KSTn – Exit privacy

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dag

Onze nationale veiligheid, zo hebben wij na New York, Madrid en Londen geleerd, vergt uitbreiding van de bevoegdheden. Wij moeten onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten in staat stellen hun taken goed uit te voeren. En ja, dat gaat ten koste van onze privacy. Dat is een kwestie van wat het zwaarst is ook het zwaarst laten wegen.

En zo geven we onze vrijheden op om ze te kunnen beschermen.

Bovenstaande quote komt van Tweede Kamerlid Schinkelshoek (CDA) in het laatste debat over de nieuwe wet die de AIVD meer bevoegdheden geeft om in vrijwel alle in Nederland beschikbare gegevensbronnen te neuzen, zonder ergens gericht naar op zoek te zijn.
Deze wet is inmiddels aangenomen (genoemd in onze comments). Maar het verslag van het laatste debat was nog niet beschikbaar en dat wil ik toch graag aangrijpen om hier meer aandacht voor te vragen. Alvorens ik het lange stuk start, hier eerst de uitslag van de stemming over de wet (30 553):
Voor: CDA, PvdA, VVD, PVV, CU, SGP, Lid Verdonk
Tegen: SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren


Eerst maar eens uitleggen wat de wijzigingen op de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten nou precies zijn.
Er zitten wat kleine correcties in die weinig relevant zijn. Daarnaast een paar toevoegingen om te regelen dat bevoegde personen makkelijker een andere identiteit aan kunnen nemen of bijvoorbeeld nep-bedrijven kunnen oprichten.
De crux van de wijziging zit hem in het feit dat het nu toegestaan wordt dat alle beschikbare gegevens (waarover straks meer) in gezamenlijkheid bekeken kunnen worden en geanalyseerd mogen worden (data-mining) en dat organisaties en bedrijven verplicht zijn de gegevens te verstrekken.
Dat is dus iets anders dan wat tot nu toe mocht. Het was alleen toegestaan om van een persoon of groep personen waar een verdenking op rust nadere gegevens op te vragen. Nu is het dus mogelijk alle beschikbare gegevens te bekijken om te zien of er misschien een “verdacht” patroon is.
Over welke gegevens gaat het dan? Ten eerste alle gegevens die binnen de overheid zelf beschikbaar zijn. Dat gaat van de uitkeringsbestanden, langs de politiebestanden, via de gemeenteregisters tot alle vergunningaanvragen en belastingformulieren.
Daarnaast zijn alle gegevens van financiële instellingen (banken, verzekeraars), vervoerders (NS, KLM) en communicatiebedrijven (telefonie, internet) opvraagbaar door de veiligheidsdiensten.
Een concreet voorbeeld van wat dat inhoud wordt bijvoorbeeld door Frank Kuitenbrouwer gegeven: Middels de nieuwe chipkaart voor het OV zijn straks al uw verplaatsingen voor de AIVD inzichtelijk.
Of wat te denken van het kunnen leggen van de connectie tussen bepaalde bestedingspatronen (bv veel kunstmest bij de Praxis en diesel bij Total, allemaal financiële gegevens) en het regelmatig bezoeken van Afghanistan.

Bij een wetsvoorstel als deze zou je verwachten dat er een goede onderbouwing is. Helaas vat het volgende stukje uit het oorspronkelijke memorie van toelichting de argumentatie goed samen:
Een aanpassing en aanvulling van de wettelijke regeling met betrekking tot deze en enkele andere onderwerpen, zou wezenlijk kunnen bijdragen aan een effectiever en efficiënter functioneren van de diensten. Effectiever doordat onder meer de slagkracht van de dienst bij de inzet van bijzondere bevoegdheden wordt vergroot, overigens ook door te voorzien in enkele aanvullende bijzondere bevoegdheden; efficiënter doordat de bestuurlijke en bureaucratische lasten die de inzet van bepaalde bijzondere bevoegdheden in de praktijk met zich meebrengen verder kunnen worden beperkt zonder daarbij te tornen aan een verantwoorde en controleerbare inzet.

Enig bewijs van het vergroten op de kans terroristen op het juiste moment te pakken, wordt niet gegeven. En ondanks alle mooie woorden, kan ook niet aangegeven worden dat onschuldige mensen niet gepakt worden met deze nieuwe aanpak. Verschillende experts op dit vlak, zoals Bruce Schneier, kunnen echter wel duidelijk maken wat de problemen van het data-mining idee zijn. En zie ook het effect van een soortgelijke “goedbedoelde” anti-terrorisme maatregel in het VK.

Dan nu terug naar het debat over deze kwestie, zoals dat in de Tweede Kamer is gevoerd.

Als eerste in het recente debat was bovengenoemde heer Schinkelshoek (CDA) aan het woord. Hij maakte zich voornamelijk zorgen over eventuele kosten.
Daarna volgde de heer van Raak (SP) die zich grote zorgen maakte en uit het rapport “Data voor Daadkracht” van de Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid citeerde:
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de overheid onder verwijzing naar de strijd tegen het terrorisme de bevoegdheden van inlichtingen- en opsporingsdiensten voor het verkrijgen van gegevens uit databases zodanig uitbreidt dat het evenwicht in de balans tussen privacy verdwijnt.

Mevrouw Griffith (VVD) haalt er nog even een dooddoener bij aan het einde van haar, van de voorstemmers meest kritische, betoog:
Bij de bestrijding van criminaliteit en terreur maakt de overheid aan de burgers duidelijk dat als zij niets te verbergen hebben, zij ook niets te vrezen en te verliezen hebben.

Niet geheel ten overvloede hier maar weer twee linkjes die deze redenering bestrijden.

De heer Brinkman (PVV):
Het verwervenvan inlichtingen is hierbij het doel.
Daat heb je het al. Het verwerven van inlichtingen is geen doel. Het is een middel. Maar als iedereen zo denkt, wordt het een doel op zich.
Vervolg de heer Brinkman (PVV):
Deze pragmatische, operationele kijk op het functioneren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan soms op gespannen voet staan met de rechtsbescherming van het individu. Dit raakt met name soms het recht op privacy van de burger. Het is echter van belang te bedenken dat ook deze burger als individu deel uitmaakt van de maatschappij. Deze individuele burger heeft derhalve zelf ook buitengewoon veel belang bij effectieve, slagvaardige en professionele inlichtingen- en veiligheidsdiensten, een handjevol anarchisten in dit land daargelaten.

