Red de economie: geef iedereen 10.000 euro

Hoe de Europese economie te redden? Het antwoord is simpel, zegt ondernemer Dieleman. Geef iedereen 10.000 euro. Iedereen? Ja, iedereen.

Hoe lang moet de Eurocrisis duren voordat breed de conclusie wordt getrokken dat de huidige monetaire autoriteiten  geen oplossingen hebben?

Al diverse keren zijn beleidsmaatregelen genomen die een opstap naar de oplossing moesten zijn zoals de lage herfinancieringsrente van de ECB, de steunfondsen, aankoop staatsobligaties door de ECB, liquiditeitssteun voor de banken, zware bezuinigingsprogramma’s, maar telkens komt de crisis in grotere hevigheid terug.

Hoewel over de oplossing van de crisis de meningen sterk verdeeld zijn, is over de structurele oorzaak opmerkelijk veel consensus. De economisch zwakkere eurolanden kunnen niet concurreren met de sterke landen. Zolang de zwakkere landen goedkoop extra krediet kregen werd deze beperking niet manifest, maar sinds de kredietstroom is opgedroogd worden de problemen steeds groter. Het huidige beleid is om met grote bezuinigingen en loonmatiging c.q. –verlaging in de zwakkere landen het productiviteitsgat te laten dichten, maar zolang dit gepaard gaat met kapitaalvlucht, brengt dit landen alleen maar in een neerwaartse spiraal (zie Griekenland) . Zonder kapitaal en met niet werkenden of onder hun niveau werkenden zullen geen grote arbeidsproductiviteitsslagen gemaakt kunnen worden.

Groei

Er gaan dan ook steeds meer stemmen binnen Europa op om de crisis niet met bezuinigingen maar met groei te overwinnen. Maar hoe creëer je groei .Daarvoor moet men niet te rade gaan bij Japan. In Japan zijn sinds begin jaren negentig al diverse stimuleringsprogramma’s geweest. Zelfs in zulke mate dat de nationale schuld nu bijna tweemaal het Bruto Nationaal Product bedraagt  (hoewel Japan die schuld in theorie zelf zou kunnen financieren)  en de groei nog steeds niet is gekomen.

In alle mogelijke oplossingen wordt door economen angstvallig om één gelopen: de schulden inflateren.

Wij leven allen met het dogma dat inflatie slecht is. Het creëert onzekerheid, investeerders lopen weg of eisen hogere premies, er kan sociale onrust ontstaan, de spaarder wordt onevenredig gestraft en zo kan de lijst nog verder aangevuld worden. Inderdaad is het zo dat inflatie sec alleen maar negatief is. Stel je een wereld voor waarin het prijspeil opeens over de hele linie 20% stijgt, alle spaargelden meteen 20% minder waard zijn en schulden met 20% worden gereduceerd. Dit betekent meer onzekerheid en tegelijkertijd een overheveling van welvaart van degene die verantwoordelijk geleefd hebben naar de onverantwoordelijken. Dat zal de hardwerkende en spaarzame Europeaan niet waarderen.

Inflatie heeft echter ook voordelen: het maakt het gemakkelijker relatieve prijzen of lonen te beïnvloeden, het is een prikkel om spaargelden te investeren, het voorkomt het ontstaan van deflatie, het kan voor een gewenste herverdeling van middelen zorgen, bijvoorbeeld door verlichting van overkreditering.

Zou het niet ideaal zijn als we een korte periode van inflatie zouden kunnen laten ontstaan om daarna terug te keren naar prijsstabiliteit? Inflatie is verbonden met de hoeveelheid geld die in omloop is. Hoe zou je de geldhoeveelheid sterk kunnen verruimen en daarna weer  verkrappen?

Zombiebanken

Blijkbaar heeft de ECB deze gedachte ook gehad en is met de 3-jarige leningen voor banken gekomen. Door het forse gebruik van deze faciliteit is de geldhoeveelheid sterk verruimd. Van een groeieffect voor de economie of een opwaartse druk op de prijzen is hiervan echter weinig te merken. Waarschijnlijk omdat het op de verkeerde plaats is besteed. Het is meer een lifeline voor zombiebanken dan een impuls voor de economie.

Een verruiming van de geldhoeveelheid door het geld direct aan de burgers van de eurozone te geven zou wel tot groei-impulsen leiden. In de Eurozone wonen circa 345 miljoen mensen. Als iedereen via de Belastingdienst van zijn land een eenmalig bedrag van 5.000 euro ontvangt, wordt de geldhoeveelheid met 1.725 miljard euro verruimt. Voor burgers met een belasting- of andere overheidsschuld wordt de schuld direct afgetrokken van hun eenmalige uitkering.

