KSTn – Nationale Plattelandsstrategie 2007-2013

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Een onderwerp waar ik me zelden mee bezig hou, maar die toch een belangrijke plaats heeft in NL is het platteland.
platteland.gifVoor het platteland krijgt NL ook Europese subsidie. En middels de Nationale Plattelandsstrategie 2007-2013 wordt aangegeven hoe ze daar mee denken om te gaan.
Strek samenhangend met het platte land is de zogenaamde agrofoodsector. Die goed is voor 40% van het saldo op onze handelsbalans en 10% van de werkgelegenheid en is dus ook van groot belang.
Nu heb ik niet het hele rapport tot in detail kunnen lezen. Maar te teneur stond me wel aan. Er gaat veel aandacht uit naar zaken als biodiversiteit, biologische landbouw en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.
Het kaartje hiernaast (uit het rapport) geeft aan welk deel van NL platteland is (al het niet-rode).

Hier een paar interessante quote’s en de aanbeveling om het toch vooral zelf eens door te lezen.

Het is onwaarschijnlijk dat de teelt van biomassa (o.a. koolzaad) in Nederland, gegeven o.a. de hoge kosten van grond in economisch en energetisch opzicht kansrijk zal zijn. Algemeen wordt in Nederland ingezet op de ontwikkeling van zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen (met een hogere energie-efficiënte, betere milieuprestaties en grotere kosteneffectiviteit). Als het gaat om teelt van biomassa valt te verwachten dat derde landen schaalvoordelen zullen hebben en dat de betekenis van Nederland vooral gelegen is in logistiek (haven van Rotterdam).

Zo kan klimaatverandering bijvoorbeeld leiden tot een toename van nieuwe plaagsoorten, wat weer een ongewenste toename van insecticidengebruik tot gevolg kan hebben. Verdere ontwikkeling en toepassing van alternatieve vormen van plaagbestrijding (natuurlijke ziekten- en plaagbestrijding) kan bijdragen aan een duurzamere landbouw, die beter is opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering

De biologische landbouw heeft op dit moment deze kritische massa in Nederland nog niet bereikt. Om de biologische landbouw in de overgangsperiode tot het uitgroeien naar een volwaardige sector te ondersteunen, wil Nederland een stimulans geven aan de belangrijkste, meest essentiële schakel in de biologische keten: de primaire producenten.

De realisatie en het duurzaam beheer van Natura 2000-gebieden, in Nederland ingebed in de EHS, en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 zijn kerndoelstellingen van het natuurbeleid.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

 1. 2

  Jongens, laat je zelf geen regelrecht oor aannaaien: de trend in Nederland sinds de tweede wereldoorlog is die van het wegjagen van boeren, schaalvergroting. Onttrekking van land aan de landbouw, het storten van beton voor wegen en steden en het omzetten van landbouw gebied naar recratiegebied.

  Biodiversiteit in Nederland is het tuinieren in het groot tussen stukken beton. Beleid op het gebeid van landbouw en agriproductie is beleid op het gebeid van bloementeelt tussen flats, worteltjes tussen wegen en spruitjes in de parken.

  Het platteland in Nederland verdwijnt.

  En dat is een trend die al 60 jaar gaande is en nog niet is gekeerd.

  Beleid?

 2. 3

  “en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 “

  Ha! ..en die doelstelling nou net niet in de Toekomstagenda Milieu, daar wordt behendig omheen gefietst. Nog 3,5 jaar naar 2010 en er gebeurt geen ruk…

 3. 4

  Steeph: Ik ben benieuwd hoeveel van die 40% op de balans bestaat uit subsidies, die weer uit de belastingen ontrokken worden (de spreekwoordelijke sigaar uit eigen doos). Lijkt me dat voor die 10% werkgelegenheid meer aandacht en subsidie is dan voor alle andere werkgelegenheid. Vergeet ook niet dat die 10% wel een heel erg groot gedeelte van de (toch spaarzame) grond in besag neemt. Naar ratio zou het meer dan 90% van de werkgelegenheid en handelsbalans moeten zijn (even jouw plaatje als basis gebruikende).

 4. 5

  @HansR: Mijn opmerking was ook iets meer gericht op dit rapport als losstaand iets. De keuzes die gemaakt worden voor de besteding van dat geld zijn wel positief.
  Beschouw je het in de volledige context, valt het waarschijnlijk in het niet en is het dweilen met de kraan open.

