KSTn | De privacyzeepbel om Guusje ter Horst – reprise

Logo kamerstukken van de dagTwee weken geleden schreef ik een stuk over de complimenten die toenmalig minister Guusje ter Horst meende te hebben ontvangen van de Tweede Kamer over aangaande het privacybeleid. Dit voerde zij op als verdediging bij het ontvangen van de Big Brother Award. Die complimenten waren er niet. Maar er bleek een misverstand te zijn. Er waren namelijk twee vergaderingen met de Tweede Kamer op dezelfde dag met nagenoeg hetzelfde onderwerp. Dus moest ik wachten op het tweede verslag om werkelijk de uitspraak te kunnen toetsen.
Dat verslag verscheen vorige week (fijn toch, zo’n trage bureaucratie waar je als burger meer dan een maand moet wachten om inzicht te krijgen in wat er werkelijk gebeurt).

Nu ik ook het andere verslag gelezen heb, blijft de conclusie echter hetzelfde: Minister ter Horst heeft geen complimenten ontvangen voor “de manier waarop wij met die balans tussen veiligheid en privacy omgaan“. De enige complimenten die zij en haar collega minister Hirsch Ballin ontvingen waren voor het overnemen van het voorstel voor het instellen van een meldingsplicht voor datalekken en voor het schrijven van hun reactie bij het rapport van de commissie Brouwer.
Deze uitspraak van de PvdA komt nog het meest in de buurt van een compliment:
de PvdA-fractie staat in grote lijnen achter het standpunt van het kabinet. De minister neemt veel over van wat de commissie heeft voorgesteld en besproken, zoals het richtinggevend kader. Dat waarderen wij zeer, maar voor sommige punten vragen wij extra aandacht

Leest u gerust ook zelf het verslag er op na om te zien of ik misschien zaken onbewust genegeerd heb.
Als u in privacy geïnteresseerd bent moet u eigenlijk sowieso dit verslag lezen. Dat maakt namelijk nogmaals duidelijk waar de partijen staan. CDA en VVD helemaal op de lijn van opofferen van alle privacy voor de veiligheid (over zaken als EPD en EKD wordt wonderlijk gezien niet gesproken).

Er zit ook nog een interessant stuk in het verslag (blz 17) dat start met dhr van Roon van de PVV. Die haalt de vergelijking aan met de Tweede Wereldoorlog waarin in Nederland de administratie misbruikt is voor ernstige zaken. Hij zou graag zien dat er een soort grote delete-knop komt voor alle databases die we nu hebben. Voor het geval dat er een regime komt dat niet zo zorgvuldig omgaat met de rechten.

De ChristenUnie was niet aanwezig. Maar die hebben dan ook niets met privacy. Overigens waren Partij van de Dieren en Groep Verdonk er ook niet. Maar die hebben vaak niet genoeg mensen voor alle commissies.

Dan wat sprekende quotes uit het verslag.
Van Haersma Buma (CDA):
Het is een evenwichtig rapport, dat duidelijk aangeeft dat het, als het gaat om privacy versus veiligheid, soms nodig kan zijn dat gegevens worden gedeeld. Als het kan leiden tot meer veiligheid, moet het delen van gegevens tussen diensten niet zo veel mogelijk worden voorkomen, maar juist worden gestimuleerd. Met alle privacywaarborgen vind ik die notie, die tegengesteld is aan de notie dat delen gevaarlijk is en zo veel mogelijk moet worden voorkomen, een heel goede.

(Welke waarborgen?)

Van Haersma Buma (CDA) over de bewaartermijn voor de kentekengegevens:
Er worden de meest vreselijke gedachten ontwikkeld over wat met die nummerborden zou kunnen worden gedaan, maar nummerborden kunnen ook worden opgenomen door camera’s op straat. Die beelden kunnen ook worden opgeslagen en voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Ik vind het een volstrekt logische manier om de veiligheid te verbeteren. Mijn voorstel aan het kabinet is om die wet snel te maken. Een bewaartermijn van tien dagen lijkt mij het minimum. Ik wil kritisch bekijken of de termijn niet iets langer moet zijn om de gegevens daadwerkelijk voor de handhaving te kunnen gebruiken.

Teeven (VVD):
Naar de mening van de VVD-fractie hebben niet veel inwoners van Nederland problemen met gegevensverwerking, als informatie maar netjes wordt gedeeld en er voldoende waarborgen zijn als informatie onjuist wordt opgenomen.

(De meeste Nederlanders hebben nauwelijks weet van wat er wordt opgeslagen)

Teeven (VVD):
De VVD-fractie houdt haar twijfels bij een sterkere onafhankelijke toezichthouder, die soms moeite lijkt te hebben om een meerdimensionale kijk op de veiligheidssamenleving te ontwikkelen. Juist in het veiligheidsdomein moet de privacy van de enkeling wijken voor de privacy van velen.

Van Roon (PVV):
Als die mooie geautomatiseerde systemen voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens in de nazitijd aanwezig waren geweest, zouden die dictators en regimes hun vingers erbij hebben afgelikt. In de Tweede Wereldoorlog heeft het verzet grote moeite gehad om te proberen kaartjes te verwijderen of te vernietigen uit het grote systeem van het bevolkingsregister met alle kaartjes waarop de persoonsgegevens waren opgeslagen. Natuurlijk ben ik niet bevreesd dat de nazi’s morgen om de hoek staan om het roer in handen te nemen, maar ik wil wel van het kabinet weten of er wordt nagedacht over dat soort situaties. Er zou eens een moment kunnen aanbreken waarop het noodzakelijk is om bepaalde gegevensregistraties snel te vernietigen, als ontwikkelingen in de wereld dat noodzakelijk maken.

Teeven (VVD):
Af en toe heb ik tijdens dit overleg het idee gehad dat een aantal mensen wel heel hoog in de wolken zweeft. We moeten proberen om ook iets te doen aan de privacy van al die slachtoffers, die eveneens wordt geschonden. Het gaat immers niet alleen om de privacy van goedwillende burgers. Het gaat ook om de privacy van slachtoffers. Wij moeten de kwaden eruit kunnen pikken.
 
 

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

  1. 1

    Mooi stuk. Die quotes geven maar weer eens aan hoe er door sommige partijen gedacht wordt. De simpelheid waarmee sommige van onze tweede kamerleden redeneren is ronduit verbijsterend. De stellingen dat de meeste NL’ers geen problemen hebben met gegevens opslag als je de gegevens maar netjes deelt van Teeven is echt idioot. Het delen van informatie is juist nog erger dan het opslaan. Delen is het vermenigvuldigen van het aantal potentiële inbreuken op je privacy.

    Als ik het verslag zo bekijk, zou ik zeggen dat Teeven de grootste strever is naar een politiestaat. Hij vindt het volstrekt legitiem dat iedereen zijn privacy inlevert bij de staat, zodat maximale veiligheid geboden kan worden. Hij heeft daar geen enkele diepere gedachten bij over waar het mis zou kunnen gaan. Dat je als burger misschien ook eens slachtoffer kan worden van de overheid, op wat voor manier dan ook, is bij hem nog nooit opgekomen. Teeven is de tegenpool van een liberaal en dat is toch merkwaardig voor een VVD’er

  2. 2

    @1: Had ik enige tijd geleden ook al gemeld bij de VVD, dat hun geliefde Teeven niets begrepen leek te hebben van welk liberaal gedachtengoed cq. begrip van mensenrechten dan ook en derhalve een gevaar voor de democratie en de vrijheid in dit land was….. Daar krijg je dus mooi geen antwoord op.