1. 4

  Vwb de mouseover “en dan ook nog eens zonder tijdslimiet (Pechtold)”, zag ik dat het amendement van Pechtold het niet gehaald heeft, maar het volgende amendement van Anker en Wolfsen wel (ik zie het fundamentele verschil tussen beide amendementen overigens niet echt, misschien lid 3):

  30 566 Regels inzake het opleggen van beperkende
  maatregelen aan personen met het oog op de
  bescherming van de nationale veiligheid en
  inzake het weigeren of intrekken van
  beschikkingen met het oog op de bescherming
  van de nationale veiligheid (Wet bestuurlijke
  maatregelen nationale veiligheid)
  Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ANKER EN WOLFSEN
  Ontvangen 19 maart 2007
  De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
  Artikel 11 komt te luiden:
  Artikel 11
  1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  2. Deze wet vervalt op 1 januari 2012.
  3. Het tweede lid kan vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De voordracht voor het koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp van het besluit is overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal.

  Toelichting
  Dit amendement beoogt aan het wetsvoorstel een horizonbepaling toe te voegen. De wet vervalt per 1 januari 2012, tenzij bij koninklijk besluit wordt bepaald dat deze horizonbepaling komt te vervallen.
  Op deze manier wordt voorkomen dat de bijzondere bevoegdheden zonder grond blijven voortbestaan en wordt een gelegenheid gecreëerd waarbij de Kamers zich dwingend rekenschap geven van de noodzaak en
  de proportionaliteit van het voortbestaan van de wet, mede in verhouding tot andere strafrechtelijke en strafvorderlijke maatregelen.
  Er is gekozen voor een termijn van bijna vijf jaar, zodat de resultaten van de eerste driejaarlijkse evaluatie en de daaropvolgende jaarlijkse rapportage mee kunnen worden meegenomen in de beoordeling van het
  koninklijk besluit.

  Anker
  Wolfsen

 2. 11

  …kan vervallen op een bij koninklijk besluit…

  …deze manier wordt voorkomen dat de bijzondere bevoegdheden zonder grond blijven voortbestaan…

  jaja, erg democratisch, laat de bilderbergjes het maar bepalen, die hebben vast geen belang.

 3. 12

  Mijn hoop in de CU lijkt ook behoorlijk vergeefs geweest als ik het goed begrijp. Dit zijn wel van die wetten waar ik graag van zou willen weten wie voor of tegen was. Volgens mij bespaart me dat bij de volgende verkiezingen veel leeswerk (voor de duidelijkheid: voorstemmers vertrouw ik mijn stem niet toe).

 4. 13

  @Bismarck: “wie voor of tegen was”

  In stemming komt het wetsvoorstel.

  De voorzitter:

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

  En de stemverklaringen:
  De voorzitter:

  Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

  De heer Pechtold (D66):

  Voorzitter. Terrorisme vormt een nieuwe bedreiging, waarvoor wij onze ogen niet mogen sluiten. Als de regering aangeeft, meer bevoegdheden nodig te hebben in de bestrijding daarvan, is het als haar controleur te makkelijk om bij voorbaat “nee” te zeggen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in het debat over de wet ook duidelijk aangegeven dat zij deze wet in enkele gevallen ook zou kunnen inzetten. Maar het betreft hier een voorstel dat een vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen mogelijk maakt. Met deze antiterrorismemaatregelen slaan wij een nieuwe en onbekende weg in. Het opnemen van een horizonbepaling, een bewuste heroverweging, was dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor de steun van D66, zoals ik in het debat heb aangegeven.

  Hoewel het niet de door ons gewenste vorm heeft gekregen, is het met het aannemen van het amendement van de heer Anker ook gebeurd. Mijn fractie is dan ook bereid, deze wet een aantal jaren de kans te geven en de toepassing kritisch te volgen. Als na vijf jaar blijkt dat haar effectiviteit niet opweegt tegen de inperking van burgerrechten, zullen wij zeker niet aarzelen deze af te schaffen.

  Omdat er nu maar één moment van heroverweging is ingebouwd, ligt de lat een stuk hoger.