  Overigens geeft het rapport zelf aan het einde ook nog een nare smaak in de richting die jij aangeeft:

  Voor de melkveehouderij/zuivelsector wordt verwacht dat er kostprijsverlagingen zullen
  plaatsvinden en dat tegelijkertijd veel bedrijven zullen (moeten) zoeken naar nieuwe inkomsten op het
  melkveebedrijf. De zuivelsector zal moeten zoeken naar product- en procesinnovaties om te kunnen
  blijven concurreren. Tegelijkertijd zal de sector moeten blijven werken aan het behoud van het
  maatschappelijk draagvlak; de melkveehouderij is de grootste ruimtegebruiker in Nederland en van
  belang voor het instandhouden van het cultuurlandschap. De opgaven zijn het grootst in gebieden
  waar de milieuomstandigheden het meest kwetsbaar zijn, de N2000-gebieden en gebieden met
  ‘gestapelde’ milieudruk.
  De Nederlandse intensieve veehouderij heeft moeilijke jaren achter de rug. Uitbraken van
  dierziekten, daling van het comparatieve prijsvoordeel door het dalen van de Europese graanprijzen
  en stijgende kosten voor o.a. milieu en dierenwelzijn hebben geleid tot het verzwakken van de
  concurrentiepositie van de sector. Desalniettemin is er een markt in Noordwest-Europa voor een vers
  kwaliteitsproduct en liberalisatie van de handel biedt kansen voor export van de delen die minder
  waard zijn. Grote uitdaging voor de sector is om door goede samenwerking in de keten te komen tot
  verlaging van de kosten en beperking van de risico’s op uitbraken van dierziekten. Verdere
  investeringen zijn nodig in het verbeteren van dierenwelzijn, milieuprestaties en ruimtelijke kwaliteit om
  te voldoen aan maatschappelijke wensen en eisen.
  Akkerbouwbedrijven zullen meer moeten gaan samenwerken in de keten en met de veehouderij om
  te komen tot kostprijsverlaging. Daarnaast is krachtenbundeling nodig om technologische
  vernieuwingen van de grond te krijgen. De sector zal de milieubelasting verder moeten verminderen
  door (beter) gebruik te maken van natuurlijke processen (agrobiodiversiteit) en door inzet van
  technologie. Voorts zullen agromilieumaatregelen nodig zijn voor de veelal gemengde bedrijven in de
  kwetsbare gebieden waar de Natura 2000 gebieden zijn gelegen op zand of lössgrond en waar veelal
  sprake is van een gestapelde milieuproblematiek.

 5. 6

  De landbouw van 10% bbp neemt 68.3% van het beschikbare land voor zijn rekening. “We” hebben ongeveer een snipper van 14,3% natuur. Rest een magere 13% voor stad en bebouwing.

  Er even stiekem vanuit gaan dat de natuurgebieden geen giga bijdrage leveren aan het BBP betekend dat dat ongeveer 90% van het BBP dus gehaald wordt in de 13% bebouwd gebied, waar ook nog eens 38% van de bevolking woont.

  Een kleine eye-opener:
  Van de landbouw gebieden is 52% weiland, 47% akkerland en 1% overig (intensieve veehouderij?).
  http://www.veganisme.non-profit.nl/nieuws/a1108564117.htm
  Nederland heeft ongeveer 3,8 miljoen koeien (2004)
  Nederland heeft ongeveer 16 miljoen mensen.

  Ik ga er even vanuit dat koeien de enige dieren zijn die in de wei staan (sorry schapen ed) aangezien ik verwacht dat een (groot) aantal van deze beesten nooit buitenkomen (intensieve veehouderij).

  Percentage Nederland per koe:
  (68.3% x 52%)/3.8 = 9.3%
  Oftwel voor een miljoen koeien reserveren we in Nederland 9.3% van het land.

  Voor stadsbewoners is dat:
  13% / (16 * 38%) = 2.13%
  Oftewel voor een miljoen stadsbewoners reserveren we 2.14% van het land.

  Koeien zijn blijkbaar qua schaarse ruimt ongeveer 4,5 maal belangrijker dan een stadsbewoner. Waarom? Volgens het rapport gaat het hier om een stukje cultuurlandschap in ere houden. Oftewel Nederland is een giga openlucht museum met oude ambachten en alles (natuur) en iedereen dient daarvoor te wijken. Gelukkig meld het rapport dat het agrarische areaal per jaar maar met 0.35% slinkt.

