Voorstellen Nationale Conventie – 15

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo Nationale ConventieHierbij het vijftiende deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1).

15. Verhoog de subsidie aan politieke partijen en laat ook politieke partijen die geen zitting hebben in de Tweede Kamer, onder voorwaarden, voor subsidie in aanmerking komen.

Toelichting Nationale Conventie:
De politieke partijen zijn nauw verbonden met het domein van parlement en bestuur. Hoewel hun ledenaantal is gedaald tot amper 3% van de kiesgerechtigde bevolking, vervullen de politieke partijen belangrijke functies in de representatieve democratie. Traditioneel hebben ze twee hoofdfuncties: vertegenwoordiging van de kiezers en selectie van politieke ambtsdragers. Van oudsher verwoorden partijen de wensen en belangen van kiezers en voegen die samen tot samenhangende programma’s. Het uitoefenen van deze vertegenwoordigende functie is echter in toenemende mate problematisch. Partijen slagen er minder goed dan voorheen in, voor specifieke bevolkingsgroepen duidelijke en aantrekkelijke maatschappijvisies te ontwikkelen. De kans dat de standpunten van kiezers helemaal of in belangrijke mate overeen komen met die van een partij is gering. Ook op individueel niveau zijn kiezers tweeslachtig in hun voorkeuren. Ze willen vaak het liefst èn-èn (en ecologie, en economie, en vrijheid, en rechtvaardigheid en veiligheid). Daardoor hebben partijen steeds minder een band met specifieke groepen kiezers.

De vertegenwoordigende functie van politieke partijen wordt niet meer als vanzelfsprekend ontleend aan een vastomlijnde aanhang, maar is veel meer ad hoc en op specifieke belangen gericht. De teruglopende belangstelling van veel kiezers voor partijpolitiek past in dit beeld.

Ondertussen zijn de gevestigde politieke partijen steeds afhankelijker van overheidsfinanciering.
Subsidie compenseert de teruglopende inkomsten van leden. Maar de subsidie heeft ook als gevolg dat nieuwe partijen verhoudingsgewijs minder gemakkelijk toegang hebben tot het partijstelsel. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op subsidie als zij nog geen zetel hebben in het parlement.

De Nationale conventie acht de zwakke binding van partijen met de samenleving, in combinatie met haar belangrijke functies, zorgelijk. Te meer daar zij geen alternatief ziet voor politieke partijen in het representatieve stelsel. Ze rekent het echter niet tot haar taak aanbevelingen te doen met betrekking tot het doen en laten van partijen. Het stelsel van politieke partijen zou in staat moeten zijn zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Bemoeienis van de overheid met de wijze waarop politieke partijen hun interne democratie, verantwoording en selectie organiseren, is niet gewenst. Partijen hebben de laatste jaren al volop aangetoond dat zij serieus bezig zijn de interne partijdemocratie te verbeteren en de band met kiezers aan te halen. Als partijen het niet goed doen, verdwijnen ze vanzelf. Als zij bepaalde belangen en wensen van het electoraat onvoldoende representeren, moeten er nieuwe partijen bijkomen die dat wel doen.

Er is niets mis met overheidssubsidie voor politieke partijen. Ook andere private instellingen met een belangrijke publieke functie, kunnen op overheidssteun rekenen.
Verhoging van de subsidie is zelfs gewenst. De Nationale conventie constateert echter wel dat, nu politieke partijen meer dan voorheen afhankelijk zijn van overheidssteun, het stelsel relatief minder toegankelijk is voor nieuwe partijen. Alleen partijen die zetels hebben in de Tweede Kamer komen voor subsidie in aanmerking.
Oprichting van een partij en campagne voeren in het tijdperk van massamedia moeten nieuwe partijen dus op een andere manier financieren dan door middel van subsidie. Dat is des te moeilijker als giften voor nieuwe partijen die deelnemen aan de verkiezingen, vanaf de dag van kandidaatstelling, gebonden zullen zijn aan een maximum. Voor nieuwe partijen wordt het dan vrijwel onmogelijk substantiële middelen te vinden campagne te voeren.