Daarbovenop stelt de ECB voor elk Eurozone-land 5.000 euro per inwoner beschikbaar voor inkoop van staatsobligaties. Reeds ingekochte staatsobligaties worden tegen inkoopprijs tegen deze allocatie verrekend. Landen met lage obligatierentes kunnen beslissen hun allocaties te gebruiken voor investeringen (vergroening, infrastructuur e.d.) of het creëeren van pensioenfondsen (een Duits ABP), zodat de pensioenverplichtingen van gepensioneerde ambtenaren van de begroting gehaald kunnen worden. In combinatie met het beschikbaar stellen van de middelen moeten de recentelijk afgegeven garanties van de sterke eurolanden ingetrokken of gereduceerd worden.

Minderjarigen

De 5.000 euro voor minderjarigen kunnen besteed worden door de ouders. Dit zou voor een gezin met twee kinderen een extra uitkering van 20.000 euro betekenen. In Nederland kan dat aan de woning- en bouwmarkt net de impuls geven die nodig is om de markt weer vlot te trekken. Dit kan bij besteding aan het vervroegd aflossen van een deel van de hypotheeklening (wat verhuisdruk verlicht of bij gedwongen verhuizing een verlies voorkomt), voor starters en doorstromers kan het ingezet worden bij aankoop van een nieuwe woning en andere huiseigenaren zullen de uitkering kunnen gebruiken voor verbouwingen. Ouderen krijgen een faciliteit om de uitkering belastingvrij aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Voor niet-huizenbezitters en degene die zo’n eigendom niet aspireren zijn andere bestedingsmogelijkheden denkbaar zoals aflossing van schulden, aanschaf duurzame consumptiegoederen of op vakantie gaan. In het laatste geval kunnen niet eurolanden ook meeprofiteren van de uitkering.

Het blijft uiteraard onvoorspelbaar wat met de middelen gaat gebeuren. Als iedereen het bedrag van zijn uitkering op een spaarrekening zet bij een veilige bank in het noorden van de eurozone dan zal de economie weinig voordelen hebben van de geldinjectie, maar de kans dat het geld bij de banken blijft hangen zoals in feite is gebeurd met de 3-jarige ECB-faciliteit lijkt zeer klein.

Omdat de huidige productiecapaciteit van de economie onderbezet is, zal als de lidstaten de lonen onder controle houden, de inflatie van producten en diensten binnen de eurozone beperkt zijn. Wel kan de verruiming een groot effect hebben op de wisselkoersen. Dit zou een extra impuls voor de economie betekenen want het verruimt de exportkansen en maakt binnenlandse (eurozone) producten relatief aantrekkelijker. Het prijsverhogende effect op de energieprijzen moet gezien worden als een kans om de economie te vergroenen. Hiervoor zijn door de geldverruiming ook middelen beschikbaar.

Dan de broekriem

Direct na de geldverruiming dient de ECB te verkrappen. Banken die zonder lage rentes en liquiditeitssteun van de ECB dan niet kunnen overleven dienen dan failliet te gaan of gered te worden door de lidstaten met de middelen die men in de verruiming heeft gekregen. Door de opleving van de groei en de verbetering van de solvabiliteit van landen, zal de investeringsbereidheid ook weer toenemen. Dit zou in de zuidelijke eurolanden onder meer kunnen leiden tot repatriëring van gelden en overnames en investeringen door private partijen uit noordelijke eurolanden (en andere delen van de wereld).

Met het stopzetten van steun aan zombiebanken en zombielanden zal de ECB al een deel van zijn stimuleringsgelden terugkrijgen. Daarnaast zal het deel van de particuliere gelden dat gebruikt wordt voor terugbetaling van schulden terugkomen bij de banken en hen de mogelijkheid bieden de balansen te verkorten. Dit geld zal dan op enigerlei wijze terugkomen bij de ECB.

Wat vooral van belang is dat de ECB ervoor zorgt dat de banken die recht hebben bij haar aan te kloppen hun activiteiten beperken tot de primaire bankfuncties van deposito nemen en gelden uitlenen. De andere activiteiten dienen ondergebracht te worden in andere ondernemingen waarvoor geen impliciete ECB of Nationale Bank-garanties gelden. Met de stimuleringsgelden kan dit in een korte tijd gerealiseerd worden.

De voorgestelde impuls is fors,want ongeveer 1/8 van het Bruto Nationaal Product in Nederland en meer in armere Eurozonelanden, maar het is eenmalig. Hoewel de effecten nivellerend zijn, zowel tussen landen als binnen landen, is er geen sprake van een significante verschuiving van de rijkdom.

Sommigen zal het plan tegen de borst zal stuiten omdat ook niet-hardwerkende personen een gratis uitkering krijgen. Maar uiteindelijk is ieder gebaat bij een economische omgeving met perspectieven en niet één waar de problemen steeds groter blijken te worden en de zwakken de sterken neer dreigen te halen. Zelfs voor degenen die het liefst de euro vaarwel zeggen is dit een goed plan. Door het stimuleringspakket ontstaat rust en stabiliteit en dit biedt de beste kansen om met beperkte gevolgen een exit te doen.