De privacybescherming van de burger is soms te ver doorgeschoten in dit land. Over het algemeen wordt te vaak een beroep gedaan op de privacy van de burger. In de afweging tussen staatsveiligheid en privacy van de individuele burger behoort de staatsveiligheid absoluut een doorslaggevende prioriteit gegeven te worden. Als wetgever hebben wij de taak het belang van de maatschappij als geheel en het belang van het individu goed tegen elkaar af te wegen.

Hiermee formuleert hij nog beter dan de heer Schinkelshoek de motivatie dat de ene vrijheid (privacy) een overgewaardeerd goed is, zeker in vergelijking met de veiligheid. Maar wat voor een staat ben je dan aan het beveiligen?

Mevrouw Kuiken (PvdA):
De aanpak van terrorisme en criminaliteit is erg belangrijk. Dat laat echter onverlet dat de bevoegdheden die voor de bestrijding van terrorisme en criminaliteit nodig zijn, in balans moeten zijn met de vrijheidsrechten en het recht op privacy. Ik ben dan ook verheugd te horen dat hierover vandaag lovende woorden zijn gesproken. Ik kan mij namelijk nog tijden herinneren dat die balans er niet was. In het licht van allerlei gebeurtenissen, waaronder de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, is dat wellicht begrijpelijk.

Kennelijk waren de lovende woorden genoeg om mevrouw Kuiken een goede nachtrust te geven, haar partij stemde vervolgens gewoon in met het voorstel. Daarmee verschoof de genoemde balans.

Mevrouw Azough (GroenLinks):
Wij maken ons met name zorgen over de voorzienbaarheid, de controleerbaarheid en vaak ook de effectiviteit van het overheidsingrijpen. Ik moet zeggen dat het voorliggende wetsvoorstel daarvan een goed voorbeeld is. Het is namelijk een wetsvoorstel datwel zeer ruim geformuleerd is en waarmee de minister in zekere zin carte blanche lijkt te vragen.

De ongerustheid werd niet weggenomen en leidde dus tot een tegenstem.

Minister Ter Horst in de beantwoording:
Als de oefening die wij gisteren in Nederland hebben gehad, en die ook duidelijk een terroristisch element in zich droeg, geen oefening was geweest maar werkelijkheid, durf ik bijna te zeggen dat deze Kamer mij had gestimuleerd, gedreven zelfs, om ervoor te zorgen dat deze wet onmiddellijk in uitvoering zou worden genomen.

Lekker even het angst-instrument gebruiken als argument. Daar werd overigens ook heftig op afgegeven.
Vervolgens stribbelt Ter Horst nog wat tegen bij het amendement over het laten meebepalen welke organisatie gegevens moeten verstrekken door de beide kamers.

De rest van het debat is een herhaling van zetten en leidt niet tot gewijzigde posities. Daarmee was het wetsontwerp dus feitelijk door de kamer.
De VVD, bij monde van mevrouw Griffith heeft overigens er wel een goed amendement door weten te krijgen. Dit amendement zorgt er namelijk voor dat het bepalen welke organisaties en bedrijven in aanmerking komen voor het verstrekken van gegevens met goedkeuring van de beide kamers moet gebeuren. Het is dus niet langer aan de ministers zelf om dat in beslotenheid te bepalen. Hiermee houdt je een klein beetje grip op de zaak. Maar het raakt niet de essentie.

Wat mij trouwens ook nog verbaast is het verschil in houding van een paar fracties (met name de PvdA) tussen aantasting van onze privacy door de Amerikanen (passagiersgegevens en SWIFT) en de aantasting van de privacy die we zelf wel toestaan.

Afijn, slot van het verhaal is dat 113 van de 150 kamerleden, zij die onze rechtstaat bewaken, het acceptabel vinden dat er in de privé levenssfeer nog meer inbreuk gedaan mag worden ter zogenaamde verdediging van onze “vrijheid” en veiligheid zonder dat hard gemaakt kan worden dat het ook gaat helpen. Voor de zoveelste keer in de laatste paar jaar overigens, denk bijvoorbeeld aan de identificatieplicht waarmee al die terroristen en criminelen gepakt zouden worden.

Het stemt mij treurig.

Update (6-11): Goede column over dit onderwerp van Jelle van Buuren bij GeenCommentaar

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (160)

#1 Bas

“En ik ga weer over tot de orde van de dag.”

Namelijk… slapen?

 • Volgende discussie
#2 Peter

En ik vrees (om ook maar eens bang te zijn) dat iedereen tot de orde van de dag over zal gaan, behalve een minderheid die straks de nodige, overbodige huisbezoeken zal krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 bvdbos

Een treurismakend begin van de nieuwe week…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 bvdbos

En vandaag in de volkskrant een oproep van Jan Boersma
[img]http://www.spl.politieacademie.nl/files/p42_jan_boersma.jpg[/img]
van de nationale recherche om een datamining-centrum op te zetten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 esgigt

Nu is het hek dus helemaal van de dam: Nederland zal nu rap afzakken tot het niveau van een politiestaat, vrees ik.

Het opofferen van belangrijke burgerrechten om het gevolg van een foutieve (internationale) politiek te bestrijden…

Mag ik van deze aardkloot af????

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hiram

Dank je zeer, Steeph, voor een uitstekend stuk over een zaak die veel te weinig aandacht krijgt. Ik had de rechtsstaat al eerder gedag-gezegd, maar nu hebben we dan ook de tekst voor op de zerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hiram

N.B. Is het misschien tijd voor een heuse burgerrechtenbeweging achter de dijken? Die kunnen we, als we ons een paar dagen kwaad maken, zo beginnen. Wie wil, steke de vinger op!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 troebel

Aloude qoute van Benjamin Franklin voor onze vrijheidsbeschermers: “Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.”
Heel goed stuk, Steeph

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

En hoe voelt het, om terreurverdachte te zijn? Want dat zijn we nu allemaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 esgigt

@Hiram #7 : Mij heb je als medestander.

@Troebel: Benjamin Franklin heeft hierin groot gelijk.

@Bismarck: hetzelfde als bij jou, denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@10: Als je het gevoel hebt constant bespied te worden, ben je dan paranoide? Vanaf vandaag niet meer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HansR

Ja, we hebben verloren.

Goed stuk.
Maar helpt het?
Lucht het op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 DeJa

Dat PVV, Verdonk en onze eigen biblebelt fundamentalisten (CU, SGP en groep Balkenende) voor deze wet stemmen mag geen verrassing zijn.

Dat het PvdA voor stemt helaas ook niet, deze partij is totaal de weg kwijt sinds zij onderdeel uitmaakt van een christen-fundamentalistische regering.

