Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 59

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour: “Makkelijke dag. Morgen wordt het interessanter. Dan is het Europese parlement het onderwerp.”

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel V – Extern optreden van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk VII – Betrekkingen met internationale organisaties, met derde landen en met de delegaties van de Unie
III-327 Algemene bepalingen

1. De Unie brengt iedere dienstige samenwerking tot stand met de organen en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
De Unie onderhoudt voorts met andere internationale organisaties de betrekkingen die wenselijk worden geacht.
2. De minister van Buitenlandse Zaken van de Unie en de Commissie zijn belast met de uitvoering van het bepaalde in dit artikel.

Dit is zo vanzelfsprekend, waarom schrijven ze dit nou op.

III-328 Delegaties
1. De Unie wordt in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigd door de delegaties van Unie.
2. De delegaties van de Unie staan onder het gezag van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie. Zij handelen in nauwe samenspraak met de diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten.

Belangrijk. De minister van Buitenlandse Zaken wordt toch wel een sleutelpersoon voor de EU op het politieke wereldtoneel.

Hoofdstuk VIII – Toepassing van de solidariteitsclausule

III-329 Uitvoering van de solidariteitsclausule
1. Een lidstaat die getroffen wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp, wordt op verzoek van zijn politieke autoriteiten door de andere lidstaten bijstand verleend. De lidstaten coördineren daartoe hun optreden in het kader van de Raad.
2. De toepassing door de Unie van de in artikel I-43 bedoelde solidariteitsclausule wordt geregeld bij Europees besluit, dat door de Raad op gezamenlijk voorstel van de Commissie en van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie wordt vastgesteld. Indien dit besluit gevolgen heeft op defensiegebied, besluit de Raad overeenkomstig artikel III-300, lid 1 i. Het Europees Parlement wordt geïnformeerd.
In het kader van dit lid en onverminderd artikel III-344 wordt de Raad bijgestaan door het Politiek en Veiligheidscomité met ondersteuning van de structuren die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid zijn ontwikkeld, en door het comité van artikel III-261, welke comités hem in voorkomend geval gezamenlijke adviezen verstrekken.
3. Teneinde de Unie en haar lidstaten in staat te stellen doeltreffend op te treden, evalueert de Europese Raad regelmatig de dreigingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd.
Toegevoegde verklaring:
Solidariteit bij rampen en terroristische aanslagen
Verklaring van de Conferentie ad artikelen I-43 en III-329 van de Grondwet:
Onverminderd de maatregelen die de Unie heeft vastgesteld om te voldoen aan haar solidariteitsverplichting jegens een lidstaat die getroffen wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een ramp ten gevolge van menselijk optreden, doen de bepalingen van artikel I-43 en artikel III-329 van de Grondwet geen afbreuk aan het recht van een andere lidstaat de geschiktste middelen te kiezen om aan zijn solidariteitsverplichting jegens die lidstaat te voldoen.

Dit is een herhaling van wat elders al geschreven is.
Jammer van die toegevoegde verklaring. Het zegt dat het aan de lidstaten zelf is om te bepalen wat ze nu precies “solidariteit” vinden.

Makkelijke dag. Morgen wordt het interessanter. Dan is het Europese parlement het onderwerp.

76.2% gelezen

Reacties (2)

#1 mescaline

1 en 2 Steeph: Dit is zo vanzelfsprekend, waarom schrijven ze dit nou op.

Ik begrijp zo verdomd goed waarom 1 en 2 er staan. Niks impliciet laten als taakomschrijving en doel aangewezen kunnen worden. Helderheid, verantwoordelijkheid aanwijzen. De Volkerenbond van pre WW-II is aan het gebrek hieraan te gronde gegaan.

  • Volgende discussie
#2 steeph

Ik snap dat je zulke dingen ergens wilt vastleggen, maar in de grondwet?
Moet je dan ook opschrijven dat ze notulen moeten maken?

Ik ga wel even snuffelen in de geschiedenis van de Volkerenbond, jouw verwijzing maakt me wel nieuwsgierig. Ben altijd voorstander geweest van lessen leren uit het verleden.

  • Vorige discussie