Geen plan zonder identiteit, dus in navolging van het Occupy Movement, zal dit het 10k Movement worden. Het europrobleem moeten wij gezamenlijk oplossen.

10k to the People.

Foto Flickr cc Scott Ableman

 1. 3

  komt overeen met 3T (nederlands biljoen) bailout voor de eurozone

  We hebben er persoonlijk hier al meer dan 10.000 PP aan betaald, dus dan staan we weer ongeveer gelijk, en bailen we het zuiden uit voor zon 5.000 pp.

  Enig voordeel is dat het geld onderaan de pyramide wordt uitgekeert, ipv rechstreeks naar de boeven banken en mega corporaties.

  De klap komt uiteindelijk toch nog.

 2. 10

  De merites van dit artikel is dat tenminste iemand erkent dat de hele situatie hopeloos is.

  Van 5k pops kan ik een jaar reizen, dus laat maar komen. Snel wisselen voor een andere munt eerst natuurlijk.

 3. 11

  Snel wisselen voor een andere munt eerst natuurlijk.

  Als iedereen dat denkt, krijg je er niet veel andere munten voor terug. Kun je dat jaar reizen wel op je buik schrijven.

 4. 12

  Maar niet iedereen zal dat denken. Totaal uit de duim gezogen percentage: ik mag lijden dat in dit op zichzelf al belachelijke scenario nog geen 1% dat zal doen.

  Bovendien, als we ’t nu eens stiekem alleen in NL doen, lijkt me een goed plan om het gauw tussen neus & lippen er doorheen te jassen. Niet doorvertellen aan de rest van Europa.

 5. 13

  Aaaah, daar hebben we Ben Bernanke weer:

  Hoe gaat dit werken? Mensen worden toch juist hartstikke nerveus als de inflatie oploopt? Ze gaan dan niet hun geld investeren in dingen die ze niet nodig hebben, maar ze gaan het gewoon op een niet-Eurobank zetten. Bankruns in de EU dus en we gaan er allemaal aan. Helemaal als je, na het grote uitdelen, stelt dat de banken het zonder steun moeten doen en ze anders maar om moeten vallen. Wie gaat er dan nog geld op een Europese bank laten staan?!

  Ik ben niet tegen het laten oplopen van de inflatie, maar dit plan klinkt idioot.

 6. 15

  Ooh help, new-age politiek, wat een zweverigheid!

  “Wetenschap is bedoeld om alles in samenhang te kunnen verklaren. Helaas komen de vigerende universitaire theorieën niet verder dan het beschrijven van de waargenomen werkelijkheid. Deze veelal statische beschrijvingen doen bovendien onvoldoende recht aan de dynamische essentie van ieder facet van de werkelijkheid, om over de voortdurend veranderende wisselwerkingen daartussen maar helemaal te zwijgen. En daarnaast beperken deze theorieën de werkelijkheid ook nog eens tot uitsluitend het waarneembare deel van de materiële manifestaties.

  Deze achterhaalde wetenschap vormt nog steeds de grondslag voor onze huidige samenleving.”

  Als wetenschapper wordt ik werkelijk kwaad op dit soort lieden! Doe je gezever toch vooral thuis, maar ga niet zeggen van wetenschappers dat ze waardeloos zijn omdat ze zich niet willen mengen in spiritueel gezanik.

  Dit is ook een mooie:

  “Innovatie: vrije energie voor de dagelijkse levensbehoeften door benutting van de overal aanwezige elektromagnetische velden.”

  Achterlijkheid met een vleugje complottheorie (‘ze houden de vrije energie achter om eraan te verdienen!’)… Walgelijk, dit soort idioten. Maak gewoon een energiecentrale voor die vrije energie en word schatrijk, maar val mij er niet mee lastig tot het je gelukt is. Het lukt namelijk toch niet, sukkels.

 7. 17

  Zolang de financiële top-professionals van de banken en andere instituties alleen maar met oplossingen komen die gebaseerd zijn op nog meer leningen en bailouts die wij via de belastingen mogen betalen vind ik dit idee eigenlijk heel erg prima.

  Het enige bezwaar wat ik hierboven hoor is: waar komt dat geld vandaan. Nou, heel simpel : van de rijken via de belastingen. Niks bijdrukken, gewoon pakken waar het zit. Niet zeuren, even pijn lijden, geld (her)verdelen en daarna is iedereen weer verantwoordelijk voor zijn eigen hachie.

  Ik zie het wel zitten.

