier aanhouden om daar met behoud van uitkering ooit naar terug te keren. Wat is Nederland dan anders dan een tijdelijk verblijfsoord voor de poen.

  Trots bedoel ik relatief, maar als je trotser bent op je thuisland dan op Nederland, zelfs in de tweede of derde generatie, dan klopt er iets niet met de integratie.

  Over gemengde huwelijken zwijg je, waarom ?

 61. 78

  @40 – MarkW: ik beschrijf één concreet geval dat ik ken. Ik wilde laten zien dat de komst van immigranten gepaard ging met heel naïeve “oplossingen” voor de problemen die zich voordeden. Het is niet alleen afgunst, als dit eenmalig was geweest had het wel meegevallen. Maar een hele generatie (want het is al 30 jaar geleden!) zag zijn vertrouwde buurt totaal veranderen.

  De school staat op de rand van een wijk met vooral 60-er jaren flats en rijtjeshuizen. Mensen kwamen daar wonen in een tijd dat er forse woningnood was in Leiden. Men was veel minder mobiel dan tegenwoordig. Het was “hun” buurt; er woonden overwegend arbeiders.

  Juist deze mensen, die de na-oorlogse ellende van de woningnood eerst aan den lijve hadden ondervonden en toen eindelijk een mooie plek hadden gevonden, zaten vervolgens waar de klappen vielen. Zoals #0 laat zien: begin jaren 80 waren er ook bezuinigingen op uitkeringen, maar dat trof naast de allochtonen ook de werkloze Nederlanders. De landelijke politiek (onder leiding van het CDA: kabinetten van Agt en Lubbers) voerden een beleid dat de lagere inkomens trof, en de “rode” gemeenten (in de grotere gemeenten zat de PvdA in het stadsbestuur) probeerden het tij een beetje te keren door een voorkeursbeleid voor allochtonen, de meest kwetsbare groep. En daardoor vervreemde de landelijke en de locale politiek een grote groep kiezers van zich.

  We zitten dus met een erfenis van de jaren tachtig. De analyses van rechts (dat het de schuld van links is) is heel erg fout. De voorgestelde oplossingen zijn grotendeels onhaalbaar. En wat zien we? Het kabinet doet grotendeels hetzelfde als zijn voorgangers uit de jaren tachtig: bezuinigingen die vooral de onderkant van de samenleving treffen. Dat voedt het populisme alleen maar: die kunnen blijven roepen dat het allemaal de schuld van links en de islam is.

 62. 79

  a3 IK MAAK GODVERDOMME ZELF WEL UIT OF IK MEEDOE MET DAT KUTSINTERKLAAS !!!!!

  waarom zouden allochtonen dat feestje voor de winkeliers mee moeten vieren????
  het is gewoon een kutfeest
  idem voor kerst, carnaval ,driekoningen, st maarten, pasen.

  als allochtonen det per se moeten meevieren, moet ik dat dan ook????
  welke straf moet volgen als ze/ ik weiger(en)????

  komt dan de “neerlandsecultuurpolitie” met besmeuren met zwartepietenschmink?
  ..of volproppen met kalkoen of paaseieren??
  meedoen zul je!!!

 63. 80

  Waar het mij om gaat zijn allochtone ouders die het Sinterklaasfeest bij voorbaat in de ban doen en zelfs hun kinderen zeggen dat Sinterklaas niet bestaat.
  Je weet dat dit ook niet mag van de Jehovagetuigen en de steile griffermeerden?

  Ken je ook voorbeelden van Nederlandse emigranten die hun huis hier aanhouden om daar met behoud van uitkering ooit naar terug te keren.
  Yup, hoewel de meesten die ik ken liever net over de grens willen wonen.

  Wat is Nederland dan anders dan een tijdelijk verblijfsoord voor de poen.
  Who cares?

  maar als je trotser bent op je thuisland dan op Nederland, zelfs in de tweede of derde generatie, dan klopt er iets niet met de integratie.
  Misschien heeft het te maken met anderhalf miljoen Henken en Ingrids?

  Over gemengde huwelijken zwijg je, waarom?
  Dus jij wil buitenlanders verplicht laten neuken door Hollanders, is dat het?

  Okee. Hier met het adres van Maryam Hassouni. En stuur Dolores Leeuwin ook maar mee. Hup!

 64. 82

  @ 82 vandyke

  Maar ik zou ook bezwaar maken als Nederland een massa immigratie van fundamentalistische christenen te verwerken kreeg.