  Mocht je je ooit nog een afvragen waarom een huis waarvan de bouwkosten in Nederland ongeveer 50.000 EUR bedraagt plotseling 200-300.000 euro moet kosten, dan weet je dat. We zouden een aantal cultuurhistorische koeien moeten gaan missen.

  Verder drijft de voor export belangrijke sector glastuinbouw op het onder de marktprijs verkopen van ons eigen aardgas aan deze sector (Hulde!). Ook de belangrijke suiker export, die in derde wereld landen niet gesubsidieerde boeren het brood uit de mond stoot, erg belangrijk.

  Conclusie:
  Ophouden met die onzin en gewoon lekker die weidelanden bebouwen.

 6. 7

  @HansR

  Aan jou dan de keus.
  Of een huis kunnen kopen voor 100.000 euro en 5% minder koeien in de wei of gewoon de volle (Nederlandse) mep betalen. Huizenprijzen (en natuurlijk alle commerciele bebouwing waar die andere 90% van het BBP behaald worden) zijn in Nederland extreem duur als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Duitsland of Belgie.

  Voor de minder kapitaalkrachtigen onder ons. Huurpijzen van huizen zijn natuurlijk afgeleid van de verkoopprijs. Huis huren voor 900 euro per maand of 500? Het kost een paar koeien/kassen of suikerbieten.

 7. 8

  @Steeph
  OK

  @Chinaman
  Ik heb in vorige soortgelijke logs al gereageerd met: ‘stort nederland maar vol met beton, het is een economisch goed en niets anders. Ga maar elders wonen.’

  Wat nu eigenlijk goed is is mij ook niet geheel duidelijk al heb ik een neiging naar de redenering dat de nadruk op stad, wonen en en economisch beton een slechte is.

  Overigens is dit verschijnsel niet uitsluitend voor NL maar voor heel Europa geldig. Ook in Frankrijk wordt wonen erg duur en verdwijnt de landbouw en het platteland.

  God verdwijnt niet alleen uit Jorwerd maar uit geheel Europa!
  (God met de knipoog atheist als ik ben ;)

 8. 9

  @HansR

  Die nadruk op stad en beton bestaat niet. Lees het rapport en zie hoe de verhoudingen liggen. De enige reden dat Nederland er volgebouwd uitziet is dat men nauwelijks op plekken komt waar dat niet het geval is (resulaat van jarenlange bescherming van koeien en akkers). Kijk naar het kaartje en zie!
  Persoonlijk vind ik dat erg jammer. Ik zou liever meer natuur en meer bebouwing zien en dan maar wat minder landbouw.

 9. 10

  En ik zie liever een meer verantwoorde manier van landbouw en veeteelt, dus ik juich het van harte toe dat de biologische sector en daarmee de boeren en de dieren meer aandacht en ruimte gaan krijgen.

  En qua ontspanning; Van een paar koetjes in de wei word ik net zo rustig als een plas met eendjes.

 10. 11

  @China: Misschien dat ik het dan niet begrijp, maar is het verstandig een sector te verkleinen die nu goed is voor 40% van het BNP? Lagere huizenprijzen zullen dat verlies maar ten dele compenseren – mensen houden meer over, maar zullen dan grotere woningen gaan kopen, terwijl extra ruimte voor bedrijvenparken al lang niet meer rendabel is omdat er al zoveel bedrijfsruimte leeg staat. Hoe wou je dat compenseren?

 11. 12

  @SN

  Gelukkig begrijp je dat verkeerd. Als 40% van het BNP zou voortkomen uit de landbouw zouden we een ontwikkelingsland in Afrika zijn. Gelukkig zijn we dat niet en doet deze sector slechts 10%.

  De overige 90% van het BNP heeft veel last van beperkte ruime, die zich vertaald in woekerprijzen van huizen, kantoren, fabrieken, wegen, etc.

  @Tesoro_nl
  Voor de biodiversiteit in Nederland is die plas met eendjes helaas wel een stuk beter. Door het gebruik van slechts enkele rassen koeien en het voornamelijk gebruiken van slechts enkele top-stieren voor de voortplanting wordt deze ook stees kleiner. Verder is het natuurlijk jammer dat de kans dat je een paar van die koeien ziet vrij klein is als je in 1 stad woont en werkt. Die koeien staan namelijk op weilanden ver weg in de provincie of in een groen hart waar men probeert om iedereen buiten te houden.

