Hirsi Ali mist achterban

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali heeft verschillende prijzen ontvangen voor haar activiteiten. Zo noemde Times haar als een van de meest invloedrijke personen ter wereld, riep Elsevier haar in 2004 al uit tot Nederlander van het Jaar, en is zij nu ook door de Europese editie van het Amerikaanse blad Reader’s Digest uitgeroepen tot Europeaan van het Jaar. Ze is ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Velen storen zich echter aan de manier waarop zij optreedt, waaronder ook mensen op dit weblog. Een van die redenen wordt duidelijk in deze uitzending van de Nederlandse Moslim Omroep. Bureau IntoMart voerde een representatief onderzoek uit onder Nederlandse Moslima’s waaruit o.a. blijkt dat zij zich niet met Hirsi Ali identificeren. En dat is nu de kern van het probleem. Hirsi Ali heeft geen achterban namens wie zij spreekt, zoals dat wel het geval was voor voorvechters voor vrouwenrechten zoals Aletta Jacobs, begin vorige eeuw. Willem Breedveld suggereert terecht dat ze te ver voor de troepen uitloopt. En daarmee vervreemdt ze zich juist van de mensen die ze wil helpen. Veranderingen moeten nooit te snel gaan, ook niet als die veranderingen door de mensen zelf gewenst zijn, want ook zij moeten rekening houden met hun omgeving die tegen zulke veranderingen is.

Reacties (22)

#1 Jogy

Wel apart dat ze prijs van Neelie Kroes kreeg, haar zogeheten ontdekker.

 • Volgende discussie
#2 Mark

Extra leuk voor beide dames, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 jack

De redenering die in dit stukje wordt ontvouwen is exemplarisch voor een van de redenen waarom het multiculturele experiment is mislukt, te weten: cultuurverschillen. Te lang is men (ik ga even niet in op wie “men” is) er van uit gegaan dat een cultuurverschil zonder veel moeite te overbruggen is. Daarbij speelt mijns inziens zeker een onbewust superioriteitsdenken een rol. De eenvoudige muzelmannen zouden immers in een handomdraai integreren du moment dat ze met de verworvenheden van de Westerse samenleving geconfronteerd zouden worden. Een kapitale inschattingsfout, zo zal inmiddels menigeen concluderen. De “kloof” tussen moslims en Westerlingen wordt niet, zoals breed beweerd wordt, veroorzaakt (let op de woordkeuze: het gaat hier om de oorzaak en niet om factoren die ook een rol spelen, zoals discriminatie)door de houding van de Westerlingen, maar door in feite onoverbrugbare verschillen tussen de groepen. De positie van de vrouw, het erkennen en accepteren van homoseksualiteit, de rol die de overheid (lees buitenwereld) geacht wordt te spelen in de (maatschappelijke) opvoeding van kinderen en jongeren, respect voor andere levensovertuigingen, de positie van Joden…. ik noem zomaar een aantal punten waarop de Westerling en de gemiddelde (ook al weer een bijvoegelijk naamwoord dat discussie uit kan lokken) moslim diepgaand van mening in verschillen. Veel te lang zijn deze verschillen in het kijken naar en omgaan met de werkelijkheid niet serieus genomen. Van de weeromstuit schiet een aanzienlijkdeel van de Nederlanders (in ieder geval politici en jouralisten) in zelfbeschuldiging. Een klimaat van zelfbeschuldiging kan in dit verband verklaard worden uit cultuurrelativisme. Deze zaken hebben een onderling verband. Onduidelijke verwachtingen waarmee moslims zich geconfronteerd hebben gezien hebben er vervolgens mede toe geleid dat moslims zich en masse terugtrekken binnen de eigen wereld. Dat geeft veiligheid, zeker gezien de onverantwoordelijk grote aantallen nieuwkomers die in veel te korte tijd zijn toegelaten tot Nederland.
Deze wat uitgebreide toelichting op het hoe en waarom brengt mij bij mijn openingszinnen: wie beweert dat Hirsi Ali te ver voor de troepen uitloopt en dat haar acties niet gewaardeerd worden door moslimas heeft mogelijk te weinig kaas gegeten van de cultuur van de meeste moslims. Een vrouw die zich openlijk uit zou spreken voor Hirsi Ali zou stante pede buiten de eigen moslimgemeenschap geplaatst worden. Steun betuigen aan de vrouw (sic) die met name moslimmannen op de hak neemt is namelijk ondenkbaar binnen die gemeenschap. De conclusie trekken dat Hirsi Ali verkeerd bezig is lijkt mij meer te zeggen over degene die dit beweert dan over Hirsi Ali. Gelukkig weten Nederlanders alles beter en zijn buitenstaanders cq -landers die Hirsi Ali wel naar waarde weten te schatten corrupt, dom of imperialistisch en xenofoob……….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk.