  @ Monade

  Kun je dat huisaanhouden door nl-emigranten ook enigzins quantitatief onderbouwen, bijvoorbeeld in een percentage van die emigranten. Is het vergelijkbaar met de Turken en Marokkanen.

  Dat het jou niet uitmaakt dat Nederland een verblijfplaats voor de poen is ten koste van o.a. Henk en Ingrid verbaast me niets. Daarmee is het nog niet goed te keuren.

  Nederlandse blonde meisjes worden al geneukt en geploegd door allochtone bendes/loverboys, maar dat bedoelde ik niet. Als er geen vermenging plaatsvindt, wat komt er dan uiteindelijk terecht van de integratie. Dan krijgen we per saldo een aparte Turkse en Marokkaanse zuil lang etnische scheidingslijn.

 65. 83

  Deed je ook niet mee aan Sinterklaas toen je 5 jaar was ? Waar het mij om gaat zijn allochtone ouders die het Sinterklaasfeest bij voorbaat in de ban doen en zelfs hun kinderen zeggen dat Sinterklaas niet bestaat.
  Daar gaat het niet om. Ik vind dat iedereen vrij moet zijn nationale feesten aan zich voorbij te laten gaan.

  Het gaat hier om het beledigen van voetballers van je nieuwe thuisland, dat gaat nog wat verder.
  Tuig. Maar daar zijn toch al wetten voor?

  Het is helemaal niet tegen de wet om hier de Sharia in te willen voeren, maar wie dat wil hoort hier eigenlijk niet thuis.
  Nieuw voor mij. Linkje?

  Zo’n tweede huis is niet noodzakelijk een bewijs van slechte integratie, maar toont aan dat er nog wel een heel sterke band is met het thuisland.
  Wat van mij mag. Ik zal vermoedelijk in Spanje begraven worden, maar dat betekent niet dat ik niet, nog steeds, een sterke band met Nederland heb.

  Bovendien gaat het ten koste van het leven hier in Nederland, alles moet wijken voor dat thuislandhuis, je zou eens moeten praten met de kinderen.
  Dat is een gevolg van de persoonlijke prioriteiten die deze ouders zichzelf stellen. De overheid dient daar buiten te blijven.

  Ken je ook voorbeelden van Nederlandse emigranten die hun huis hier aanhouden om daar met behoud van uitkering ooit naar terug te keren.
  Eh. Nee. Maar als die er zijn, dan vallen ze volgens mij onder het kopje fraude. Hebben we geen nieuwe regelgeving voor nodig. Eerder betere naleving van de regelgeving.

  Trots bedoel ik relatief, maar als je trotser bent op je thuisland dan op Nederland, zelfs in de tweede of derde generatie, dan klopt er iets niet met de integratie.
  Relatief of absoluut. Wat bedoel je nou precies met trots? Ik ben “trots” op Nederlands totaal-voetbal, in de klassieke zin des woords. Maar ik woon in een land met erg trotse mensen, die graag de draak met me steken naar aanleiding van het laatste wereldkampioenschap. Ik houd meestal mijn mond dicht. Betekent dit dat ik “minder trots” ben op NL totaal-voetbal? Soms steek ik de draak met de Spanjaarden en stel dat we per capita meer voetbal talent in huis hebben, groot land wordt eerste, heel klein land wordt tweede. Betekent dit dan dat ik hun “trots” niet respecteer? Nogmaals, maak eens inzichtelijk wat je bedoelt met trots.

  Over gemengde huwelijken zwijg je, waarom ?
  Omdat je iets zegt over “gemengde huwelijken” en niet over “gedwongen huwelijken”. Ik hou me verre van oordelen over andermans liefdesleven. Pas als er dwang in het spel komt ga ik steigeren.

 66. 84

  Kun je dat huisaanhouden door nl-emigranten ook enigzins quantitatief onderbouwen
  Ja hoor. Zowat 100% van de Nederlandse hoogopgeleiden die ik ken die aan buitenlandse universiteiten werken en die niet zeker weten dat zij nooit meer terugkeren, houden een woonconstructie aan zodat ze door het verblijf in het buitenland geen AOW-gat opbouwen (~2% per jaar oid).

  Daarmee is het nog niet goed te keuren.
  Hmmm, proef ik daar misplaatste zelfverklaarde rechtse morele superioriteit? Heh heh heh.