Overheidssteun zou daarom niet beperkt moeten zijn tot zittende groeperingen.
Onder voorwaarden moeten ook nieuwe politieke groeperingen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor de hand liggende voorwaarden zijn een minimum aantal leden, eigen inkomsten (waaraan de maximum hoogte van de subsidie wordt gekoppeld) en registratie van de aanduiding bij de Kiesraad. Een zwaardere voorwaarde is de inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de verkiezing van de Tweede Kamer.

Uitvoering:
Hier is een wetswijziging voor nodig.

Er zit hier een vreemde kronkel in de gedachtengang. Men constateert dat politieke partijen een steeds grotere rol zijn gaan spelen bij het vullen van publieke functies. Vervolgens zegt men dat het draagvlak voor de politieke partijen steeds kleiner is geworden (nog maar 3% is lid). De aanbeveling is dan om de politieke partijen meer subsidie te geven om het hoofd boven water te houden.
Dat is vreemd. Je gaat dan in mijn ogen een steeds kleinere groep mensen financieel steunen om als baantjesmachine voor de publieke functies te fungeren. Dat lijkt me vanuit democratisch oogpunt gezien niet wenselijk.
Misschien moeten ze het lidmaatschap van een politieke partij aftrekbaar maken voor de belasting…..
De steun voor opkomende partijen vind ik overigens wel een goede, mits inderdaad aan voorwaarden verbonden. Het zou in ieder geval de drempel verlagen voor vernieuwing. Hoewel het de laatste jaren niet ontbroken heeft aan partijen die ineens in de kamer terecht zijn gekomen. Maar er zijn ook veel meer partijen nooit over de eerste kiesdrempel gekomen. En die hadden mogelijk een veel betere bijdrage kunnen leveren dan een aantal van hun illustere voorgangers.
Al met al moet ik toch tegen het voorstel stemmen.

[poll=34]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Reacties (22)

#1 kim

Verhoog de subsidie aan politieke partijen die het liefst een cluster bom willen gooien op het Vlaams belang en laat ook andere discriminerende politieke partijen die geen zitting hebben in de Tweede Kamer, onder voorwaarden, voor een agressievere (buitenlandse) politiek in aanmerking komen.

 • Volgende discussie
#2 Oersoep

Lijkt me een dubieus plan.

Straks krijgen we honderden professionele eenmans splinterpartijen die uit alle macht buiten de kamer willen blijven. Een nieuwe vorm van uitkeringen trekken.

Aan de andere kant heeft het grootste deel van Nederland geen geld (over) voor een partij die hem/haar goed representeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 zazkia

100% nee tot nu toe, wat grappig.

Pim Fortuijn heeft wel laten zien dat het absoluut niet nodig is dat externe partijen meer subsidie krijgen. Met goede ideeen (ahum) veel aandacht en een populaire lijsttrekker kom je vanzelf wel in het establishment.

*het is me nog niet zeker of ik zelf wel overtuigd ben door dit argument. …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 kim

Ik heb het niet zo op dit soort lui en je moet ze niet stimuleren: http://www.blokwatch.be/content/view/91/127/lang,nl/
Maar..dat soort lui zullen er wel altijd zijn .
Als het goed is dan maakt de nederlandse buitenlandse politiek via de wet een eind aan die gaza strook extremisten van het vlaams belang zodra ze te ver gaan .
Er staat immers in de nederlandse grondwet dat er respect moet zijn voor ieder geloof en manier van denken .(later aangevuld door bolkenstein met : geregeld bij de wet).
Dus wanneer ze te ver gaan ,
dan gooien we er gewoon desnoods legaal een cluster bom op .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Meester

Ik vind het wel een goed idee, we moeten in nederland zeker geen amerikaanse toestanden krijgen met een gesponsoorde democratie.
Die hebben we ook niet. We hebben hier partijen die geld krijgen van de staat en gratis zendtijd op het publieke kanaal, maar klagen erover dat de inhoud vaak ver te zoeken is.
Geeft partijen gewoon 1 uur de tijd hun visie te vertellen, zaterdagavond van 20.30u tot 21.30u en zo een programma mag best wat kosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 kim

@ meester .. je weet wat ik vertaald heb voor jullie op die ncrv webside ?
WAAROM ONAFHANKELIJKE MEDIA?