Maar, dat een zich liberaal noemende partij als de VVD voor stemt mag toch wel een blamage zonder weerga genoemd worden. Wil iemand de VVD even wijzen op haar eigen standpunten over liberalisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@HansR: Nee, het lucht niet op. Sterker nog, bij het uitzoekwerk viel me juist op hoe gemakkelijk kamerleden over deze materie denken. De zelfde houding constateerde ik ook al in het EKD verhaal.

@DeJa: Inderdaad, vooral de houding van de VVD viel op bij dit dossier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph

@Mezelf #14: Uh, nu leg ik wel heel veel nadruk op de VVD. Dat was vooral bedoeld vanuit hun grondbeginselen. De PvdA vind ik ook erg slap op dit dossier. Van het CDA had ik niets anders verwacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 su

Alle extremisten ten spijt, het verkwanselen van je burgerrechten kun je het besten aan de middenpartijen overlaten.. @Hiram, mijn steun heb je. Orwell rolls over in his grave.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@12: Heb je andere suggesties? Mij dunkt dat er wel een probleem is. Het minste dat je kan doen is dat aankaarten. Steeph doet dat tenminste, want van de overige media komt hierover alleen maar oorverdovende stilte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 MP

De houding van de VVD en PvdA zijn idd heel erg vreemd te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HansR

@Bismarck
Ja, natuurlijk is er een probleem. En hulde aan Steeph voor het aankaarten (ik dacht dat ik ook een complimentje gaf).

Maar het grootste probleem – en vandaar mijn vragen of het helpt dan wel oplucht – is dat het al zo vaak is aangekaart, zo vaak is geconstateerd en zo vaak is gezegd dat we de verkeerde kant op lopen. En niet alleen sinds 2001. Nee, het proces is al erg lang aan de gang. Sluipend, maar toch zeker sinds WOII en misschien nog wel langer.

Het grootste probleem is misschien zelfs niet al die vrijheidsberoving onder het mom van vrijheidsverdediging. Het grootste probleem is de volstrekte apathie van de massa. Ondanks de oproep van Hiram en de mondelinge steun alhier.

De knechting en vrijheidsberoving door de heerser is al zo oud als de mensheid. Slechts erupties van geweld maken daar een eind aan en laten de slinger de andere kant opgaan.

Zoals het democratisch experiment van de Grieken slechts een honderd jaar heeft geduurd, zo zal het democratisch experiment van Europa niet veel langer duren.

In weerwil van wat gezegd wordt.
Woorden zijn geduldig.

Ik maak me geen illusie over de vredes- en vrijheids-illusie van het vrije westen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Steeph

@Bismarck: Het was inderdaad opvallend hoe weinig aandacht er in de media voor was. Een opiniestuk van Frank Kuitenbrouwer in het NRC en dit stuk in Trouw:
http://www.trouw.nl/deverdieping/podium/article827447.ece/Huidige_bescherming_privacy_loopt_ver_achter_opinie

En verder deze twee:
http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=1053080
http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=39461

Dat is alles wat ik heb kunnen vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 bvdbos

ik doe mee, plus 1 voor de burgerrechtenbeweging. Misschien dat BOF nieuw leven ingeroepen kan worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

@19: Is je conclusie dat we een geweldadige organisatie moeten oprichten om er iets aan te doen? Hoe ironisch!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 MP

Mensen hebben (nog) geen grote last van deze wetgeving. Ze voelen het niet, daarom protesteren ze niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 troebel
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 esgigt

HansR #12: Deze slag is misschien verloren, maar dat lijkt mij geen reden om niet voor onze eigen rechten te blijven strijden…

“Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan vrijheid alleen… dan dooft het licht!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 hoofdletterb

Ik meld me aan voor de burgerrechtenbeweging!

Hooivorken van zolder halen en op naar Den Haag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 esgigt

@Bismarck: soms is er geen andere keus, dan naar geweld te grijpen (breek ik nu geen lans voor), want iedere vorm van verkregen vrijheid is op bloedvergieten gebaseerd. (klinkt weer lekker gruwelijk, en is dat ook)

Soms is geweld, hoezeer ik het ook verafschuw, de enige weg. Daarin ben ik realist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 esgigt

@hoofdletterb: slaan we op de rommelmarkt gelijk wat rekels, rieken en dorsvlegels in…. oh, ja, vergeet de zeisen niet, die doen het zo goed als je een zwarte mantel draagt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 su

Wel op een toepasselijke dag zo’n revolt.. Remember, remember ther 5th of November. Iemand nog een kruidvat in huis voor onder de tweede kamer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 MP

Deze wet komt net te laat voor Donner, of doet hij weer een houdini act. Hopelijk gaat de pers nu eindelijk eens aan de bel trekken. Ze zijn tenslotte nu zelf slachtoffer van dit soort big brother praktijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 HansR

@Bismarck#22
Is je conclusie dat we een geweldadige organisatie moeten oprichten om er iets aan te doen?

Die conclusie gaat me wat ver.
Het zijn meestal ook geen organisaties die het geweld aangaan. Meestal zijn het min of meer spontane bewegingen (die zich vervolgens idd organiseren).

Ik wil wel constateren, dat als de overheden doorgaan op het ingeslagen pad, de toekomst er niet vreedzaam uitziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 HansR

@esgigt#25
Ja, maar die dichtregel is al zodanig geabsorbeerd door het establishment dat er hetzelfde mee gebeurd is als met het begrip vrijheid.

Weet je nog?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 esgigt

@SU : Guy Fawkes misschien? :grin:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 esgigt

@HansR: heb je gelijk in, maar er valt misschien wat nieuw leven in te blazen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 su

@esgigt:

Volgens mij is de modernste consensus onder historici dat Guy eringeluisd is.. :o)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 bvdbos

Zijn er in Nederland geen organisaties meer die zich hiermee bezighouden, ik weet dat Kohnstamm op straffe van budgetkortingen doet wat hij kan, maar welke organisaties verder nog meer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 anderS

Er zijn blijkbaar onvoldoende mensen die hier een probleem in zien, net als bij EKD, of bij Google etc. etc.
Terwijl in dezelfde week je zaken hoort als die medewerkers van Donner.
Dus stap 1 zou zijn bewustzijn kweken over dit type risico’s.