@ Jack
Wat ook zo apart is:
Procentueel zijn er meer buitenlanders die Erasmus kennen dan Nederlans ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 jack

Henk:

In die zin is best aannemelijk dat CNN gelijk heeft als zij spreekt over “Europes identity crisis”. CNN heeft daar zelfs een serie reportages over gemaakt. Ik vraag me dan ook af of Nederlanders zich ook zo bedreigd zouden voelen door de grote hoeveelheden moslims in Nederland als zij zelf een heldere identiteit zouden ervaren. Ik herinner me dat er voordat “de kloof” ontstond dat er steeds terugkerende beschouwende programma’s en artikelen te genieten waren waarin de Nederlander zijn identiteitsgevoel op de ontleedtafel mocht leggen en vervolgens of met zijn mond vol tanden zat en niet verder kwam dan “voetballuhhhh” dan wel bestraft werd omdat hij mensen als Tromp en de Ruyter als boegbeelden van de historie noemde. Kennelijk is het cultuurrelativisme (de dood in de pot voor iedere groep) de leidende stroming in het “denkend aan Holland” gebeuren geworden. Een volkje dat niet weet dat wel degelijk een ruggengraat heeft gaat vroeg of laat zelfgeproduceerde impotentie vertonen. En dan is een nieuwe groep die zich steeds meer identificeert met de eigen identiteit een grotere bedreiging dan strikt genomen noodzakelijk is. In die zin kan dit weer wat licht op de duistere materie van “de kloof” werpen. Wat mij verontrust is dat Nederlanders kennelijk niet meer ten volle ervaren wat juist de buitenwereld ons qua identiteit toedicht. De schrik slaat me om het hart als ik legio mensen hoor beweren dat de niet zo erg goddelijke dikke zijn slacht eigenlijk over zichzelf heeft afgeroepen. En dat zelfs ministers beweren dat “je vooral niet mag kwetsen… or else…. (Donner)”. Merkwaardig contrast ook: de rechten van vrouwen, homo’s en whatnought werden decennia lang met hand en tand verdedigd. Schrijven naar Iran, de USSR etc etc etc over schrijvers die monddodd gemaakt werden… ik zag het overal. En nu? We zijn dolende. Volkomen de weg kwijt. “Links” bijt “rechts” de strot af en vice versa. De soort gaat zichzelf te lijf. Laten we er helder over zijn. Zolang de verdediging van de waarden waar Nederland zo prat op ging (vrijheidslievendheid, openheid, tolerantie etc) niet als zodanig door oorspronkelijke Nederlanders voldoende de moeite waard gevonden wordt maar verdedigd worden door nieuwkomers die ECHT weten waarom die waarden van levensbelang zijn en wellicht “the pinnacle of human development” genoemd mogen worden verdienen mensen als Hirsi Ali, die met inzet van eigen leven (stel je dat eens voor!) mijn/onze volledige steun……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 jack

ik heb wat woorden gemist en formuleringsfoutjes gemaakt. Mag ik voldoende invullend vermogen bij de lezer veronderstellen om zelf aan te vullen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Mark

@jack: als Hirsi Ali wat meer voorzichtigheid in haar uitspraken zou betrachten zou ze waarschijnlijk veel effectiever zijn in het bereiken van haar doelen. En dat is het waar het uiteindelijk om draait. Je kunt nog zo veel tegen schenen schoppen als je wil, het is beter de moslima’s die wel onder bepaalde culturele tradities (ik zeg cultureel, want je moet cultuur en Islam niet door elkaar halen) een voorbeeld te geven achter wie zij zich kunnen scharen. Zo ontstaat een beweging naar een door Hirsi Ali gewenste situatie. Wat zij doet draagt er wellicht juist toe bij dat moslima’s in hun schulp kruipen omdat ze niet met Hirsi Ali vergeleken willen worden.