Om dus een democratie te laten werken en de meerderheid van de bevolking te vertegenwoordigen vanuit diverse bronnen van nieuws en informatie.

De laatste twee dicennia heeft amerika een ongecontroleerde volledig op bedrijfsbelangen gebaseerde media leren kennen .
De Amerikaanse media was vrij transparant tot in de jaren ’80 ; Ongeveer de helft van de media behartigde de belangen van de bevolking ,daaronder viel de tv ,radio ,kranten,weekbladen,muziek,publicatie alsook films .
In het jaar 2000 ,waren er nog maar 6 bedrijven die de media bepaalden in de Verenigde Staten

Bovendien vertegenwoordigt de collectieve media nu nog slechts de aandeelhouders om winsten te maximaliseren.

De Amerkaanse Media keurt een financiering en bewuste manipulatie door belangrijke bedrijven van de overheid goed.
Iedere uitzending wordt eerst goedgekeurd door het witte huis van de ku klux klan en oorlogs president bush

Democratie nu !
wordt volledig gefinancierd door bijdragen van
luisteraars, kijkers, en stichtingen.
Wij accepteren geen geld van advertenties,donaties van commercieéle bedrijven en ook niet van de overheid.
Dit staat ons toe om onafhankelijk te opereren .

http://www.democracynow.org/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Elke

Even terzijde.
Wat ik nog steeds raar vind, is dat Marianne Thieme en haar partij zomaar een paar ton donatie van Fentener van Vlissingen mochten aannemen, terwijl Remkes in het vorige kabinet toch nog een regel heeft opgesteld dat individuele donateurs niet meer dan 20.000 euro per jaar mogen bijdragen.

Is die regel nog niet de de Eerste Kamer dan?
Ik dacht van wel, eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

@Elke: was die regel niet dat het boven de 20.000 openbaar gemaakt moest worden?

Ik zoek het even op na het eten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 kim

@Meester in de wat ? Slaven drijverij? Wilt U een pedofielen partij die zich als slaafje gedraagt van een PVDV_VVD subsidie geven onder het nom van liberalisme ? Alsjeblieft zeg !
Amerikaanse toestanden ? Jullie weten precies hoe je van een min een plus moet maken in je eigenbelang door alles omgekeerd evenredig te verdraaien .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Nette Heer

Dit plan bestaat al en is in werking.

Het heet “publieke omroep”.

Iedere Jan L*l met een halfzacht idee krijgt geld uit de gemeenschapskas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@Oersoep: Er stond toch duidelijk “onder specifieke voorwaarden” bij het stukje over subsidie aan nieuwe politieke partijen. Er zullen dus wel degelijk drempels zijn zoals een x aantal handtekeningen of zo.
Dus die wildgroei kan beperkt blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@Elke #7: Vrees dat er niets abnormaals is aan die donatie.
Even opgezocht. In de “Wet subsidiering politieke partijen” staat het volgende artikel:

———–
Artikel 18

1.
Een gift aan een politieke partij van € 4 537,80 of meer, afkomstig anders dan van een natuurlijke persoon, wordt door de partij openbaar gemaakt. De openbaarmaking van de gift geschiedt in ieder geval door vermelding in het financieel verslag van de politieke partij. Giften van een gever met een gezamenlijk bedrag van € 4 537,80 of meer per jaar worden voor de toepassing van dit lid beschouwd als één gift.

2.
Bij de openbaarmaking wordt de hoogte van het bedrag, de datum waarop de gift is gedaan en de naam van de gever vermeld. Indien de gever bezwaar heeft gemaakt tegen vermelding van zijn naam, kan deze achterwege blijven, met dien verstande dat in dat geval een omschrijving wordt gegeven van de categorie van instellingen of organisaties waartoe de gever behoort.

