Raad van Europa tikt Nederland op z’n opgestoken vingertje

Foto: Dplanet:: (cc)
Serie: ,

ANALYSE - Half oktober bracht ECRI, de Commissie die voor de Raad van Europa belast is met de monitoring van vormen van racisme en rassendiscriminatie in de landen van Europa verslag uit over Nederland, Malta, Moldavië en Rusland. Aan ECRI nemen alle landen van de EU deel via afvaardiging van erkende deskundigen. Voor Nederland gebeurt dit door Rieke Samson, bekend van de gelijknamige Commissie die eerder het kindermisbruik in de Jeugdzorg onderzocht.

In de vorige rapportage liet ECRI zich onder meer zeer kritisch uit over het discours en de beleidsvoorstellen van de PVV ten aanzien van moslims en migranten waaronder het maatschappelijk klimaat, naar de mening van deze gezaghebbende instantie, zwaar gebukt gaat. In het nieuwe rapport betreurt de instantie zich erover dat integratie is verworden tot iets dat slechts de verantwoordelijkheid van de mensen die naar Nederland komen.
Reacties op nieuwe rapport


Het nieuwste rapport geeft een overzichtelijk, informatief en evenwichtig beeld van de stand van zaken in Nederland op het terrein van racisme en rassendiscriminatie en doet een aantal waardevolle aanbevelingen over mogelijke verbeteringen. Ook de positieve stappen die door Nederland in de afgelopen periode werden gezet, worden genoemd. De juridische aspecten en de monitoring van toepassing van de rechtsregels, instituties, maatschappelijke terreinen, opinieklimaat en het publieke debat, de kwetsbare groepen die voorwerp zijn van discriminatie en onderwijs en bewustwordingsdimensies worden allemaal behandeld. Het is zowaar een programma van aandachtspunten waar instanties en organisaties die antidiscriminatie en gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen in Nederland en Europa een warm hart toe dragen, hun voordeel mee kunnen doen. Zeker nu het nationaal door onder meer het verdwijnen van de Monitor Racisme en Extremisme van de Anne Frank Stichting in toenemende mate aan een totaaloverzicht ontbreekt.

Het is dan ook uiterst verbazingwekkend om te zien hoe leidende politici als Diederik Samsom en Alexander Pechtold, hiernaar gevraagd door verslaggevers van Pownews – een niet onbelangrijk detail – op dit rapport hebben gereageerd. Samsom vroeg zich af waar Europa zich mee bemoeit en ook Pechtold distantieerde zich behoorlijk van het rapport. Alsof Nederland niet bekend is met opgestoken vingertjes – als het om anderen gaat, dat wel. Het zegt iets over een diep geworteld zelfgenoegzaam superioriteitsgevoel dat men, wellicht intuïtief, zonder meer van zich afwijst als het eigen beleid kritisch aan de orde wordt gesteld door supranationale instanties. Zoals deze reacties ook iets zeggen over de angst om stemmen te verliezen aan de PVV zodra het gaat over integratie issues en Europa, vooral in combinatie; en in het bijzonder als Pownews weer eens op jacht is naar hypes en hysterie.

Kritiek

Welke kritiek heeft ECRI zoal op de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van racisme en rassendiscriminatie en welke aanbevelingen worden gedaan? Hieronder een selectie, want leest u vooral zelf het rapport. De commissie betreurt het dat de overheid integratie tot een eenzijdig proces heeft gemaakt dat de uitsluitende verantwoordelijkheid is van degenen die naar Nederland komen en hier willen verblijven en dat derhalve geen specifiek beleid vereist. Algemeen beleid voldoet, is tegenwoordig het devies. ECRI roept op om integratie opnieuw te zien als een tweezijdig proces waarbij ook van de meerderheidssamenleving een inspanning wordt verwacht op het gebied van waardering en kennisvergroting van diversiteit, specifiek beleid voor kwetsbare groepen en het tegengaan van discriminatie. ECRI bekritiseert de Nederlandse overheid wegens het in gebreke blijven bij de uitwerking van antidiscriminatiebeleid ondanks de toezeggingen die op dit gebied in de afgelopen jaren werden gedaan.

Aanbevelingen

In recente beleidsstukken van de overheid ging het bij antidiscriminatiebeleid slechts over discriminatie op het gebied van seksuele voorkeur en antisemitisme. Discriminatie van andere groepen kwam nauwelijks aan de orde. Daarnaast en in relatie hiermee worden specifieke instituties die een belangrijke rol spelen bij het antidiscriminatiebeleid zoals het landelijk Overleg Minderheden, Artikel 1 en het MDI financieel gekort, dan wel met opheffing bedreigd. ECRI bepleit expliciet dat de ondersteuning door subsidiëring van deze organisaties wordt voortgezet.