Is er niet iemand die Tegenlicht aan het werk kan zetten:

“De dag dat de vijand aan de macht komt… (hoeft geen wet meer aangepast te worden)”

Ongeacht wie die vijand is het liefst, dat hangt mee van je privevoorkeuren af. Misschien dat zo’n docu de mensen wakker kan maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@37: Misschien om de VVD te kietelen:
Chavez kan het hier zo komen overnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 zmc

Iemand hier nog behoefte aan kunstmest en spiritus? Ik ga vanaf nu iedere dag een zak en een fles kopen, maar omdat ik er verder weinig aan heb, zou het leuk zijn als iemand die troep over wil nemen;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Bismarck

@39: Dat is behoorlijk riskant. Als je aan iemand levert die er een bom van maakt, ben jij ook terrorist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 IdeFX

Triest om te zien dat niet tot deze maatregelen op rationele gronden wordt besloten. Dit is weer een aanvulling op een lijst schijnveiligheden die vooral veel geld kost en in de praktijk geen beperking van terroistische activiteiten (in Nederland toch vooral radicale pubers(!)) opleverd. Overigens, op zelfde gronden zijn de id-plicht en het ekd doorgestampt, welke nog veel directer op onze eigen vrijheden ingrijpen.
Zoals hierboven al gesteld, geen lekker begin van de week….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 anderS

@ Steeph 40:

Ik had hem gemist, maar blijkbaar heeft het weinig indruk gemaakt bij de volksvertegenwoordigers, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Thopman

Dank Steeph voor het plaatsen van dit stuk, ik wist dat er iets aan de hand was maar tot nu toe niks meer van gehoord of gelezen.
Is het niet een idee om je stuk naar de VVD te sturen en een reactie te vragen? Lees namelijk in je stuk geen aanval op de VVD via hun liberalistische grondbeginselen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Steeph

@Thopman: Ik wil vanavond een paar kamerleden mailen met het verzoek dit toe te lichten, eventueel middels een artikel.
Maar feel free om zelf kamerleden te prikkelen. Mailadressen zijn hier te vinden:
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp
(Klik op het kamerlid, en dan naar persoonlijke pagina)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 hoofdletterb

Het heeft toch geen zin om hier te klagen dat het onzin is en dat het niemand wat kan schelen, ik geloof dat het grootste deel van de reaguurders hier het op dit punt wel eens zijn.

Wie helpt er mee met de oprichting van een blijf-van-mijn-persoonlijke-levenssfeer-huis? Artsen-zonder-privacy? Stichting-wakker-mens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 weerbarst

Misselijkmakende blindheid :(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 zeteltje

Ik begrijp wel dat de Dierenpartij tegen heeft gestemd. Die eekhoorntjes hebben heel wat te verbergen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Bismarck

@48: de PvdD heeft toch ook wel zinnige ideeën over de behandeling van mensen (dat zijn immers ook maar dieren). Dat was dacht ik al eerder gebleken oa. uit hun stemgedrag bij de motie over het generaal pardon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 zeteltje

@49 Altijd leuk als er serieus op een grap wordt ingegaan. Maar je hebt gelijk, Bismarck.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 zmc

En dat voor een partij met een fractieleider die minstens net zo religieus is/lijkt als de grote Christelijke Partijen. Chapeau Marianne!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Hiram

Goed, die burgerrechtenbeweging begint met een website, is ’t niet? Stuur uw ideeën voor (geschikte en beschikbare) domeinnamen naar [email protected]. Evenals uw aanmelding voor het oprichtingscongres (online).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Steeph

Hear hear! Ik ga nadenken.
Helaas is http://www.5november.nl al bezet :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 anderS

@ hiram:

http://www.wewistenhetweldegelijk.nl

http://www.Alsgodallesweetwaarommoetderegeringuhetdanookweten?.nl

lieveronveiligvrijdanveiligonvrij

paranoiametreden.nl

best moeilijk om dit kernachtig, marketingtechnisch correct onder woorden te brengen

Dat online congres is afhankeijk van de inhoud, en de mogelijkheid op anonieme deelname natuurlijk!

Hoe zat het nu met die Noorse site, waarmee je echt anoniem kon surfen? (of is dat al strafbaar gestelt)

@ HoofdletterB:

Inderdaad is iedereen het hierover wel eens, maar hoe overtuig je de meerderheid van bang en bekrompen nederland dat dit iets te ver gaat?

opinies schrijven voor kranten, op andere sites??

Ik voel me behoorlijk machteloos hierin hoor.

Ik las dat GC binnenkort ruimte krijgt in de Pers, misschien dat dit een goed topic zou zijn..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 zmc

Ik vrees dat het met deze materie zo is dat degenen die zich laten overtuigen al overtuigd zijn en degenen die dat niet zijn zich pertinent weigeren te laten overtuigen omdat een beperktere overheid niet samengaat met hun door de overheid en media bewust gecreerde angst jegens verder niet te duiden zaken… ik ben zelf ook nog nooit zo’n overtuigbaar persoon tegengekomen…

Uiteindelijk winnen de autoritairen altijd (logisch, er wordt praktisch nooit wetgeving ingetrokken, het beste wat er kan gebeuren is dat het scala aan autoritaire maatregelen maar heel langzaam wordt uitgebreid) en begint vandaag zo’n beetje de fase dat de liberalen en liberteinen plannetjes gaan maken om hun gelijk om een andere manier te halen…

Of kan iemand een voorbeeld verzinnen van een overheid die zich richting het fascisme beweegt en in haar schreden op tijd gestopt wordt door ‘intellectuelen’? Ik niet, maar mijn geschiedeniskennis kenmerkt zich dan ook door hiaten;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 bvdbos
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 pipo

gewapendverzet.nl? help, ik radicaliseer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Bismarck
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 jb

We kunnen natuurlijk ook de digitale wapenen opnemen: zodanig op de juiste plekken infiltreren en computers hacken dat de informatiestromen volledig onbetrouwbaar worden… Computervirussen ontwerpen met dit doel etc….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 su
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 HansR

Blijven volgen @Steeph#53.
Die URL komt beschikbaar wat ik je brom.
En snel :))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Steeph

Achtergrond “Remember, remember the 5th of November”
http://harpers.org/archive/2007/11/hbc-90001590

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 esgigt

Over URL’s :

http://www.NederlandRechtstaat.nl

http://www.dewaakvlam.nl

(de wachttoren was helaas al ergens als merk geregistreerd.)