  De heer De Wit (SP):

  Voorzitter. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om in een vroegtijdig stadium op te treden tegen mensen die in verband worden gebracht met terroristische activiteiten. Deze maatregelen zijn een gebiedsverbod, een contactverbod en een meldplicht. De SP-fractie vindt dit ingrijpende maatregelen. Hoewel wij ons op zichzelf iets kunnen voorstellen bij deze maatregelen, moet je die afwegen tegen de rechtsbescherming die daar voor de betrokkenen tegenover staat. De SP-fractie is van mening dat deze rechtsbescherming niet deugdelijk is geregeld. In de eerste plaats, omdat zij is neergelegd bij de bestuursrechter, hetgeen op zichzelf een beperking is. In de tweede plaats, omdat in essentie de betrokkene nooit de reden van die maatregelen te weten zal komen. De SP-fractie vindt dat er op deze manier onvoldoende rechtsbescherming is en dit is dus een reden om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

  De heer Brinkman (PVV):

  Voorzitter. De PVV-fractie heeft over het voorliggende wetsvoorstel inzake de Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid drie amendementen ingediend. Helaas hebben deze drie amendementen het niet gehaald. Zoals de Kamer ongetwijfeld weet, is de fractie van de PVV natuurlijk een groot voorstander van wetgeving die repressief of preventief terroristische activiteiten kan aanpakken. Van belang is wel dat deze wetgeving in de praktijk werkt. Het voorliggende wetsvoorstel zal naar onze mening in de praktijk niet werkbaar blijken te zijn en gaat ons niet ver genoeg. Door het aannemen van dit wetsvoorstel wordt de burger een vorm van schijnveiligheid geboden, met alle gevaren van dien. Aan dergelijke symboolwetgeving wil de fractie van de PVV haar handen niet branden. Derhalve zullen wij tegen dit wetsvoorstel stemmen.

 5. 14

  @13: scheelt ook nog een partijprogramma van een tegenstemmende partij dus. En straks iedereen weer zeuren dat ik extreem links stem. Ja dank je de koekoek als alleen “extreem links” aan mijn rechtsbescherming denkt! De rest zijn simpelweg facisten (ja, ik vind dit een facistische wet).

  Dit valt me serieus tegen van de CU. In de oppositie stemden ze nog tegen dit soort wetten, maar het pluche heeft hen toch ook ontzuiverd.

 6. 15

  Ik vind het linken van het originele verslag wel aardig, maar kan iemand kort samenvatten wat dan die 1984 wet is in jan met boerenfluitjes taal?

 7. 16

  @BINGONERO: De minister van binnenlandse zaken kan iemand, bij verdenking van voorbereiding van terroristische activiteiten, bepaalde vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen (bijvoorbeeld een gebiedsverbod of een meldingsplicht op vaste tijden op het politiebureau).

  Hier zitten dus twee cruciale elementen niet meer in. De uitvoerende macht gaat nu op de stoel van de rechter zitten en bewijs is niet langer nodig voor iemand schuldig is, alleen verdenking.

  Extreem doorgedacht kan bij het ruim interpreteren van het begrip “terrorisme” (bedreiging van de staat) dus een politieke tegenstander beperkingen opgelegd worden.
  Joepie!

 8. 17

  @15: Daarom noem ik het de ameland wet. Theoretisch gezien kan de minister iemand de toegang tot heel nederland behalve ameland ontzeggen, zonder dat hij enig bewijs hoeft aan te voeren van verdenking, laat staan een rechter dit te laten toetsen. Het is vervolgens aan de “verdachte” (hij is overigens niet verdachte in juridische zin!) om de maatregel bij de rechter aan te vechten, zonder dat hij zelf inzage krijgt in de reden van de maatregel.

 9. 20

  @19: Ik bedoel dat even ihkv spinter en balk. Hier in Nederland mag je blijkbaar het rechtsbeginsel de wet uit schrijven, zonder dat er meer dan een handjevol mensen achter hun oren krabben, maar owee als ze ergens anders iets vergelijkbaars doen.