 8. 19

  Inflatie is hetzelfde als een flat tax op vermogen, dat weet je toch. Inflatie pakt ook de rijken, armen hebben geen spaargeld dat niks staat te doen.

 9. 21

  Verhaal over Japan klopt niet. De vastgoedprijzen waren daar met bijna 80% (!!) in elkaar geklapt begin ’90. Het ruime overheidstekort dat in al die jaren daarna gedraaid is heeft het BNP al die tijd op peil kunnen houden (zelfs enige groei). Als dat niet gebeurd was, was de Japanse economie helemaal in elkaar gestort en nu véél en véél verder achterop geweest. De twee keer dat in die 15 jaar getracht werd het overheidstekort te verkleinen ontstond onmiddelijk weer een nieuwe contractie in de economie. Japan heeft zich er dus uiteindelijk goed uit kunnen werken en bedrijven zijn goed gekapitaliseerd en maken goede producten. Hoef je niet van mij aan te nemen, luister maar naar Richard Koo
  http://www.youtube.com/watch?v=Tt3KdH1uk-c&feature=relmfu
  Verder maakt het voor Japan helemaal niets uit dat ze nu 200% “staatsschuld” heeft, want dat is schuld die Japan aan zichzelf heeft uitstaan in Yens. Grotendeels pensioenpotjes van Japanners zelf. Japan is zelf uitgever van de Yen en kan iedere schuld in Yen, hoe groot dan ook, altijd betalen.

  Over het voorstel in dit artikel: zomaar wat geld uitstorten lijkt me niet handig en niet nodig. Het gaat er om geld te brengen daar waar het nodig is. En dan zorgt dat ook niet voor inflatie. Als we dan toch vrij zijn om out of the box oplossingen te verzinnen, zou ik voorstellen om de ECB waar nodig staatspapier op te kopen van landen in problemen. In ruil voor hervormingen om de structurele problemen van het betreffende land op te lossen (zij het belastingontduiking, te hoge hypotheekschulden, rigide arbeidsmarkt, etc). Dan los je dus de structurele problemen van die landen op én raken die landen uit de neergaande financiele spiraal waarin ze zitten. Is verder heel Europa mee gebaat. Dat er uiteindelijk “schulden” op een rekening van de ECB staan maakt niet uit. De ECB kan (zou moeten kunnen) immers oneindig veel euro’s bijschrijven op haar eigen rekeningen.

 10. 22

  Haha, Van Rompuy is nog lang geen dictator hoor, doe ff normaal. Wat een overtrokken reacties toch altijd als het over de EU gaat. Idioterie.

 11. 23

  Als Nederland dus nog in het bezit van de gulden zou zijn, dan zou het ook de staatsschuld zonder veel problemen kunnen verdubbelen (of verdrievoudigen zelfs, waarmee het op gelijk niveau met Japan zou komen)? Nou, laat dat de tegenstanders van de euro maar niet horen. Die worden helemaal gek.

 12. 24

  Spaargeld van de rijken is geïnvesteerd en belegd. Dat geld staat nooit te niksen als het op een spaarrekening staat. En als het níet op een spaarrekening staat, stijgt de waarde van al het geld dat wel op een rekening staat, en dús in omloop is.

 13. 26

  Zoals ook Matthijs al opmerkt klopt je verhaal niet helemaal. Ik vind ook dat je veel te makkelijk denkt over inflatie. Bedoel je echt een inflatie van 20% per jaar? Bedenk dat er ook mensen zijn met spaargeld.

  Door economen wordt wel gepleit voor meer inflatie, maar dan gaat het om 3 – 4%. Doel inderdaad ook wegeroderen van schulden (en ja dat is ongunstig voor mensen met spraargeld, maar hopelijk lopen dan ook de rendementen op, spaarders kunnen hun geld ook (her)beleggen) maar vooral om deflatie van de Spaanse, Ierse, etc, economie mogelijk te maken top van Duitsland. Het idee is dat daar lonen en prijzen gelijk blijven, terwijl hier in het Noorden de lonen en prijzen wel stijgen. Dat is nodig om de economie daar te stimuleren.

  Als het om stimuleren van de economie gaat – “geld in de economie pompen” zeggen de tegenstanders – is het veel effectiever om dat geld te gebruiken voor infrastructuur, onderwijs, onderzoek, alternatieve energie, enz. Dat is vaak effectiever omdat het de multiplicatie factor groter is omdat als je mensen geld geeft ze het dan deels op een spaar rekening zetten of – oh help – gebruiken om schuld af te betalen. Als je het geld direct uitgeeft als overheid, gaat het ook direct de economie in.

  Tenslotte: de problemen die er zijn zijn voor een groot deel ook structureel. Daar moet ook wat aan gedaan worden. De hele fiscale/monetaire unie moet op de schop om deze problemen te voorkomen. Anders ben je nog aan het afbetalen van de vorige stimuleringsronde als de volgende crisis zich al aandient.