Over een oprichtingscongres, dat kun je online doen. Maar omdat de staat der nederlanden ons waarschijnlijk als subversief zal betitelen, zal de gevangenis in Scheveningen ook een mogelijke locatie zijn. De locatie heeft een niet uit te wissen historische context (ooit Oranje hotel) waar veel andere vrijheidstrijders (die ons voorgingen) onderdak gevonden hebben. Dit op slechts een steenworp afstand van de Waalsdorpervlakte… heerlijk de duinen, zo dicht bij…

Als alternatief: een strandtent met tap kan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Hiram

Charta07 . nl?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 esgigt

Heeft iets krachtigs…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Steeph

@esgigt: de wachttoren???? Volgens mij zat je ff te suffen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Wachttoren_(Jehova's_getuigen)

@Hiram: Die is goed!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Steeph

In tweede instantie wat minder sterk. Copy-cat gevoel.
Moet meer eigen zijn.
(geldt natuurlijk ook voor 5november)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 esgigt

Steeph, ik meldde toch al dat die naam reeds bezet was??? Verder was’tie volgens mij wel goed geweest.

De naam van de beweging moet toch ook soliditeit en kracht uitstralen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Steeph

@esgigt: Sorry, reflexreacties door net te vaak zondagochtend met een kater uit bed gebeld te worden door die %^&*( jehova’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Peter

Gewoon de aanhef van het wetsvoorstel overnemen?
http://www.Wij-behalve-Beatrix-enz-enz-enz.nl

of: http://www.de-aivd-leest-met-u-mee.nl

En het oprichtingscongres natuurlijk op het Binnenhof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 esgigt

@Steeph… ik herken je leed… vooral als die deur dan zo rottig dicht wil…

Soms heb je dan geluk, als je echt bizar gezopen hebt… dan kots je die Jehova gewoon onder… Ha!!! Ha!!

… nu de catchy name nog…

PalVoorVrijheid.nl ??? nee… te gezocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Cico

Kennelijk is dit niveau? Mein Gott!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 esgigt

http://www.Nederlandonsland.nl kan mee op de bandwagon van “ons bier”…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 esgigt

uhh… mannen!!! Hoe zit het met die aanmeldingen?? komen die nog??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Cico

Dit heet quasi-intellectueel leuteren voor gevorderden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Steeph

@Cico: Heb je ook nog een inhoudelijke bijdrage aan deze discussie? Of kom je hier alleen maar om te zeiken.

Begin eens met te vertellen wat je vindt van die wet die aangenomen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Steeph

@esgigt: per email gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 mescaline

De wet zal nog door de Eerste Kamer moeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Steeph

@mescaline: Dat is waar. Maar gegeven de stemverhouding in de Tweede Kamer, verwacht ik geen plotselinge opstand daar.

Kan echter geen kwaad om in dit geval een paar senatoren te gaan mailen. Met name VVD en PvdA lijken me de gewezen partijen om aan te spreken. CDA, CU en SGP hebben het niet zo met vrijheid.

Ledenlijst met mailadressen eerste kamer (pdf):
http://www.eerstekamer.nl/9324000/d/ledenlijst.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Steeph

Oh, toch binnenlandse zaken, daar staat het wetsvoorstel in de wachtrij. Dus deze:
http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vhljh6yedztj

Gaat over dit voorstel (in mail vermelden)
http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vhofawcepqsg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Cico

Beste, Steeph, je spreekt me aan! Apropos, gewoonlijk vind ik zeiken niet onprettig, het geeft een opgeruimd gevoel. Het is een hobby die mij dagelijks veel plezier geeft. Ga je nog excuses maken voor je ongepast gedrag jegens mijn persoon of val je na deze “uitglijder” terug in je gebruikelijke stuip? Ga je nog uitleggen hoe je tot die onbegrijpelijke kronkel komt om selectief met de waarheid en onfatsoen om te gaan?

In het algemeen vind ik dat ongeremde toegang tot persoonsgegevens een veilig gevoel geeft. Het beschermt mij tegen al te onheuse types die gelijk beginnen met dreigen (Crachat c.s) en die zich vanwege hun politiek superioriteit instrumenten toe-eigenen die een gevaar voor de democratische rechtstaat opleveren. Voorts leeft u in de illusie dat niet al lang sprake is van een uiterst geraffineerde controle. U bent schokkend naïef om te denken dat inlichtingendiensten van verschillende “bevriende” landjes een wet nodig hebben om zich te vergewissen van uw handel en wandel.

Tot slot heb ik vertrouwen in het fenomeen dat misbruik van deze toegang zichzelf afstraft en overwegend alleen wordt ingezet om ons te beschermen tegen religieuze gekken, extreemlinkse radicalen en anarchistische anti-globalisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Scientist of the Invisible

’U mag niet weggaan, u bent immers gearresteerd.’ ‘Het heeft er veel van,’ zei K. ‘En waarom dan?’ vroeg hij vervolgens. ‘Wij hebben geen opdracht u dat mee te delen. Gaat u maar in uw kamer zitten wachten. De procedure is nu eenmaal op gang gekomen, en u zult alles op het juiste tijdstip te horen krijgen. Ik ga buiten mijn boekje als ik u zo vriendelijk aanspoor. Maar ik hoop dat niemand het hoort behalve Franz, en die is zelf tegen alle regels in vriendelijk tegen u. Wanneer u ook verder zoveel geluk hebt als bij de keus van uw bewakers, kunt u vertrouwen in de zaak hebben.'

http://www.josefk.nl is nog vrij en volgens mij is het boek van Kafka rechtenvrij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 mescaline

Misschien is toetsen aan de grondwet nuttig. Rethorisch en juridisch. Een Eerstekamerlid is niet zelden gevoelig voor zo’n betoog, want juist dat behoort tot hun competenties.
En ik opper het vermoeden dat de nieuwe wet wellicht de grondwet verandert zonder dat er een 75% meerderheid was.

…dit voor de vuist weg…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 MP

Goed werk Steeph. Ik hoop dat hier geen Europese krachten aan het werk zijn die Nederland een bepaalde richting op willen duwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Steeph

Om het makkelijker te maken hier de betreffende e-mail adressen per fractie (van de leden van die commissie) (zover bekend):

CDA:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

VVD:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

PvdA:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 MP

Vergeet de journalisten niet Cico!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 MP

De europarlemtarier Sophie in ’t Veld was geloof ik behoorlijks kritisch over deze wet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Cico

Steeph, u bent – het moet gezegd – ronduit naïef. Denk u nu werkelijk dat Tweede-Kamerleden zich laten beïnvloeden, laat staan overtuigen, door een paar rabiate emailtjes die er “schande!” van spreken. Den Haag gaat zijn eigen gang en laat zich weinig aan u en mij, de burger so to speak, gelegen liggen. Enig idee hoeveel petities er jaarlijks worden aangeboden? Enig idee hoeveel van deze petities tot daadwerkelijke beïnvloeding of koerswijzigingen leiden? Er is pas nog onderzoek naar gedaan en het zal u alle verdere moed ontnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 bvdbos

Vanmiddag naar pers en politiek gestuurd (waaronder Sophie persoonlijk…):


Vandaag stond in de volkskrant [1] een oproep van de heer Boersma van de Nationale Recherche om een data-mining centrum op te zetten. Toevalligerwijs ook vandaag verscheen een kritisch artikel op Sargasso.nl [2] over de invoering van wijzigingen op de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De kranten staan vol van het incident bij het ministerie van sociale zaken maar de veel verder strekkende maatregelen die de laatste jaren zijn ingevoerd zonder dat nut en noodzaak bewezen zijn, zijn veel ernstiger. Wanneer in andere landen maatregelen als deze worden genomen spreekt de wereld er schande van maar hier in Nederland gebeurt dit relatief geruisloos… Zelfs de frase “als je niets te verbergen hebt…” wordt niet geschuwd in de kamer terwijl toch genoegzaam bekend is dat dit een non-argument is [3].