Verder beveelt ze de overheid aan om een Nationaal Strategie – en Beleidsplan te ontwikkelen om discriminatie tegen te gaan, inclusief monitoring en evaluatievoorzieningen. Een aantal discriminatoire praktijken en bepalingen die in Nederland voorkomen worden in het rapport besproken en voorzien van voorstellen om hierop actie te ondernemen: de discriminatie op de arbeidsmarkt vooral wat betreft mensen die hier tijdelijk tewerkgesteld worden, racial profiling door de politie, racisme in de sport, de praktijken en wetsvoorstellen die het dragen van gezicht bedekkende kleding of andere aan religie gebonden praktijken willen sanctioneren, waarbij ECRI het argument aanvoert dat dit haaks staat op de gewenste emancipatie; krachtig optreden tegen racistische geweldsincidenten, waaronder geweld tegen moskeeën (opsporing/handhaving/ beveiliging), om maar enkele te noemen.

Op het gebied van strafwetgeving stelt ECRI voor in de wet op te nemen dat racistische motieven bij een misdrijf moeten worden aangemerkt als strafverzwarende omstandigheid. Daarnaast zouden taal en nationaliteit als aparte discriminatiegronden moeten worden erkend. Verder wordt zorg uitgesproken over ‘de interpretatie van bepalingen waarin racistische beledigingen en aansporingen tot haat, discriminatie en geweld worden verboden, met name als het gaat om politiek taalgebruik’. De Commissie doelt hier duidelijk op de uitkomsten van het proces tegen Wilders waarin hij ter verantwoording werd geroepen voor haatzaaiende uitspraken. ECRI hecht altijd veel belang aan de verantwoordelijkheid van de politiek voor een vreedzaam maatschappelijk klimaat.

ECRI wijst tenslotte op de centrale rol van onderwijs en educatie bij het tegengaan van discriminatie en roept op tot nationale tweejaarlijkse campagnes. Zij beveelt aan om mensenrechten tot een verplicht vak te maken in het primair en voortgezet onderwijs en een vast onderdeel te laten zijn van de bijscholing van leerkrachten. Nationaal en lokaal zouden in allerlei sectoren van de samenleving (horeca, arbeidsmarkt, media) campagnes ter vergroting van bewustwording moeten worden ontwikkeld. Last but not least worden politieke partijen opgeroepen zich uit te spreken tegen taalgebruik waarin groepen mensen op grond van ‘ras’, godsdienst, nationale of etnische herkomst en taal worden bespot en beledigd.

Te beginnen met Samsom en Pechtold, lijkt mij.

Ineke van der Valk is onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en de tekstwetenschap (discours studies), gespecialiseerd in etnische diversiteit, extremisme en racisme. Dit artikel verscheen eerder op Republiek Allochtonië.

Het rapport van ECRI is in het Nederlands en Engels te downloaden, onder meer hier, of via de website van RADAR Rotterdam of via www.coe.int.

Reacties (24)

#1 houtman

‘Erkende deskundigen’, door wie erkend ?
Welke anti EU deskundige zou door de EU worden ingehuurd ?
Dat de Brusselse bende alle anti EU partijen en uitlatingen een doorn in het oog zijn is bekend.
Nationalistische partijen zijn ook verkeerd, wij moeten allemaal alleen nog Europeaan zijn.
In de grondwet die wij bij referendum hebben verworpen was zelfs het lied van het imaginaire Europese volk opgenomen.
Ik zie in dit soort rapporten dan ook niets anders dan een poging nationalisme in het verdomhoekje te krijgen.
Mensenrechten als verplicht vak, moeten wij de VS kant op, waar op scholen elke morgen de VS vlag eerbiedig wordt gegroet ?
Gaan wij de EU elke morgen eerbiedig groeten ?

 • Volgende discussie
#2 Goeroeboeroe

@1: Het is aardig dat u zich opwindt over de EU, maar de Raad van Europa heeft helemaal niets met de EU te maken. Het is een aparte organisatie, waarvan ook landen als Rusland lid zijn.
Het staat u natuurlijk vrij om een rapport te verwerpen, maar het zou overtuigender zijn, als u zou weten, waarover u het hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Reinaert

De reacties van Samson en mannetje Pechtold noem ik laf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 houtman

@2:
Raad van Europa heeft helemaal niets met de EU te maken

Ik kan het me niet voorstellen, dat Brussel daar geen vinger in de pap heeft.
De EU heeft een gebouw in Washington, en iets van een ambassade in Jemen, meen ik.
En dan zal er een Raad van Europa zijn die niets met Brussel te maken heeft ?
Hoeveel niet EU landen zijn lid van deze club ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Goeroeboeroe