 14. 27

  Ah, als de pitch zo is geformuleerd dan ben ik er al een stuk minder op tegen. Dat moet ik dan ook toegeven. Alleen snap ik nog niet helemaal wat er op tegen is als mensen schulden afbetalen. Die schulden zijn vaak in handen van banken uit de EU, en als die banken meer geld hebben wordt het makkelijker om nieuwe bedrijven en private initiatieven te financieren; ook een belangrijke motor voor de economische groei.

  Ik denk dat het slechtste wat consumenten kunnen doen met hun net verkregen geld is dat ze Amerikaanse of andere niet-EU producten kopen. Tuurlijk, je steunt dan de importeur en de winkelier, maar een groot deel van je investering komt dan buiten de EU terecht. En dat geld komt later misschien gedeeltelijk terug in de vorm van import, maar het sleutelwoord in die zin is ‘gedeeltelijk’. Okee, erger is nog als ze het op een buitenlandse bank zetten omdat die het waarschijnlijk nagenoeg volledig zal investeren in bedrijven aldaar, maar ik kondigde eerder in dit topic dat ook voornamelijk aan om de boel te fukken.

 15. 28

  @ HansR: na 10 jaar heb je weer dezelfde situatie.. dezelfde armen zijn weer arm en dezelfde rijken zijn weer rijk.

  Rijk worden is volgens mij toch vooral een kwestie van intelligentie, talent en werklust (en in mindere mate ook geluk en gebrek aan scrupules hebben)

 16. 29

  Leuk plan, maar eerst de failliete bankenboedels in noord en zuid Europa saneren voor we goed geld naar kwaad geld gooien. En dan wel saneren met geld van de eigenaren en investeerders en niet met geld van de belastingbetaler of rekeninghouder.

  Het probleem met dit soort operaties is het feit dat ze geheim moeten blijven om speculatie te voorkomen. De moeilijkheden zijn nu zó groot dat elke operatie zal uitlekken; zeker met al dat ex-‘Goldman Sachs personeel’ op alle sleutelposities. Verder is het de vraag of de gemiddelde Europeaan zo’n potje ondemocratisch houthakken wel kan waarderen.

  Het is dus wachten op een grote klap, en dan hopen dat zittende incompetente bestuurders er eindelijk uit worden geknikkerd en een paar geniale geesten de koppen bij elkaar weten te steken. Het oplossen van een crisis blijft mensenwerk. Een paar slappe begrotingsregeltjes gaan de problemen echt niet oplossen.

 17. 35

  Omdat de paperclip relatief eenvoudig te verbuigen is, wordt hij vaak gebruikt voor doeleinden waarvoor de paperclip nooit ontworpen is: reset-knopjes van kleine apparaten indrukken en het afreageren van frustraties.

  Uit een Brits onderzoek uit de jaren zeventig is gebleken dat van de 100.000 paperclips maar 20.000 paperclips gebruikt werden om papier bij elkaar te houden. 24.838 paperclips raakten zoek, 19.143 dienden als fiches bij het kaarten en dobbelen. 14.163 werden verbogen tijdens telefoongesprekken. 7.200 werden gebruikt voor het repareren van kleding. 5.434 werden verbogen tot tandenstokers en oorpeuteraars, 5.308 paperclips werden gebruikt om de nagels schoon te houden en met 3.916 stuks werden pijpen schoongemaakt.

 18. 36

  Rijk (kunnen) worden heeft onder andere ook met persoonlijkheidsstructuur te maken. Anti-sociale persoonlijkheden (de vroegere ‘psychopaat’) zijn uitstekend toegerust om rijk te worden, no-matter-what, ofwel zonder enige scrupules. Bij de één komt dat natuurlijk, terwijl het bij de ander aangeleerd is. Een uitstekende leerschool voor antisociaal gedrag bevindt zich ter rechterzijde van het politiek spectrum, waar het ‘ik’ op de eerste plaats komt, op de tweede, derde en eigenlijk elke andere plaats, behalve onderaan, waar de monsters, draken en spoken zijn.

 19. 37

  tsja, ik denk dat de rijke psychopaat het wel goed doet in speelfilms en populaire fictie, maar die een relatief ondergeschikte rol speelt. Hoeveel % van de bevolking is nou psychopaat? En zijn die toevallig ook nog allemaal rijk?

  Ik denk dat eigenschappen zoals intelligentie, talent en werklust veel vaker voorkomen en meer in verhouding staan.. misschien personaliseren jullie de a-moraliteit van grote bedrijven te veel?

 20. 38

  Ligt het niet meer voor de hand om hier met een statistiek aan te tonen dat mensen rijk worden als gevolg van intelligentie, talent en werklust?