Dat Hirsi Ali haar leven waagt is uiteraard bewonderingswaardig, maar ontslaat haar niet van kritiek op haar doelmatigheid zoals hierboven geformuleerd.

Over die normen en waarden: Nederland voert al eeuwen het beleid: als je ons niet stoort mag je je gang gaan, ten opzichte van in ons land levende vreemdelingen. Ik zie niet in in welk opzicht Hirsi Ali onze zogenaamde normen en waarden verdedigt en de rest van de politiek niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 jack

ThinkTank: je argument is helder en komt er kennelijk op neer dat Hirsi Ali heeft gelijk maar het verkeerd aanpakt. Ten eerste wil ik er op wijzen dat Hirsi Ali daar heel anders over denkt en dat nog kan beargumenteren ook. Zie eerdere artikelen die ze geschreven heeft. Heb je die gelezen? Ten tweede: als je beseft hoe onnoemelijk veel leed de onderdrukking van vrouwen binnen de islamitsche bevolkingsgroepen, dan verbaas ik me over het gegeven dat plotseling de “effect” discussie gaat spelen. Ingrijpende veranderingen in denken en/of cultuur gaan zelden gepaard met zachte methoden. Mijn inschatting is dat de door jou voorgestelde aanpak nauwelijks effect zal hebben. De stelligheid waarmee je dat beweert is prima, maar je onderbouwt je opvatting niet. Wellicht HOOP je dat die aanpak werkt. Mag ik er in dat verband op wijzen dat juist de islamitische gemeenschap, ondanks allerlei inspanningen van vele kanten niet op vooruit is gegaan. Sterker nog: ik constateer een verschansing in de eigen wereld en een uitvergroting daarvan binnen de moslimgemeenschap. Het dragen van hoofddoekjes was 10 jaar geleden eerder uitzondering dan regel, het tegenovergestelde heeft de laatste vijf jaar plaatsgevonden. Burka’s zie je ook steeds meer. Niet dat ik daar bezwaar tegen heb, mij boeit dat niet in het bijzonder. “Hirsi Ali polariseert” roept menigeen. En wat dan nog? De standpunten zo scherp tegenover elkaar zetten is goed voor de discussie, waardoor helderheid ontstaat waar het nou eigenlijk over gaat. Kennelijk veronderstel jij dat als we alles maar laten voor wat het is (dan kom je echter erg gevaarlijk bij het bestaan van verschillende rechtsordes) het vanzelf wel goed komt met de integratie van de moslims. Ik daag je uit om dat traject dan eens minitieus aan de lezer voor te leggen. Ik laat me graag overtuigen, maar je opvatting is gewoon niet logisch voor mijn boerenverstand.
Tenslotte dan je laatste zinnen. Ik schrik daarvan, ThinkTank. Met name je kwalificatie “zogenaamde” waarden en normen doen mij vrezen dat je niet veel op hebt met wat in dit kleine landje in eeuwen tijd ontwikkeld is met ups en downs. Nog maar enige decennia geleden zag Nederland zich als gidsland en dat gold zeker voor het denkende deel der natie. De door jou voorgestane omzichtigheid in het omgaan met de conflicterende waarden en normen tussen autoNLers en moslims krijgt er aldus (zoals ik probeerde te betogen) een dimensie bij. Kennelijk is Nederland verdeeld in cultuurrelativisten en mensen die nog niet zo ver zijn dat ze alles betrekkelijk verklaren. Als ik kijk naar de door Hirsi Ali aangeklaagde gedragingen die binnen de moslimgemeenschap voorkomen, dan zeg ik: goed zo meid! bizar dat de Nederlanders bijna allemaal hun mond houden voor zulke onbestaanbare praktijken en ik ben erg blij dat jij wel dat lef hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Mark

Ik denk dat Hirsi Ali inderdaad goede punten heeft maar dat een proces als dit tijd en tact behoeft. Met “proces” bedoel ik (a) integratie van een nieuwe groep vreemdelingen (Turken en Marokkanen) sinds de jaren 60-70; en (b) verandering van cultuur (en niet geloof an sich).