  /Kan ik Maryam Hassouni nog ruilen voor Nabila Marhaben en Kim Feenstra?

 67. 85

  Iemand heeft het over ” verdreven autochtone bevolking uit de grote steden” hier.

  Dat vind ik een belediging voor al die volkeren die de afgelopen eeuwen daadwerkelijk zijn verdreven uit hun thuisland. Autochtonen zijn geheel vrijwillig naar andere woningen in allerlei groeikernen gegaan.

 68. 87

  @AriePVV

  Laten we de zaken dan eens omdraaien. De PVV heeft het namelijk voor het zeggen in dit land.

  Wat moet er volgens jou/PVV gebeuren om de integratie te bevorderen (en allochtonen te intrinsiek te motiveren om daadwerkelijk te werken aan integratie)?

  Ik heb daadwerkelijk nog geen 1 effectieve oplossing gehoord, laat staan nog in praktijk gezien van deze regering die dat voor elkaar gaat krijgen. En dat is Henk en Ingrid belooft toch?

 69. 89

  @89; AdriePVV heeft gewoon gelijk! Kim Feenstra is ook al zo’n jattende allochtoon. En daar nog een beetje lacherig over doen ook.

  Maar we vergeven het haar, want het is gewoon een onwijs lekker wijf, ook al kijkt ze een beetje scheel (toch? dat zie ik toch goed?) en praat ze raar.

 70. 90

  Ik kan me totaal niet vinden met het PVV gedachtegoed, maar wat meneer AdriePVV zegt, dat autochtonen uit de steden wegtrekken vanwege allochtonen, is wel gedeeltelijk waar. Het is niet direct vanwege dat iemand allochtoon is, maar wel om het gedrag van een aantal… Het bewijs? Niet emperisch onderbouwd, maar ook ik ben gevlucht, vanwege de rotzooi die veel van hen maakten en de onverschilligheid van veel anderen. Neem eens een kijkje in de schildersbuurt van Den Haag… Of de andere allochtone wijken daar ten zuidwesten. Kijk hoe mooi de straten erbij liggen. De blanken trekken weg en de grootte van het allochtone gebied groeit.
  Is dat een probleem? Ja.

  Ps de discussie gaat hier over allochtonen.. Ik zou ook niet snel in een tokkiewijk of PVV wijk willen wonen. Daarom verhuis ik niet naar Limburg, hoewel het daar erg mooi is.

 71. 91

  De tendens dat mensen uit steden wegtrokken was al ingezet voordat er uberhaupt veel allochtonen waren, dus waar hebben we het over?

  Mensen trokken uit de steden weg omdat de huizen gewoon brak/te klein waren/zijn. Dat gebeurd nu nog steeds om dezelfde redenen en heeft niet primair te maken met het feit dat je allochtone buren had.

  Tuurlijk zijn in de plaats van de autotochtonen allochtonen komen wonen, simpelweg omdat het goedkope huizen zijn.

 72. 93

  @91 Een van mijn grootste ergerpunten in Amsterdam is de rotzooi. Niet voorbehouden aan een bepaalde etnische groep, maar wel meestal aan het jongere deel van de bevolking.
  Loop eens op een mooie zondag door het Voldelpark in Amsterdam. Stikvol met mensen van allerlei pluimage die gezellig zitten te piknikken, muziek te maken etc. Prima. Loop ’s avonds nog eens door het park. Je bent verbijsterd met wat je ziet. Een grote kolere zooi.

  Het park schoonhouden kost alleen al 400.000 euro per jaar.
  De mentaliteit is verbijsterend.

 73. 94

  @triest
  Er gaan genoeg blanken mensen naar de stad of in de stad verhuizen.. Alleen niet vaak naar een allochtone wijk. Ik ken genoeg mensen die uit hun huis weg zijn gegaan vanwege allochtonen. Als je dat niet ziet of wilt geloven, dan heb je een bord voor je hoofd. Ik ben verhuist omdat ik ervan baalde dat mijn auto vaak werd ingeslagen, wielen eronder vandaan werden gejat en mijn motor nu eens voor mijn huis wilde zetten en er vervolgens ook weer mee weg te kunnen rijden.
  Ik zeg niet dat het aan het DNA ligt, maar wel aan de cultuur.. En dan bedoel ik ook niet de cultuur van afkomst, maar de cultuur die heerst in die wijken. Alhoewel, in Afrika zijn ze het nu eenmaal gewend hun troep op straat te gooien.