  Als ze precies weten hoe paperclips worden gebruikt, moet dat toch een fluitje van een cent zijn.

 21. 40

  Afhankelijk van welke bron je raadpleegt: ergens tussen de 1 en 4% van de bevolking (zoek op antisociale persoonlijkheidsstoornis).

  En in de top van bedrijfsleven zon 20%, althans volgens 1 veel gequote wetenschappelijk ondezoek http://www.managersonline.nl/nieuws/5397/twintig-procent-topmanagers-heeft-psychopathische-trekjes.html

  Of er een verband is tussen rijk worden en deze stoornis heb ik niet kunnen vinden. Wellicht zou je kunnen zeggen da de top va bedrijfsleven mee geld verdient dan modaal en zo het argument zou kunnen ondersteunen. Maar ik vind het wat zwak.

 22. 41

  @39 dat valt wel mee. Maar wat ik bij grote bedrijven wel regelmatig heb gezien is een soort ivoren toren complex. Dat verklaart ook dat een RvB een bonus krijgt en in hezelfde persbericht ontslagen worden aangekondigd. Vast een rationele veklaring voor (contracten, bonussen gekoppeld aan winst, een overname, etc), maar volstrekt onuitlegbaar.

 23. 42

  Het mooie van de EU is nou juist dat we heel groot zijn. In Nederland heeft stimuleren inderdaad niet zo veel zin: veel geld lekt weg naar het buitenland en als in Duitsland, Engeland en Belgie wordt bezuinigd dan is weggegooid geld. Maar omdat we zo groot zijn kan je naar onze economie kijken als een (bijna) gesloten systeem kijken. De VS kan dat ook.

  Dat is het grote voordeel van de EU. Helaas zijn alle deskundigen verblind door ideoolgie/gebrek aan kennis en is iedereen aan het bezuinigen geslagen. De DNB schrijft zelfs ergens (een van mijn eerdere stukjes, sorry ff geen tijd om het op te zoeken) dat de bezuinigingen goed zijn want de negatieve effecten “lekken weg naar het buitenland”. Dat is kortzichtigheid in kwadraat.

  Maar ik ben dus niet voor het plan dat hier wordt gepresenteerd, laat dat duidelijk zijn.

 24. 45

  Ik heb geen schulden en heb een leuk bedragje op de spaarbank omdat ik er zomaar vanuit ga dat tegen de tijd dat ik over 30…32…35..weetikveel, (nooit?) jaar met pensioen ga dat die pot allang is leeggeroofd. Wordt ik ook nog eens gezellig afgestraft met 20% inflatie doordat een systeem wat niet werkt eindelijk in elkaar stort, en ik denk dat er eigenlijk weinig overblijft.

  Wat rest mij…alles van de bank halen en investeren in inmiddels te duur fysiek goud? Ik geloof niet zo in de waarde van een functioneel waardeloos metaal. Vreemd dat iedereen ervan uit gaat dat de oplossing van de crisis een andere variant is van een failliet systeem en dat iedereen nog lang en gelukkig leeft. Ik zie dat allemaal wat duisterder in, eigenlijk. Als de stront echt de ventilator raakt dan heb je weinig aan een hoopje edelmetaal en wat bankpapier.

  Ik denk dat hetgeen er rest is gewoon afwachten en bereid zijn om met alle mogelijke middelen, legaal of illegaal, de crisis die nog komt door te komen. Als ik nog maar eens voor 20% (en meer) geplukt ga worden door onrendabel nederland dan is de kans op de illegale variant aanzienlijk, er komt een tijd dat ook ik pak wat ik pakken kan.

 25. 46

  @Polarwolf: ik deel je sentiment. We zitten met een systeem dat fundamenteel verkeerd in elkaar zit. Niet werkt. Geld hoort rond te gaan in een echte economie van productie, innovatie en arbeid. In het huidige systeem zit een hele grote aftakking ingebouwd waarbij een steeds groter deel van het geld dat rond gaat afgeroomd wordt door een niet-productieve financiele sector, waarbij een steeds groter deel van de welvaart naar een kleine superrijke elite gaat. Die weer invloed heeft op de politiek en de regels nog verder in haar voordeel ombuigt. Let wel, ik heb er helemaal geen probleem mee als mensen (heel erg) rijk worden. Maar wel als het ten koste gaat van de rest en het hele systeem uit het lood geslagen wordt.

  Het is fout gegaan toen men ontdekte dat het winstgevender is om te speculeren op het gokgedrag van anderen (dat is zo ongeveer de financiele markt tegenwoordig) en dat gokgedrag bij de rest aan te moedigen, dan het daadwerkelijk investeren in een bedrijf, een hele lange tijd heel erg hard werken en dan wat winst maken.