Met andere groepen zoals de Molukkers zijn er ook aanpassingsproblemen geweest, het is niet vreemd dat die er voor nieuwere groepen ook zijn. Dit betekent niet dat je niks moet doen, maar wel dat je tact moet betrachten en de zaken op een langere termijn moet bekijken. Zo zouden we door verbeteren van de opleiding en verhelpen hoge werkloosheid onder genoemde groepen veel meer verhelpen dan door Hirsi ALi’s kruistochten.

Met verandering van cultuur vind ik dat je moet kijken waar Nederland in de jaren veertig stond. Stel dat toen iemand ging roepen dat iedereen nu vrije seks moest hebben en de kerk een minder grote invloed moest hebben. Dat is over een langere periode gebeurt en het is onzin te veronderstellen dat zoiets met de moslims ook wel even gebeurt omdat mevrouw Ali wat roept.

Een deel van onze tolerantie is juist dat je geen uitspraken als

“Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man.”

gaat doen om anderen te agiteren, ook al als je dit denkt en er wellicht wat van waar is. Het is gewoon mensen beledigen in hun diepste geloof. Iemand die in de jaren veertig zoiets over Jezus had geroepen had men ook verketterd en zou niets hebben bereikt.

Dit alles laat uiteraard onverlet dat Hirsi Ali dat mag zeggen en moet kunnen zeggen en moet kunnen blijven zeggen wat ze denkt. Vervolgens mag ik vrijelijk vinden dat ze het verkeerd aanpakt en contra-productief bezig is.

Die hoofddoekjes en burka’s classificeer jij als een uiting van verschansing, dat vind ik geen valide redenering. Bovendien, is die verschansing geen GEVOLG van de stemming o.a. door ALi gecreeerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 jack

“Iemand die in de jaren veertig zoiets over Jezus had geroepen had men ook verketterd en zou niets hebben bereikt.”

Tenzij je je gelijk wilt halen, waar ik niet van uit hoop te hoeven gaan, plak er een jaartje of wat aan vast en :

http://www.chroom.net/reve/lezinghvdb.htm

En als je nog niet tevreden bent:

http://www.philos-website.de/index_g.htm?autoren/marx_g.htm~main2

Dat bedoel ik met mijn pleidooi VOOR de aanpak van Hirsi Ali. Of wilde je beweren dat Marx niet de wereld in beweging heeft gezet (grinnik).

“Die hoofddoekjes en burka’s classificeer jij als een uiting van verschansing, dat vind ik geen valide redenering. Bovendien, is die verschansing geen GEVOLG van de stemming o.a. door ALi gecreeerd?”

Wat ik over buerkas en hoofddoeken schrijf is geen redenering, maar een observatie. Klopt mijn observatie niet?
En de vraag die je stelt is in wezen geen vraag maar een bewering met een vraagteken. Als dit laatste klopt verneem ik graag van je hoe je tot die idee komt (dat Hirsi Ali mede verantwoordelijk is voor “de kloof”). Nogmaals: redeneren is wat ik vraag van je. Met stellingen kan ik niet veel, jammer genoeg en ik hoop me niet te vergissen als deze site juist bedoeld is om op basis van observaties, gedachten, redeneringen conclusies te trekken.

Wat heb jij tegen Ayaan Hirsi Ali? Voor iemand die zich mogelijk ziet als genuanceerd denker kom je nogal ge- en verbeten over. Ik nodig je nogaamls van harte uit om in te gaan op mijn vraag om hetgeen je in je eerdere bijdrage aan de draad veronderstelde over, laat ik zeggen, de juiste aanpak. Ik heb je argumenten waarom jouw aanpak beter zou werken dan die van Hirsi Ali nog niet vernomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mark

Je links zijn niet helemaal duidelijk. Je bedoelt met Reve dat hij met opmerkingen over God veroorzaakt heeft dat men nu meer mag zeggen over God?