Het wordt tijd om een brede discussie over burgerrechten en privacy te houden, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is niet voor niets in het leven geroepen, dit is een vereiste om de vrije meningsvorming te houden, om niet af te glijden naar een politiestaat waarin je bang moet zijn om je gedachten te uiten. Hierin is een rol voor zowel de politiek als de media vereist…

Met vriendelijke groet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Steeph

@Cico: Het gaat om het beïnvloeden van de Eerste Kamerleden. En ja, die hebben in het verleden op bepaalde dossiers toch een andere keuze gemaakt dan de Tweede Kamer.
En niet geschoten is altijd mis in deze.

Mijn mailtje is zojuist de deur uit gegaan.

En ja, ik ben me bewust van die petities en het geringe effect. Dat wil nog niet zeggen dat ik me daarmee het recht van spreken laat ontnemen. En met het aanslaan van de juiste toon bij de juiste personen valt soms veel te bereiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Cico

En geschrokken,overrompeld, uit het veld geslagen, volledig overtuigd, beduusd…pasten alle partijen spontaan hun standpunten aan.

Wat is het toch leuk hier!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Steeph

@bvdbos: Waarvoor dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Cico

“En met het aanslaan van de juiste toon bij de juiste personen valt soms veel te bereiken.”

Ik zou zeggen…probeer het eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Steeph

@Cico: Zou er bijna een weddenschap op zetten. Een goed boek of zo, als prijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Steeph

Deze mailadressen geven een failure:
[email protected]
[email protected]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Cico

“En ja, ik ben me bewust van die petities en het geringe effect. Dat wil nog niet zeggen dat ik me daarmee het recht van spreken laat ontnemen.”

Spreken is zilver, zwijgen is goud!

U bent werkelijk naïef. Ik heb de nodige ervaring met pogingen tot beïnvloeding. En dan nog wel met een zaak, die geen enkele misinterpretatie toeliet. Een zaak, regelrecht in strijd met de regels van de wet, en waarmee ik op stuitende wijze ben vastgelopen op een cordon van machthebbers die slechts hun eigen agenda uitvoeren en en zich door niets en niemand lieten overtuigen. Sterker nog, ze hebben alles uitgehaald om mijn terechte “case” te bezoedelen. Geen valse streek bleef ongebruikt. U bent waarschijnlijk nogal jong, hoopvol over de toekomst en optimistisch gestemd waar het uw invloed betreft. Het zij u gegund!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Cico

“@Cico: Zou er bijna een weddenschap op zetten. Een goed boek of zo, als prijs.”

Waarop?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Cico

En doe maar de Walgvogel…van de ons helaas ontvallen Texelganger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 mescaline

Twee spioneurs in het GPD-systeem staan nu op non-aktief. Donner weigert commentaar voor het onderzoek af is. Jammer. Want ik ben er zeker van dat dit “onderzoek doen door de overheid” precies in de geest van het wetsvoorstel past.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 MP

@mescaline,
Het past idd helemaal in die lijn van denken en het voorspelt weinig goeds. Zo ook het regelmatig ontrekken aan regels geeft te denken. Het doet mij denken aan types als Rumsfeld en Cheney.

Ik ben bang dat Cico aan het nihilisme ten prooi gevallen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Cico

Ach, ach…een relletje van niets. Een beetje rondkijken in een systeempje! Journalisten laten geen middel ongebruikt om ongemanierd rond te snuffelen in andermans zaken en daar tendentieuze artikelen over te schrijven. Allergisch voor kritiek, arrogant tot het bot…maar verbolgen als ze een koekje van eigen deeg krijgen. Een slimme afdeling Voorlichting die zich vol overgave kwijt van zijn goede taak. Akkoord, niet chique, maar een vermakelijke wraak voor die eindeloze pogingen bestuurders te laten struikelen in een zoektocht naar sensatie, hypes en kijkcijfers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 esgigt

@mescaline #101: Jaaaa…. de GPD-zaak. Laat me even vooruit lopen op de gang van zaken…. Die 2 krijgen een stevige reprimande (en een vette knipoog “was, fout, mannen, maar jullie hebben die pers-ratten lekker dwars gezeten.”) en worden overgeplaatst… neeee, “weggepromoveerd” heet dat.

Lijkt me sterk dat er een ontslag krijgt. Overigens als je binnen het bedrijfsleven zoiets uitvreet, ligt je garderobe eerder op straat dan dat jij die bestemming bereikt.

De minister (is Doner hè?), nee, die wast zijn handen in onschuld en blijft, koppig als hij is, gewoon zitten onder het oorverdovend applaus van het Gristen Ondemocratisch Appel.

vroeger… ja vroeger was alles beter… de galgen… de brandstapels… het martelen, dat was nog eens strafrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 mescaline

Is wel zo, maar ik vind de ruk naar meer technologische macht voor de overheid SAMEN met de ruk tot meer censuur op wat de burger mag horen, zien en lezen onverteerbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Cico

Heren, heren…even de linkse bril afzetten. Het betrof namelijk evengoed de woordvoerder van onze PvdA vriend, Aboutaleb!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 esgigt

@mescaline : Die onbalans is inmiddels gigantisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 mescaline

Onverteerbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Steeph

Heren, gaarne bij het onderwerp blijven.

@Cico: De weddenschap dat het voorstel door de eerste kamer afgewezen zal worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 MP

was dat het onderwerp Steeph?