 26. 47

  Het mooie van de EU is nou juist dat we heel groot zijn. In Nederland heeft stimuleren inderdaad niet zo veel zin: veel geld lekt weg naar het buitenland. Als in Duitsland, Engeland en België wordt bezuinigd dan is het weggegooid geld. Maar omdat we zo groot zijn kan je naar onze economie kijken als een (bijna) gesloten systeem kijken. De VS kan dat ook.

  Dit stukje vaak herhalen Michel. Dat is de kern van de oplossing. Daarbij zijn euro-obligaties voorts een voorwaarde.

 27. 48

  @34: Is de uitvinder van de paperclip rijk geworden? Ik kan er geen bewijs voor vinden. Ik stel trouwens dat rijkdom vooral over geërfd wordt. Je bent rijk omdat je pa (juist ja, overerving meestal via mannelijke lijn) dat was. Boner (een boef trouwens) noemen is als de zwarte zwaan aanwijzen als typische zwaan in een meer vol witte zwanen.

 28. 49

  Dan onderschat je hoeveel er van die verborgen psychopaten rondlopen, en overschat je talent & hard werken. Alleen in ‘maakvakken’ heb je wat aan talent en/of hard werken en zelfs daar is 50% aanwezig omdat ze iemand kennen. Het gros van de banen bestaat uit ‘data schuiven’ of lullen.
  De sociopaat weet precies wie wanneer gemasseerd moeten worden, waar hij moet zijn en wat gezegd moet worden. Vooral buiten de werkvloer.

  I can spot them from a mile away.

 29. 50

  Ik stel trouwens dat rijkdom vooral over geërfd wordt.

  Klopt. Je zou ook kunnen stellen dat het netwerk om welvarend te zijn/worden geërfd wordt. De hoeveelheid banen & instroommogelijkheden die ‘geregeld’ worden (wederom door papa) moet je niet onderschatten.
  Je zou denken dat anno 2012 dit niet meer het geval zou zijn maar zo werkt de wereld nu eenmaal. Iedereen voor z’n eigen en de zijnen.

  Sociaal-economische mobiliteit is eigenlijk nog best laag, je mag de handjes op elkaar doen voor iedereen die uit een arbeidersgezin komt en een goede baan en/of opleiding heeft genoten.

 30. 52

  @polarwolf
  Investeren in een stukje landbouwgrond voor jezelf en alvast beginnen met leren voedsel te verbouwen of cursus eetbare planten uit de natuur (zoek ook eens op Permacultuur, dan gaat het extra efficiënt, ook op kleine stukjes en zelfs in stedelijk gebied). Toegang via grond en kennis tot deze eerste levensbehoefte heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken en die van generatie op generatie kan worden doorgegeven, gratis als het moet.
  Als de stront de ventilator raakt, dan heb jij te eten, scheelt een slok op een borrel. In onze maatschappij hebben we nl. toch wel genoeg spullen voor de komende decennia (zie goede spullen die eindigen op stort en in kringloopwinkels…). Voedsel en water is het eerste wat nodig zal zijn, wil je weerbaar zijn.

 31. 53

  Ik neig ernaar om te investeren in kennis en ervaring, geen bezit. Bezit is op de een of andere manier wel weer te verkrijgen. Ik kan een stukje landbouwgrond kopen, maar hoeveel is een vodje papier met “eigendomsrecht” waard in een nieuwe realiteit wanneer de oude is verdwenen? Het is een vorm van doemdenken, daar ben ik me van bewust, maar ik zie het als reëele mogelijkheid dat het kaartenhuis over niet al te lange tijd (nee, niet eind 2012 :)) in elkaar stort.

 32. 54

  Probleem is dat de perceptie vwb sociaal-economische mobiliteit verkeerd is. Omdat er in de VS een (héél) klein aantal mensen het vanuit een garage geschopt heeft tot multi-miljardair, denkt “men” dat je het Amerikaanse systeem nodig hebt om de “american dream” voor mensen mogelijk te maken. Terwijl je in werkelijkheid voor die amerikaanse droom veel en veel beter in een west-europees land als Nederland of Denemarken kunt wonen. Waar de echte kans iets te maken van je leven, ook al zijn je ouders arm, vele malen groter is. Goed, er lopen hier dan iets minder Mark Zuckerbergs rond, maar in plaats van die ene Zuckerberg heb je wel verschrikkelijk veel goedverdiendende midden- tot hoogverdiendende mensen.

 33. 55

  Was het ook niet zo dat multinational organisaties, de vehikels die het geld verdienen voor de superrijken, gediagnostiseerd zijn als zijnde psychopaten?

 34. 56

  Ik heb ’t ook niet over de Zuckerbergs maar over ‘van loodgieter naar manager’, om maar bij een makkelijk voor te stellen voorbeeld te blijven, loodgieten is nog niet zo’n slechte keuze tegenwoordig.