 74. 96

  @96

  Ja, vanaf de maan bekeken zijn we allemaal even groot, schreef Loesje ooit, heel fraai, op een poster.

  Punt is natuurlijk wel dat we niet vanaf de maan kijken en al zouden we het kunnen, dan zou het vermoedelijk weinig zinvol blijken.

  In de tijd dat ik in de kraakscene rondhing ging daar een leus rond “geen mens is illegaal”, wat op zichzelf genomen ook fraai en waar is, maar eveneens weinig praktisch. En in de praktijk ken ik geen krakers die bereid waren ter illustratie van hun statement hun Nederlands paspoort aan de wilgen te hangen en het leven als illegaal eens een poosje uit te proberen.

  Feit is: Er bestaan grenzen. Landsgrenzen, scheidslijnen in ethniciteit, culturele grenzen, etc, etc. Feit is ook dat mensen geneigd zijn hun eigen land, hun eigen groep, hun eigen standpunten, etc., etc., voorop te stellen. In beginsel lijkt me daar niks mis mee.

  Ik ben een buitenlander, in het land waar ik woon. En toen ik hier aankwam sprak ik de talen niet, ik had geen werk en moest maar zien hoe ik me rooide. Wie hier komt moet zich aanpassen aan de lokale mores, en meedraaien anders overleef je het niet.

 75. 97

  net even nagevraagd bij mijn moeder, ik ben gelukkig vierde generatie allochtoon. Heb haar wel even de tekst van het Wilhelmus gestuurd zodat ze die uit haar hoofd kan gaan leren…

 76. 98

  @anthonie
  Het is genetisch bepaald, dat men “zijn” groep voorop stelt, zeker ten tijde van schaarste. Wat dat betreft zijn we gewoon een stelletje chimpansees. En als je op de maan zit, word je vanzelf een nihilist.

  We moeten zowiezo maar stoppen met het woord allochtoon, want de meesten behoren gewoon tot goed volk. Laten we gewoon de groep waar het om gaat bij hun naam noemen. White trash, kut Marokkaan, tokkie, NSB PVVer, tiefus junk, CoD killer, snuif Arubaan, haatbaard, etc..

 77. 99

  @62: “ik verzet me tegen het idee dat immigratie een natuurverschijnsel is.”

  Het is dan ook geen idee, maar een feit. Migratie is een natuurverschijnsel. Je komt het in de natuur tegen bij de meeste diersoorten. De mens is daarop geen uitzondering. Het feit dat de mens vrijwel alle uithoeken van de planeet bewoont, vormt daar een bewijs voor (ik ga ervan uit dat je mee bent als ik stel dat de Homo Sapiens oorspronkelijk afkomstig is uit Oostelijk Afrika).

 78. 100

  @99

  Helemaal mee eens, behalve dat ik dat nihilisme toch eerst eens zou empirisch zou willen vaststellen voor ik er een oordeel over vel. Het komt me zo voor dat ik het tegendeel van nihilistisch zou worden met het uitzicht van daar.

  Anderzijds, toen ik emigreerde wist ik ook van toeten noch blazen :)

  Toch nog even ter aanvulling: Persoonlijk denk ik dat we het discriminatiebeginsel zouden moeten schrappen, een stapje verder nog dan het afschaffen van het woord allochtoon. Schrappen, want zo arbitrair als de neten. En als we het dan toch behouden, dan wil ik antwoord op de vraag waarom lelijke mensen niet in bescherming genomen worden.

 79. 101

  @100

  Territoriumdrift is ook natuurlijk. En het is in de natuur ook niet ongebruikelijk dat de emigrant met veel tamtam de tent uitgesmeten wordt door een sterkere soortgenoot en dus maar elders zijn heil moet zoeken.

 80. 103

  Feit is: Er bestaan grenzen. Landsgrenzen, scheidslijnen in ethniciteit, culturele grenzen, etc, etc. Feit is ook dat mensen geneigd zijn hun eigen land, hun eigen groep, hun eigen standpunten, etc., etc., voorop te stellen. In beginsel lijkt me daar niks mis mee.

  Nou ja. Als dat in het bedrijfsleven of ambtenarij gebeurt noemen we het “nepotisme”. Lijkt mij overduidelijk dat er iets mis is met het systematisch voortrekken van de eigen etnische of culturele groep.