Toch nog even opmerken dat Cico in een andere draad zich tegen de elite afzet en de onrust onder volk begrijpt, en hier precies het omgekeerde doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Steeph

@Cico #83: In jouw betoog voor deze wet geef je aan dat het je een veilig gevoel geeft. Dat kan ik begrijpen.
Maar denk je ook dat deze wet daadwerkelijk helpt meer terroristen in een vroegtijdig stadium te spotten zonder dat veel onschuldige mensen onterecht lastig gevallen worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 esgigt

@Steeph #111: Met de oude bevoegdheden heeft men padvinders als de Hofstadgroep kunnen oppakken. Een professionele terrorist is niet via gangbaar opsporingswerk te tracken.

Lukt niet, vergeet het maar… zo iemand wist de meeste sporen, incluis de mensen die naar hem/haar kunnen verwijzen. net zoals je dieven met dieven vangt, vang je een terrorist alleen met een terrorist.

De maatregelen waarmee de overheid ons nu opzadelt, zijn uitsluitend inperkingen op onze vrijheid en de democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Cico

“@Cico: De weddenschap dat het voorstel door de eerste kamer afgewezen zal worden.”

O…dat. Maar wat is nu eigenlijk de wezenlijke vraag? Dat is de vraag in hoeverre een eventuele tegenstem het gevolg is van jou/jullie acties of dat die wordt ingegeven door een eigen, autonome afweging van senatoren. Hoe vaak ik als kind niet met mijn vingers heb geknipt, waarna een herfstblad van de boom viel, in de stellige overtuiging dat dat het gevolg was van mijn actie…van die dingen ja…(hou je d’r buiten Cock!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Cico

“Maar denk je ook dat deze wet daadwerkelijk helpt meer terroristen in een vroegtijdig stadium te spotten zonder dat veel onschuldige mensen onterecht lastig gevallen worden?”

Ja. En dat het werkt blijkt uit de vele berichten die onze ochtendkranten opleuken waarin sprake is van een wederom verijdelde aanslag. Het valt me een beetje tegen, Steeph, van zo’n erudiete nieuwsjunkie dat die berichten je niet opvallen. En dan hebben we het nog niet eens over de preventieve acties die nooit het nieuws halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 weerbarst

Ik heb ook gemailed, komen we nu als eerste entries op de grijze lijst van Boersma?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Cico

“Toch nog even opmerken dat Cico in een andere draad zich tegen de elite afzet en de onrust onder volk begrijpt, en hier precies het omgekeerde doet.”

Einstein zei het al…alles is relatief. Er is een groep die onze bestuurlijke elite verre overtreft…de journalistiek! En als ik moet kiezen tussen deze twee kwaden, dan ga ik toch voor de bestuurlijke elite.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Steeph

@Cico: Daarom ook zei ik ook “bijna”. Weet dat het niet hard te koppelen is. Maar ik maak me er wel hard voor.

@esgigt: Dat tonen veel zaken van de laatste jaren aan. Ook de terroristen die in duitsland gepakt zijn, waren met ouderwetsch politiewerk naar boven gekomen.
Maar dat geeft nog niet aan dat data-mining niet werkt. Dus niet een hard argument. Echter, voorbeelden van waar datamining wel werkt, zonder ernstige neven-effecten, heb ik nog niet gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Steeph

@Cico #114: Kom maar met voorbeelden en daarbij de aanwijzing dat het door data-mining is gebeurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Cico

“Echter, voorbeelden van waar datamining wel werkt, zonder ernstige neven-effecten, heb ik nog niet gezien.

Geef me eens alle voorbeelden waar dataming steeds gepaard ging met ernstige neven-effecten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Cico

“@Cico #114: Kom maar met voorbeelden en daarbij de aanwijzing dat het door data-mining is gebeurd.”

Heb ik nergens beweerd. Datamining zal het nog effectiever maken, that’s all!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Steeph

@MP: het onderwerp is het wetsvoorstel.

@Cico: De no-fly list met verdachte namen van de Amerikanen. Allemaal namen die op basis van patronen gevonden zijn. Senator Ted Kennedy mocht niet meer vliegen bijvoorbeeld.
En ik zei niet “alle”. Ik wil alleen een paar voorbeelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Cico

Dataming gebeurt overigens al lang, avant lat lettre. Het gaat gewoon om kruisrelaties en associaties van willekeurige gegevens. Nu het een naam heeft, lijkt het een nieuw fenomeen. Dat is veel te kort door de bocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Steeph

@Cico #120: Ik meende toch uit jouw opmerking bij #114 dat op te maken:

”Maar denk je ook dat deze wet daadwerkelijk helpt meer terroristen in een vroegtijdig stadium te spotten zonder dat veel onschuldige mensen onterecht lastig gevallen worden?”

Ja. En dat het werkt blijkt uit de vele berichten die onze ochtendkranten opleuken waarin sprake is van een wederom verijdelde aanslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Cico

Bij nader inzien lijk ik dit te beweren in #114. Ik had het dus over datamining in de vorm zoals in 122 beschreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 Steeph

@Cico #122: Datamining is in NL binnen AIVD en Politie niet toegestaan op de schaal (by far) die in het huidige wetsvoorstel staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Steeph

En misschien is het verstandig om dit keer aan te nemen dat ik niet naïef maar ter zake kundig ben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 Cico

Nu word je weer arrogant, Steeph…jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 Steeph

:-) Dat is geen argument.

Morgen verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 Cico

“@Cico #122: Datamining is in NL binnen AIVD en Politie niet toegestaan op de schaal (by far) die in het huidige wetsvoorstel staat.”

Het leggen van verbanden tussen gegevens is zo oud als de weg naar Kralingen. En het kan nog beter en verder. Geen probleem mee. Ook radicale idioten professionaliseren zich. En vertel eens…hoe ter zake kundig ben je dan wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 Cico

“:-) Dat is geen argument.”

Ja en als ik dat zeg tegen als die linke loetjes hier dan geef je niet thuis…selectief als je bent!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 Cico

Hoe komt het toch dat al die linksradicalen (de Nijmeegse scene) zo goed op de hoogte zijn van de AIVD praktijken? Welnu, omdat ze daadwerkelijk wat te vrezen hebben!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 pipo

Of trouwens, deze is misschien een stuk beter… heb je gemist geloof ik:
https://sargasso.nl/archief/2007/10/15/nog-een-reden-om-tegen-elektronisch-staatsdossiervorming-te-zijn/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 pipo

Maar: “Er is voorhands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 Cico

Jij wel, Pipo…Mamaloe heeft je door en laat je al maanden schaduwen. Met datamining op het juiste spoor gezet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 esgigt

@Steeph #117: Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat data-mining een krachtige methode is. Het probleem daarmee wordt echter dat, hoe meer gegevens aan zo’n proces aangeboden worden, des te meer eruit komt.