 35. 57

  Ja, maar da’s een bekende: mensen hebben liever een kans van 1 op 10000 om miljardair te worden, (met 99999:10000 dat ze een minimuminkomen hebben) dan een kans van 1:2 dat ze 80k verdienen (en nog eens een op twee op een minimuminkomen).

  (d’r zullen nu vast wel pedante zeikerds aan komen zetten met verwachtingswaardes en blaat, maar die sukkels missen dus het punt totaal: in het laatste geval leven er meer mensen op een hoger inkomensniveau)

 36. 58

  Dan liever prijsstop en 10% loonsverhoging zie ook http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/miMedia/2009/week23/vr_vraag3.avi_plain.xml
  dan hebben zuidelijke euro landen ook profijt, want hun export wordt goedkoper en onze economie wordt aangezwengeld.
  Ook ’s de vraag stellen waarom we na de kredietcrisis nog steeds banken proberen te redden? Haal geld burger en overheid naar nutsgedeelte , de rest mag vallen als t fout gaat, dus geen bankenbelasting wat maar paar miljoen opbrengt maar splits die banken en laat ze vallen.
  En voor alle banken die gesteund worden door overheid of ECB een bonus- en vertrekpremie verbod, die heren hebben met hun bonussen tot wel 68% van de winst, de krediet- , banken- en landencrisis veroorzaakt, daar veranderen 1100 miljard ECB steun en ESM niks aan.

 37. 60

  @47 Het hangt misschien af van de manier van implementatie, maar Eurobonds komen in principe neer op hetzelfde als wat in dit draadje wordt voorgesteld, alleen geef je het geld niet direct aan burgers maar aan de nationale regeringen. Dat kan positief uitwerken; de consumenten kopen er misschien iPads en Chinese kleren van die de Europese economie amper stimuleren, terwijl de regeringen misschien meer bereid zijn om dat geld in de lokale economie te steken.

  Een land als Griekenland daarentegen vertrouw ik totaal niet met eurobonds; het eerste wat ze doen als je dat geld krijgen is broodnodige hervormingen uitstellen en een jaar later weer hun hand op houden als het geld op is. Die krijgen wat mij betreft alleen geld dat is opgehaald d.m.v. eurobonds in ruil voor vergaande inlevering van soevereiniteit. En eigenlijk geldt mijn wantrouwen ook voor een hoop andere zuidelijke landen. Ik ben meer over een uitgebreid structuurfonds (waar dan wij of de Duitsers de meeste vingers in de pap hebben) om de economie weer een beetje aan te zwengelen.

 38. 62

  @60: mee eens. Het gaat er echt om dat het (nieuwe) geld op de goede plekken terecht komt. Maar dat is natuurlijk het mooie van eurobonds of wat voor geldcreatie vehikel ook verzonnen wordt: je houdt de betreffende overheid een reddingsboei voor waarvoor je in ruil bepaalde belangrijke hervormingen kunt afdwingen. Net als wanneer de Nederlandse overheid een gemeente uit de brand helpt en orde op zaken stelt bij het betreffende gemeentebestuur.

 39. 63

  We behoren het nog niet te weten maarrrr de inflatie is zo’n 50% de schrijver van dit artikel moet zelfstandig ondernemer zijn die de bodem van zijn schatkist in zicht heeft. Als men iedereen €10.000 geeft, worden schulden afbetaald, koopt men hooguit een nieuwe fiets of koelkast of men gaat er van op vakantie, de rest gaat in het vriesvak. Gouden tijden voor inbrekers. Houdt ramen en deuren gesloten….

 40. 64

  Goed idee. Geef iedereen geld van de Belastingbetaler, dus niet alleen de belastingbetaler. Deurwaarderantoortjes wrijven alvast in hun handjes. Vermogende mensen stoppen het in een sok. Allerlei overheden zullen ineens menen dat prijzen best omhoog kunnen. Zag je ook met versoepeling hypotheken. Hop, hoofprijs voor huizen. Hop OZB omhoog. Reken je rijk jongens.

 41. 65

  Gouden tijden voor inbrekers.

  Paniekzaaierij. Het risico dat dat geld alleen wordt gebruikt om (hypotheek)schulden af te lossen lijkt me veel groter.

 42. 66

  “Door economen wordt wel gepleit voor meer inflatie, maar dan gaat het om 3 – 4%. Doel inderdaad ook wegeroderen van schulden (en ja dat is ongunstig voor mensen met spraargeld, maar hopelijk lopen dan ook de rendementen op, spaarders kunnen hun geld ook (her)beleggen)”

  Klopt, en een ander doel is ook om de perifere landen concurrerender te maken. Dit kan door in die landen de lonen te bevriezen en in de noordelijke landen de lonen gewoon te compenseren voor inflatie.