 81. 104

  @102: Territoriumdrift is aanzienlijk minder algemeen dan migratie. Daarnaast valt territoriumdrift niet te vereenzelvigen met het bestaan van Nederland/buiten houden van niet-Nederlanders, omdat binnen het “territorium” Nederland niet alle soortgenoten elkaar (her)kennen (dit in tegenstelling tot territoria in de natuurlijke setting). Migratie van een willekeurige mens vanuit elders naar Nederland voldoet wel aan een natuurlijk patroon (het al dan niet tijdelijk trekken naar een plaats waar de overlevingskansen beter zijn).

 82. 106

  @104

  Als alles hetzelfde was en als hetzelfde beoordeeld kan worden was de wereld een eenvoudiger plaats.

  @105

  Soit. Zou best kunnen, ik ben geen bioloog. Maar ik vroeg me dan wel weer af wat je er mee wilde zeggen.

 83. 108

  NAV ‘Allochtonen zijn al decennia het haasje.

  A. Proloog

  1. Arme alochtonen.
  2 Gowricharn stelde op Internet 03.12.00 voor allochtonen extra geld te geven omdat ze bijzondere uitgaven hebben, zoals het eten van lamsvlees.
  3 Tilburg is broeinest van multiculturalteit en verzamelplaats van secundaire professors. Lubbers doceerde er ook: Globalisme. Raarder komt ook voor.

  B. Over Multiculturaliteit bij Gowricharn.

  Vanaf zo’n kleine halve eeuw geleden hebben zich in klimmende mate mensen uit zeer vreemde culturen in Nederland gevestigd. ‘Binnen zonder kloppen’.* Het zijn er inmiddels ruim 1,6 millioen, en ze worden – hoe intern ze ook ethnisch en religieus zijn gedifferentieerd – allemaal bij elkaar allochtonen genoemd. Nog steeds, wat iets zegt, namelijk dat ze niet in de oorspronkelijke bevolking zijn opgegaan, i.e. in de autochtonen. Die heb je namelijk ook, autochtonen; wie A zegt, zegt B.

  De Nederlandse cultuur gruwt van Tweedelingen en waarom dan dat volgehouden onderscheid A. allochtonen en B. autochtonen? Welnu, het blijkt dat nogal wat allochtone subgroepen niet van de NL cultuur gediend zijn en op Hollandse bodem hun oude, overgeërfd leventje willen voortzetten.

  Wat ergernis en overlast buiten beschouwing gelaten, geeft dat niet zo veel, totdat importwaarden – en normen te scherp botsen met die welke NL fundamenteel definiëren.

  Tot nu toe heeft de NL-se overheid / – cultuur tegenover anti-Nederlands allochtoon gedrag een passieve houding aangenomen.** Wat wangedrag en misdaad zijn, wordt ‘cultureel’ en religieus vergoelijkt of economisch verklaard. Zo in de trant van: Arme mensen kunnen moeilijk anders en het is nu eenmaal hun cultuur. Laat ze maar en het komt allemaal wel goed. Dat is met alles zo, altijd. En sprak Mao ook niet.’laat 1000 bloemen?’

  Maak van die bloemen culturen en je krijgt multiculturaliteit, een moderne, politiek correcte term voor het verbloemen van een superprobleem.** Het oplossen kan NL niet. Nederland voedt niet*** op, heeft dat (Antillen, Suriname, Indië) ook nooit gedaan

  2 MULTICULTURALITEIT TOEGEPAST
  Geen samenlevingen zonder spanningen, zware conflicten en scherpe tegenstellingen; het paradijs is – jammer – fini en terug kan niet. Een Engel verspert de weg. Ten Oosten van Eden. En nog tot vlak vóór een bepaald breekpunt kunnen die spanningen enz.. een cultuur zelfs identificeren. Dat ze niet multicultureel zijn – weshalve aanvaardbaar – en dan ook niet zo worden genoemd, is toe te schrijven aan een cohesie van interne aard.

  De zuilenmaatschappij die Nederland vroeger was, wordt er wel eens – nu ook weer door Gowricharn – bij gehaald, als voorbeeld van de mogelijkheid van een multiculturele samenleving. Prettig langs elkaar heen leven. Ik besnijd mijn dochter, jij niet, en dat is 2x OK.