3.
Het financieel verslag van een politieke partij vermeldt het totaal aan giften anders dan de contributies van de leden van de partij.

———-

Kortom, zolang je het maar meldt.
Weet niet waar het 20.000 euro bedrag vandaan komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 kim

Vanwege de woorden ” geregeld bij de wet ” en zijn verzet daartegen is “louis seveke” vermoord .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@kim: tegen wie heb je het? ben je helemaal kwijt even.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 kim

Grondwet : In artikel 23

Het derde lid bepaald dat het openbaar onderwijs bij de wet wordt geregeld met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging .

Later werd het : met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging ,geregeld bij de wet .

En geregeld bij de wet werd vanaf dat moment dus anders geïnterpreteerd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 kim

Ik heb het over de subsidies steeph

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 kim

Louis seveke was toch lid van de krakerbeweging en kreeg als rechtsgeleerde subsidie ..
Hij was zelfs lid van een terroristische organisatie volgens de hedendaagse interpretatie van onze grondwet .
Laat maar …dan ..
zal wel aan mij liggen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Apparadsjik

’t lijkt me in eerste instantie belangrijker dat de partijen in de Tweede Kamer meer geld krijgen om hun werk uit te kunnen voeren, de ondersteuning is te minimaal. En wat betreft nieuwe partijen: de publieke omroepen zouden zeker tijd in moeten ruimen voor nieuwe partijen..

@ kim #6: je suggereert dat je niet wilt dat de publieke omroepen hun onafhankelijkheid wordt afgenomen, maar dat hebben de netcoordinatoren al gedaan. Geen kijkcijfers en een programma wordt verbannen naar de rand van de nacht. Waarom geen zondagavond vullende programma’s voor de verkiezingen waarin o.a. nieuwe partijen kunnen worden geintroduceerd. Daar lijken de publieken me bij uitstek geschikt voor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Meester

Kim ik ben je ook ff kwijt!!

‘jullie weten altijd van een min een plus te maken in je eigen belang’

Ben wel benieuwd wat mijn eigen belang dan is?

Ik zie nog wat anders dan alleen pedofielen, klusterbommen, uitkeringstrekkers en zakkenvullers hier.
Ik zie gewoon een politieksysteem dat goed is en met mensen die oprecht de beste bedoelingen hebben, alleen vallen we aan alle kanten ten prooi aan allerlei onzin. Daar moet de publieke omroep tegengas tegen bieden en niet in meegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Basszje

Nee. Laat de subsidie liever afhangen van het ledenaantal. Zet daarnaast een limiet wat partijen aan campagnekosten mogen maken in om Amerikaanse toestanden te voorkomen.

Subsidie zou in beginsel bedoeld moeten worden voor fractiemedewerkers en zaken als wetenschappelijk bureau en het partijapparaat om de democratie goed draaiende te houden en genoeg ideeen te kunnen ontwikkelen.

Giften uit het bedrijfsleven of andere stakeholders moeten helemaal verboden worden om elke vorm van clientelisme uit te bannen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Elke

Goh, zie jij dat zo, Bazzje?
Wat kan een persoonlijke opinie toch een enorm verschil maken in hoe je dingen ervaart.
Ik zie de de meeste onderdelen Publieke Omroepen meer als propaganda-organen voor een gedachtengoed dat ik uitermate abject vind.

@ Steeph post 12: merci voor het zoekwerk.
Remkes’ anti-nieuwe-partijen regels zijn gelukkig dus allemaal minder vilein uitgepakt dan het zich aanvankelijk liet aanzien.
Het heeft een poosje gegonsd van allerlei geruchten in Den Haag.
Ik denk dat in die tijd die “20.000 per jaar” in mijn hoofd is gaan zitten.
Zal nog eens navragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Basszje

Ik zie in mijn reactie geen woord terugkomen over de publieke omroepen? Dus verklaar je nader.

 • Vorige discussie