@4: Het verbaast me ’n beetje dat u niet eerst even op internet zoekt. Iemand die aan een forum deelneemt, zal toch ook wel ’n zoekmachine kennen. Maar goed.
Alles over de Raad van Europa:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Europa
Verschil tussen Raad van Europa, EU e.d.:
http://www.consilium.europa.eu/contacts/faq?lang=nl&faqid=79267
Iets fluistert mij echter in dat voor u de EU en de Raad van Europa aan elkaar gekoppeld zullen blijven, zelfs al zou de Raad van Europa in Siberië en de EU in Oeganda zijn gevestigd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 houtman

@5:
Ik geef meteen toe dat ik dacht dat dit clubje een EU clubje was.
Het kan best zo zijn, ik wil dat meteen aannemen, dat er formeel geen verband is tussen dit clubje, en de Brusselse Bende.
Maar in mijn opinie doet dat er niet toe.

Wat doorgaat voor onze ‘politieke elite’ is zo doordrongen van de Groot Europese Heilstaat gedachte, dat allerlei clubjes daar ook van doordrongen zijn.

De EU werkloosheid loopt alsmaar verder op, net vandaag weer gerapporteerd, maar geen lid van wat doorgaat voor politieke elite, komt op het idee dat we van EU en euro af moeten.

Van hoeveel internationale adviesorganen zijn de anti EU en euro professoren Arjo Klamer en Engelen lid ?
Ik wed van niet één.

Dwarsligger prof Pen werd ook geweerd uit elk adviesorgaan.

En zo ben ik het volledig eens met wat de Britse prof John Gray een paar maand geleden in Buitenhof zei: ‘te veel carrières en instituten zijn gebaseerd op de Europese gedachte’, volgens hem duurt het tien tot vijftien jaar voor de EU in opstanden en oproer ten onder gaat.

Dat is m.i. de nog positieve visie, mijn nachtmerrie is dat de EU een EUSSR gaat worden.

Dan nog even, het idee dat Brussel, gesteund door ik meen 27 landen, geen macht over die Raad van Europa zou hebben, lachen.
Dat Putin dit clubje laat begaan, ach, hij is net uitgeroepen tot machtigste man.
Dat heeft natuurlijk niets te maken met het neerhalen van twee VS raketten richting Syrië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 ed

Reactie verwijderd, offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Andy Cap

Reactie verwijderd, offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

Tjsa.. de rek is er bij de autochtone bevolking onderhand wel een beetje uit denk ik, dus ik kan de politieke reacties wel begrijpen..

Ik mis de strafbaarstelling van “islamofobie” nog.. staat die aanbeveling er niet in?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Anna

Wij Nederlanders willen niet gecorrigeerd worden, wij doppen onze eigen boontjes! Handen af van Nederland of zoals mijn kind van destijds anderhalf, ze noemde haar eigen naam en zei “af af zelf doen” tja het zit gewoon in de genen van Nederlanders en laat de Raad van wie dan ook maar eens proberen daar een verandering te krijgen. Kijk dat is nou de oorspronkelijke christelijke inslag, we zijn standvastig en vastberaden en soms barmhartig. Succes Raad van Europa, u komt de Nederlandse bevolking binnenkort tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 DrBanner

Morele inteelt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 sikbock

@10. De z.g. “pusbuil” van de tweede wereldoorlog is in bepaalde kringen nog steeds niet leeg blijkbaar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zmc

Dit rapport komt op een ongelukkig moment. Het valt niet los te zien van de hele situatie over dat kinderfeest dat door sommigen wordt aangegrepen om te laten zien dat sommige ernstige misstanden binnen 2 generaties zijn vergeten terwijl andere misstanden de achterachterachterachterkleinkinderen van mensen die destijds al niks met die misstand te maken hadden nog worden aangerekend omdat ze dezelfde afkomst hebben.

Dit rapport kan de onlangs ingezette polarisatie-inspanningen alleen maar versterken. Men zou een voorbeeld aan Zwarte Piet moeten nemen; die heeft wel fluwelen handschoenen.

En lees ik daar nou echt dat de Raad van Europa denkt dat moslims een ras zijn??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Reinaert

@9: Die strafbaarstelling mis ik ook, maar dan oprecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Noortje

@10 wat wil je eigenlijk bereiken met een eenzijdig zeepkistbetoog (zie ook andere posts van jou) op een discussieforum als Sargasso?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 houtman

@13:
terwijl andere misstanden de achterachterachterachterkleinkinderen van mensen die destijds al niks met die misstand te maken hadden nog worden aangerekend omdat ze dezelfde afkomst hebben.

Je kunt uit al dan niet vermeende misstanden politieke en geldelijke slaatjes slaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@12: ja, erg he. Het is al zo lang geleden. Waarom zouden de mensen toch nog steeds zo een hekel aan fascisme en racisme hebben?