Stel het volgende, onder aanname dat de techniek voldoende krachtig is en de gegevens beschikbaar zijn: Jij bezoekt een internet-site. Een van de foto’s op die pagina is afkomstig van kinderporno, ben jij niet van op de hoogte. In haar jacht op “viezerikken” runt de politie een scan op de internet-verkeersgegevens. De uitkomst laat zich voorspellen: De link naar die afbeelding wordt aan jouw IP-adres gekoppeld. Jouw Ip-adres is daarmee gelijk verdacht en jouw personalia worden bij de ISP opgevraagd. Vervolgens is het wachten op de bel…. want je zult aan de tand gevoeld gaan worden. Je PC wordt van top tot teen onderzocht op “fout” materiaal, waarbij ze gelijk ook “the Anarchist Cookbook” vinden.

Gevolg: Steeph brengt minimaal de nodige uurtjes door in gezelschap van een aantal onplezierige ondervragers.

Zeker : Data-mining werkt… te goed zelfs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Steeph

@esgigt: Dat noemen ze dus “false positives”. Een toepasselijker voorbeeld is de combinatie tussen mijn zoektocht naar het Anarchist cookbook, de aanschaf van meerdere zakken kunstmest in korte tijd (ik heb een grote tuin) en het tanken van diesel (terwijl er geen auto op mijn naam staat).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 pipo

@135: ff serieus, zit je daar niet mee? met zaken zoals in de link in 133 genoemd? Nog los van fascisme, gewoon simpele greed, zwakte en corruptie van sommige mensen die die data moeten beheren. Dit kan toch niet anders dan eindigen in misbruik?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Steeph

@pipo: En de extra kosten voor AIVD en alle organisaties die verplicht moeten leveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 pipo

precies, zie zo’n “veiligheidsapparaat” nog maar eens af te breken, dat wordt / is nu ook een vested interest, dus daty kan je vergeten. Ik noem dat gewoon verborgen werkeloosheid hoor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 esgigt

@Pipo: Dit gaat inderdaad in misbruik eindigen. De vragen zijn alleen nog:
– Wie gaan dit alllemaal misbruiken?
– In welke omvang gaat dit misbruik plaatsvinden?
– Wat is de impact van dit misbruik?

Daarbij vermeld ik dat mijn vertrouwen in Politici, AIVD, Politie, Ovj’s en PG’s de laatste jaren niet gegroeid is.

#begint zijn haakbus schoon te maken#

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 pipo

@esgigt: En vergeet vooral ook de verzekeraars niet, ik denk dat die een flinke lobby zullen starten om tzt toegang te krijgen tot veel van deze cijfers, met als hoogtepunt natuurlijk ons volledige dna, dat binnen nu en 10 jaar zal worden vereist voor ons biometrische paspoort en de centrale recherche dna database…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 pipo

“Wegens het grote risico dat u overlijdt voor uw 40ste zijn wij genoodzaakt uw premie omhoog bij te stellen. Het is slechts mogelijk uw overlijdensrisico te verzekeren tegen 4x uw maandsalaris”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 esgigt

@pipo: Dat kunnen we inderdaad gaan verwachten….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 bvdbos

Zie ook het bericht over de samenwerking tussen Albert Heijn en Agis van gisteren… Er staat niets vermeld over het gebruik van de gegevens van de klantenkaarten maar aangezien Albert Heijn een grote database van informatie heeft zou dat een “logische” volgende stap zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 Renze

suspect until proven guilty

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 Steeph

Een update aan het artikel toegevoegd met een link naar het prima artikel van Jelle van Buuren bij GC:
http://www.geencommentaar.nl/index.php/2007/11/06/p14600

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 Bismarck

Op welk adres kan ik contant een donatie komen storten? Ik doe het liever niet via de bank, je weet nooit hoe dat later in een databestand over komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 Steeph

@Bismarck: Ik kom wel langs met de collectebus. Als straks een van de bestanden op straat ligt, weet ik toch waar je woont ;-)

Niet fijne uitwas van het anti-terreur denken in de VS. Foto’s nemen verboden, ook voor japanse toeristen:
http://www.episcopalcafe.com/daily/war_and_peace/every_day_diplomacy.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 hoofdletterb

veiligheidkostvrijheid.nl?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 Rick

remember remember the 5th of november… toch wel toevallig http://harpers.org/archive/2007/11/hbc-90001590

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#152 Steeph

@Rick: Ja, had ik gezien (62 en waan vd dag). Wel goed artikel.

Zie ook v for vendetta in de waan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 Steeph

@Rick: En dank voor die site :-))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 Peter

Het blijft gek dat de overheid twee ambtenaren schorst die zulk prima digitaal speurwerk deden dat de AIVD er jaloers van was, terwijl op een andere afdeling de ambtenaren nu, dankzij deze wet, een verruiming van hun digitale bevoegdheden krijgen.
En is er nou niet één kamerlid op het idee gekomen om onderdelen van de wet te toetsen op de door het ministerie van Binnenlandse zaken gehoste burgerservicecode?
Punt 7 uit die code: Digitale betrouwbaarheid
Als burger kan ik ervan op aan dat de overheid haar digitale zaken op orde heeft. De overheid garandeert vertrouwelijkheid van gegevens, betrouwbaar digitaal contact en zorgvuldige elektronische archivering.
Punt 9: Verantwoordelijk beheer
Als burger kan ik prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt de daarvoor benodigde informatie actief beschikbaar.
Punt 10: Actieve betrokkenheid
Als burger krijg ik de kans om mee te denken en mijn belangen zelf te behartigen. De overheid bevordert participatie en ondersteunt zelfwerkzaamheid door de benodigde informatie en middelen te bieden.

Ik mag dus aannemen dat we straks met onze DigiD in kunnen loggen bij de AIVD en onze digitale sporen zelf kunnen bewerken.
Zo niet, dan moet de europese prijs die DigiD en de burgerservicecode hebben gekregen, het EU Good Practice Label 2007, als de donder weer worden ingetrokken.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk om allemaal digitaal spion te worden via de ’gehackte' website van de AIVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 mescaline

@154 :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 Rick

@Steef: you’re welcome; actie-url nodig? :-D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 Rick

en dan doel ik op aidv.nl >:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 Steeph

@Rick: De verleiding is groot. Zeker omdat ik aan de statistiek zie dat kennelijk veel mensen “per ongeluk” op aidv komen en daarna bij ons.
Heb je een teller geplaatst? Hoe lang heb je het domein al?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 Steeph

Laat maar, ik zie het al, op the fifth of November :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 Rick

Absoluut niet gepland hoor, echt waar :)

 • Vorige discussie