  Maar die opdeling van NL in zuilen was een interne verdeling, binnen een raamwerk van een overkoepelende, integrerende cultuur. Geen ‘frame’ het land door een soort van volksverhuizing opgedrongen. Het probleem van allochtonen is, dat zij allochtoon zijn. Binnen gekomen zonder kloppen.

  Van (traditioneel) India zegt men dat het in zijn Brahmaanse waarden is geïntegreerd, wat wél het caste-systeem impliceert; van multiculturaliteit kreeg het pas last bij de inval van de islam. Zo – multiculturaliteit – zal in het begin niet het gebezigde woord zijn geweest, maar het was wel zo.
  Waarmee de zaak ‘multiculturaliteit’ achteraf gezien toch niet zo’n modern fenomeen is, maar gaan we hem ipso verbo wel weer zien.

  In de USA heb je de Amish die optisch en ook in gedrag sterk van de meeste USA subgroepen afwijken. Maar dat de Amish een gevaar voor de centrale waarden van de USA zijn, gelooft niemand. Bovendien belijden de Amish fundamentele christelijke waarden en is hun culturele deviatie vooral iets uiterlijks en iets van de individu. Daarom denk ik, heb ik nooit gehoord dat ze een multicultureel probleem vormen.

  Maar de Mormonen toen hadden zeker iets multicultureels, en daar hebben de USA dan ook mee moeten afrekenen. Ook heb ik dat woord in de USA gehoord i.v.m. met de influx van (il)legale Mexicaanse immigranten die geen Amerikaans kunnen of willen spreken.

  Verder zijn de USA ongeschikt om er multiculturalistsche vergelijkingen aan te ontlenen en idem theorieën op te baseren waar aan NL en vergelijkbare landen veel hebben. De USA zijn groot; als je elkaar niet lag, kon je ergens anders naar toe. Mensen zaten er niet op elkaars lip zoals hier. Ik schrijf in de o.v.t., want de USA slibben nu ook dicht.

  *Vgl. ‘Binnen zonder Kloppen’, van P. Lakeman.

  ** ’Het argument dat Nederland een multiculturele natie is, die ruimte biedt aan alle culturen, verbergt al te vaak een gebrek aan geloof in en vertrouwdheid mét de eigen cultuur. […]. Multiculturaliteit tendeert naar chaos en ghettovorming als de dominante cultuur geen referentiekader biedt waartegenover de minderheidsculturen zich kunnen positioneren en waarmee ze zinvol kunnen interageren.’
  IN: EEN CULTUURBELEID ZONDER CULTURELE IDENTITEIT. Auteur: bijzonder hoogleraar cultuur der Nederlanden is aan de Amsterdamse Universiteit én hoogleraar ‘civilisation néerlandaise’ aan de Universiteit van Leuven.

  *** ‘Nederland(ers) dragen hun cultuur niet over.’ Dat is wat de Franse jurist G. H. Bousquet in 1939 schreef. Hij had Nederlands-Indië bezocht en vastgesteld dat de Nederlanders alleen de materiële aspecten van het Westen hadden overgedragen, niet de cultuur. Trachtten de Franse ambtenaren van de inheemse bevolking ontevreden burgers te maken, de Nederlandse bestuursambtenaren poogden de ‘inlanders’ in tevreden koeien te veranderen. En dan had Bousquet aanvankelijk nog gedacht dat hij het Nederlands koloniaal bewind aan het Franse ten voorbeeld zou kunnen stellen. Een van de dingen die hij de Nederlandse autoriteiten verwijt, is dat zij niet inzagen dat de zogeheten a-politieke islamitische groeperingen de Nederlanders net zo graag uit Indië zagen verdwijnen als de nationalisten dat wilden. Samenvattend noemde Bousquet het Nederlands-Indisch bewind »un régime de réaction pure, sans envergure, sans idéal et à tout dire peu sympathique» (geciteerd bij de Graaf¬f, pp. 595-596). Wij zijn dus ook nog eens onsympathiek!

 84. 110

  @108

  Als anarchist, levend in een democratie, meen ik dat onderscheid wel te kennen. De vraag is: Hebben we er iets aan, kunnen we er iets mee?

  Wellicht kun jij wat praktisch inzicht geven in hoe het beste gewenste in praktijk kan worden gebracht.

  Hoe ziet dat eruit? Een moderne wereld met 6 miljard mensen waarin grenzen niet bestaan?

 85. 113

  Volgens dit kabinet kan HPAX voor zijn geestelijke verzorging bij de buurvrouw terecht. Gelukkig hoeven wij hier verder geen geld meer in te steken.