@13:

Dit rapport komt op een ongelukkig moment

Voor sommige mensen wel.

Het valt niet los te zien van de hele situatie over dat kinderfeest

Het rapport is van half oktober en gebaseerd op onderzoek dat al ruim daarvoor plaats heeft gevonden. Heeft niks met die pietendiscussie te maken dus. Het is alleen voor de propieten een ongelukkig moment.

Dit rapport kan de onlangs ingezette polarisatie-inspanningen alleen maar versterken

Dit soort reacties daar op, die daar zaken bij proberen te betrekken die er niks mee te maken hebben, versterken dat nog veel meer.

En lees ik daar nou echt dat de Raad van Europa denkt dat moslims een ras zijn??

Je leest inderdaad wat je zelf in wil lezen, net zoals je er zelf de verdenking bij verzint, dat het rapport uit is gebracht om de pietendiscussie te beïnvloeden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 zmc

@pedro, #17

Voor sommige mensen wel.

Nee voor iedereen. 2 miljoen man staan nu met hun hakken in het zand. De ENIGE weg naar een oplossing is er een met fluwelen handschoenen. Voorzichtig de mensen met hun hakken uit het zand halen, voorzichtig de antipietennegers uitleggen dat ze wat geduld moeten hebben. Voorzichtig naar een oplossing toe werken. Vooralsnog wordt er alleen maar gepolariseerd en dat wordt door dit rapport versterkt.

Het is alleen voor de propieten een ongelukkig moment.

Nee voor iedereen en vooral voor de lieve vrede. Soms moet de waarheid even wachten tot eenieder klaar is om hem te accepteren. Dit is zo’n moment.

(…) net zoals je er zelf de verdenking bij verzint, dat het rapport uit is gebracht om de pietendiscussie te beïnvloeden (…)

Nee dat verzin jij erbij, niet ik. Ik zeg alleen dat het rapport er niet los van te zien valt, niet dat het er niet los van staat. Fantast.

@houtman, #16 Volgens mij is de slavernij geen vermeende misstand? Of probeer je hier een soort indirecte holocaustontkenning over de slavernij te doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

@18: 2 miljoen likes is geen 2 miljoen man, en 2 miljoen is nog steeds een minderheid van 17 miljoen.

staan nu met hun hakken in het zand

Dat klopt, maar jij zegt dat de polarisatie veroorzaakt wordt door de anderen. Waarom zouden we een deel van de polarisatie niet bij de mensen met de hakken in het zand mogen leggen? Dat zegt het rapport trouwens ook al.

Vooralsnog wordt er alleen maar gepolariseerd en dat wordt door dit rapport versterkt

Nee, de polarisatie wordt versterkt door de reactie op dit rapport, niet door het rapport. Het rapport is juist geschreven met de bedoeling de polarisatie tegen te gaan.

Soms moet de waarheid even wachten tot eenieder klaar is om hem te accepteren

Kom op zeg. De groep die nu op de teentjes getrapt is, is voor een heel groot deel dezelfde groep, die jarenlang om meer vrijheid van meningsuiting heeft gevraagd, en die jarenlang heeft verkondigd, dat anderen daar maar tegen moeten kunnen. Nu ze zelf op de teentjes getrapt worden, moeten we ineens weer voorzichtig worden? Let wel: ik ben dit in principe met je eens hoor, maar alleen wanneer we dit direct ook op de verstoorde discussies van de afgelopen jaren toe mogen passen. Politieke correctheid heeft ook goede kanten.

Nee dat verzin jij erbij, niet ik. Ik zeg alleen dat het rapport er niet los van te zien valt, niet dat het er niet los van staat

Als je vindt, dat het rapport er los van staat, moet je dat standpunt verdedigen, en niet zo een ambigue redenering opzetten, dat het er los van staat, maar toch niet los van gezien kan worden. Dan voorkom je dat anderen denken wat ik schreef. Schrijf dan duidelijk, dat het er los van staat, maar dat anderen dan jezelf het er niet los van kunnen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joop

Ach de politiek en het zogenaamde volk, dat er maar achteraan loopt.

Belangrijker is wat de Nederlandse rechter er mee doet. Zijn er mensen in de zaal die daar wat meer over kunnen melden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Anna

@15: En scat, wat had jij dan te melden behalve je kritiek op mijn post?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Anna

Discussieforum, het zijn eenzijdige meningen van het D’66 forum en niets anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 sikbock

@20: niks

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 AltJohan

Wat een ongelofelijk flut-rapport van die ECRI. En op de vingers tikken? Het wordt tijd dat we die gasten eens op dezelfde manier terug gaan tikken. Opheffen van die achterbakse club lijkt mij het beste.

 • Vorige discussie