De link naar Marx werkt niet. Ik weet er niet genoeg van, maar is het zo dat Marx dingen heeft geschreven die direct door de bevolking werden gehoord en overgenomen? Of heeft de onderlegde elite die boodschap gebracht?

De uitspraken van Ali richten zich direct en op kwetsende wijze op de groep die ze wil helpen. Is dat in jouw voorbeelden ook zo?

Ik denk dat je observatie over hoofddoekjes en burka’s klopt. Dat is stap 1. Stap 2 is wat dat betekent, en hoe de causale verbanden liggen.

Ik heb geen geintegreerde aanpak met totale overzicht over het gebied. Maar ik heb het gevoel dat de manier van doen van Ali er niet toe bijdraagt. Verder vind ik haar een dappere vrouw en heb ik niets tegen haar. Ik heb haar geschriften niet gelezen. Wellicht kun je daar kort een overzicht van geven; wat is haar “aanpak”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 jack
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 jack

En nog eentje uit voor jou wellicht onverdachte hoek: de dames van opzij:

http://www.opzij.nl/opzij/show/id=26639/textonly=19890

Iedere weldenkende Nederlander moet zich maar eens afvragen om welke redenen zij moeite hebben met de aanpak van Ayaan Hirsi Ali. Ik blijf er bij: oneliner kritiek op deze dappere dodo is ondoordac hte en in mijn ogen zelfs verdachte angsthazerij en heeft een veel grotere negatieve impact dan ondubbelzinnig steun betuigen aan deze kleine grande dame.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

Je lijkt Ayaan en haar werk goed te kennen. Maar wat is haar “aanpak” dan? Volgens het Opzij artikel:

Mijn strategie is net zolang prikkelen tot de storm uitgeraasd is. Op een dag zal ik de dingen kunnen zeggen die ik nu zeg, zonder dat het heftige emoties oproept.

Maar met alleen agiteren kom je er denk ik niet. Ik ben een weldenkende nederlander en zet nog steeds vraagtekens bij haar “aanpak”. Ik vind dat je mij tekort doet door het “oneliner” kritiek te noemen. Je noemt mij gebeten en verbeten, maar de manier waarop jij je steeds uitlaat lijkt daar veel meer op, zoals “verdachte angsthazerij” en “ieder moet zich maar eens afvragen”. Als je geen respect kunt opbrengen voor een andere mening dan de jouwe moet je niet in discussie gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 jack

je hoeft het niet op jezelf te betrekken van mij TT. Ik stel het in het algemeen met jouw mening als opstapje, niet meer….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 micha

Vraagje…Waarom moet iemand een achterban hebben om iets te proberen te bereiken. En waarom zouden de moslima’s dit voor AHA moeten zijn?

Kan het niet zo zijn dat ze mensen wil aanzetten om hierover na te denken en dat ze zelf de rest mogen invullen? Dan doet ze het volgens mij aardig goed.

Overigens dacht ik altijd dat onze tolerantie juist het gevolg was van intolerant zijn tegen intolerantie en onderdrukking. De laatste jaren zijn we daar aardig vanaf geweken.

Eigenlijk zijn we te ver doorgeslagen. Zo erg zelfs dat we intolerant zijn geworden voor uitspraken die geheel gerechtvaardigd zijn. Dit mag dan niet meer omdat het kwetsend zou zijn of discriminerend. Een erg kwalijke zaak in mijn ogen. Dit is in mijn ogen de echte oorzaak waarom AHA niet zonder risico vrij uit kan spreken. Als het uiten van dit soort uitspraken gemeen goed was heeft het immers geen zin om 1 persoon te bedreigen. Wellicht is dat de echte les voor Nederlanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 jack