 86. 114

  Prinses Maxima had gelijk: We lijden echt aan een ”identiteitscrisis”. De politiek, de autochtoon, de allochtoon, iedereen…

  Wij Nederlanders zijn op zoek naar ons zelf, en daarom denken wij de oplossing terug te vinden bij het individu; terwijl de oplossing, simpelweg de samenleving is.

  Laten we gewoon proberen om samen tot een oplossing te komen, en proberen te stoppen met het onderscheid maken tussen verschillen bevolkingsgroepen, links/ rechts, zwart/wit etc/.Nederland wordt eens wakker, gebruik je potentieel, je talenten, je kennis, je kracht.

  Ik geloof dat we samen sterker staan dan alleen. Als we het samen doen, dan zullen we veel verder komen in de toekomst.

 87. 115

  Prinses Maxima had gelijk: We lijden echt aan een ”identiteitscrisis”. De politiek, de autochtoon, de allochtoon, iedereen…

  Zo ver zou ik niet willen gaan. Het probleem is dat veel Nederlanders de “gezelligheid” missen, zonder het verband met de individualisering te (willen) zien.

 88. 117

  > Met de multiculturele samenleving wordt niet alleen het allochtone bevolkingsdeel bedoeld, maar meer specifiek de groepsvorming van allochtonen die zich sinds de jaren zestig en zeventig voltrok.

  Tja. Altijd leuk zo’n profje. Probeert er nog iets van te maken.

  Beste Paarse Broek,

  Met multikul bedoelt de fatsoenlijke burger -die wel moeten werken voor de centen- het profiteren van een groep mensen die een buitenlandse nationaliteit heeft en dan voornamelijk een ‘niet-westerse-nationaliteit’ en die door onze geliefde linksche medemenschen -waar u zelf ook toe behoort- als zielig worden bestempeld.

  Multikul is niet meer dan een politiek-correcte term voor ‘islamitisch stemvee’ -excuus voor de rode lap- die al decennia lang een akelig soort cliëntelisme in de politiek tot stand heeft gebracht.

  http://logicfreezone.wordpress.com/2011/02/08/partij-van-de-arabieren-2/

  Tweede punt is dat de multicul synoniem is voor ‘Islam’. Zoals u -als geletterde nederlander- in de krant kunt lezen is er betrekkelijk weinig frictie tussen de autochtone bevolking en de -noem een zijstraat- de van origine Chinese bevolking. Ook de van oorsprong Indische bevolking, de van oorsprong Japanse bevolking en zoals u wilt de van oorsprong Belgische, Duitse of IJslandse bevolking zorgt niet voor conflicten van noemenswaardige aard. Het probleem dat de autochtone -en grote delen van de allochtone- bevolking heeft met ‘niet-westerse-allochtonen’ draait om de Islam.

  Dat is volgens velen een religie van de vrede, maar er zijn toch enkele mensen in der lande die daar aan twijfelen. Normalerwijs worden die in Nederland meteen rücksichtslos opgesloten, maar sinds bepaalde politieke partijen daar moeilijk over doen kan dat -helaas- niet meer.

  En dan komen kwakertjes zoals u bovendrijven. Kinders op een geheel blanke school, neem ik aan?

  —–

  Ps: Ruben, is dat niet een Joodse naam? U zou beter moeten weten.

 89. 118

  Ps: Ruben, is dat niet een Joodse naam? U zou beter moeten weten.

  Hij weet ook beter. Itt jij gelooft hij niet in de leugen dat Hollands antisemitisme een islamitisch importproduct is.

 90. 120

  @118: “Het probleem dat de autochtone -en grote delen van de allochtone- bevolking heeft met ‘niet-westerse-allochtonen’ draait om de Islam.”

  Volgens mij kaap je hier het overgrote deel van de autochtonen die problemen met allochtonen ervaren. Het overgrote deel daarvan komt namelijk helemaal niet in aanraking met de Islam. De meesten zijn gewoon xenofoob, maar haken aan bij het antisemitisme van de PVV, omdat die ook xenofoob is.

 91. 122

  NB. Er zijn er natuurlijk ook die terechte klachten hebben met overlast van “buitenlandse” (ander kleurtje) straatschoffies en daarom maar alle “buitenlanders” kwijt willen (behalve natuurlijk die vriendelijke bakker, chinees en groenteboer).