 12. 14

  @Chinaman Ik ben het helemaal met je eens. Ik rij vaak de A12 of de N11 Randstad – Utrecht en verbaas me iedere keer weer over de afzichtelijke lelijkheid van de agrarische landbouwgebieden in die streek. Vaak heel weinig koeien, alleen maar hooiland en nergens een boom te bekennen.
  Ik stel voor het gebied rond de HSL-tunnelventilatiekokers aan de N11 tot het lelijkste plekje van NL te kiezen.

  Met Pinksteren een mooie rondleiding gehad bij
  http://www.hetdijkmagazijn.nl/ bij Beuningen.
  Een stuk voormalig boerenweiland in de uiterwaard wordt nu tot natuurgebied omgevormd met wilde paarden-, koeienkuddes en weer bomen!.
  Volgende stap is de herintroductie van de wolf en aasvogels. Daarvoor moeten de karkassen van de dieren blijven liggen en daar schijnt de stadjer nog wat moeite mee te hebben.

 13. 15

  De landbouw zelf is nog geen 4% van het BNP. De overige 6% komt van bedrijven als Unilever en andere food bedrijven die waarde toe voegen.

 14. 16

  Als je kunstmatige prijsverhoging van bepaalde landbouwproducten (zoals suiker) en de exportsubsidies meerekent, kom je volgens mij op een netto verlies op de landbouw (exclusief de intensieve veehouderij en de glastuinbouw). Dat overschot op de handelsbalans zegt niks als we die producten bijna gratis weggeven. :P

 15. 17

  @ iedereen: ik sta gecorrigeerd…

  @Cole: Ik denk dat de stadjer meer problemen gaat krijgen met wolven en aasvogels dan met die karkassen. Een troep wolven die erachter komt dat Nijmeegse afvalbakken meer kans op voedsel bieden (’t zal niet de eerste keer zijn) dan doodvallende runderen en paarden zou nog wel eens de Via Gladiole af kunnen gaan struinen. En dan niet voor een vierdaagse-medaille…

 16. 19

  Boerensalon-specialisten , spuug!

  “stadse muts op ”

  ik lees een hoop comments hier van Consumenten.
  ooit een uier in de handen gehad jonks, koeien geknuffeld?
  Raskoeien , we mogen blij zijn dankzij de amerikanen dat we nog een runderras hebben na de pruuzn
  ( oops, Duitsers dus ).
  Uw vlees komt bijna niet uit Nederland , dat willen en kunnen jullie niet betalen , subsidies? ooit een boer gevraagd wat hij vindt van Europa, melkquota’s , en regelgeving?
  Het feit dat wij alleen mais op ons land mogen zetten aangezien wij toegewezen zijn als veevoergrond ?
  vindt je het gek dat ik dan 30.000 euri subsidie pak van dezelfde theemutsbiologen en vervolgens 1 are volstrooi met rogge, en voor 10 Euri per stuk een anti maai kapje op een nestje U wenst lammetjes in de wei ?
  smijt zo de hele meuk aan de pil tot in mei.
  De Burgermeester ( ooit gehoord van een boerenmeester? ) vindt oh zo zo retroleuk staat aan de wandelroute waar vervolgens stadslui zitten die met hun roetfilterdieseltje de A1 afduiken op zoek naar de natuur.
  Met ferme nordic wandelstappen hun biologisch koekje zitten te vreten , en zeggen kijk daar heb je weer zo’n aso boer die zijn koeien binnen houdt.

  Ook de voedselkoe producent ( let op Géén Boer ) groeit mee , minder land , meer kennisexport.
  de koeien pleuren we wel in Polen of Canada neer wij Nederlanders zijn de Gen/dna boys van de koe , die kunnen we al klonen in the USA.. de mens is pas de next step. prioriteiten stellen heet dat.

  ” stadse muts af ”

  een ei haal je bij een kip
  een scharrelei bij de supermarkt.
  vlees haal je bij de slager
  biologisch vlees bij Appie.

  Een Veganist is schattig , dezelfde waarden en dierenliefde als den boer echter hij/zij is Homus cultivatus Extremus , ik nog een Erectus. ( old skool )

  zo Carlos , en nou een temp ban svp want ik tiep weer veels te veel.