Nail on the head, Micha! En dat is precies waarom de slacht van de iets minder goddelijke dikzak, het afblazen van de voorstelling Aisa in 2001 door druk van moslims (wie herinnert zich de uitspraak van dame Elatik (nota bene PvdA)nog: “waarom zou een voorstelling niet verboden mogen worden?”), het stoppen van Hans Teeuwen omdat hij niet alles meer durft te zeggen op toneel, het wegpoetsen van de vredesengel in Rotterdam en ga zo maar door, allemaal nagels aan de doodskist van onze vrijheid zijn. We zijn collectief geintimideerd, maar zijn nog dermate in shock dat we onze angstreflex ( we hoeven toch niet te gaan VECHTEN voor onze verworven vrijheden?) de overhand hebben laten krijgen. Van de weeromstuit is half Nederland islam-apologist geworden (radicalisering van moslims is de schuld van de Nederlanders. Zij discrimineren. En anders is het de schuld van van Gogh (als je iemand beledigt is het begrijpelijk dat je een keer de bal teruggekaatst krijgt) of van Ayaan Hirsi Ali (door haar opstelling veroorzaakt zij radicalisering. We vergeten dan dat er geen straatrovende Chinezen, homofobe Surinamers, brandschattende Molukkers te zien zijn op straat). Types als Gert Mak ( het knuffeldier van voormalig denkend Nederland), die Ayaan Hirsi Ali vergeleek met Joseph Goebbels (sic!), de krassende kraai Willem Breedveld (waarom denk ik bij die man altijd aan de Muppets en een concertzaalloge?) zijn de vleesgeworden apologisten. Lafaards, die ons geweten sussen en ons aanmoedigen om vooral toch “de boel bij elkaar te houden”. Welke boel? Bij elkaar? Bij wie dan?
Maak de staat maar eens op over de voorbije 5 jaar. De opstelling van moslims ten opzichte van de vrijheden in onze samenleving is er een van nemen, nemen, nemen. De rauwe werkelijkheid van het steeds vaker zwijgen van Nederlanders getuigt niet van goede smaak, naastenliefde of andere mentale luxigheidjes, maar van angst. Angst voor chaos, angst voor elkaar, angst dat alles wat je bij elkaar geharkt hebt (baan, huis, kinderen) ten onder gaat door maatschappelijke troebelen en ga zo maar door. Welke angst een ieder individueel ook drijft: het is slecht. Slecht voor de collectieve geestelijke gezondheid. Slecht voor de integratie. Slecht voor de toekomst van jullie en mijn kinderen. Ik wil mijn kinderen niet zien opgroeien als Dhimmi. Jij wel? If not: vecht voor je vrijheid… steun mensen als Hirsi Ali, Afshin Ellian, Sylvain Ephimenco! Als we ons niet realiseren hoezeer we een kruitvat aan het creeeren zijn door op onze rug te gaan liggen zodra iemand een beetje tegenwind geeft, juist dan roepen we een groot onheil over onszelf af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 kafir

Jack, “Ik wil mijn kinderen niet zien opgroeien als Dhimmi. Jij wel?”

Nee, maar de demografische ontwikkelingen in de grote steden zijn niet in ons voordeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mark

@micha: als groep kun je meer eisen stellen en afdwingen dan alleen, daarom lijkt het me goed dat de moslima’s die meer vrijheid willen een vertegenwoordiger hebben waar zij zelf achter staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mark

@jack: Overigens heb je geen antwoord gegeven op mijn oproep om dan eens uitleg te geven over de aanpak van Hirsi Ali. Dan weten we waar we het eigenlijk over hebben, en waarom zij blijkbaar zo een goede oplossing heeft die jou haar te vuur en te zwaard doet verdedigen en daarom blind bent voor haar minder positieve kanten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 micha

@TT: geloof niet dat het doel is om de moslima’s meer te laten afdwingen of eisen. Het gaat erom dat er een gedachteverandering komt bij alle mensen zodat er weer respect komt. Een specifieke achterban kan dat juist tegenwerken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mark

Ik dacht dat haar doel juist was het verbeteren van de positie van de moslim vrouw, niet het kweken van respect. Wat hebben ze aan respect? Ayaan wil ze vrijheid geven.

 • Vorige discussie