Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 60

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Belangrijk artikel over het Europees Parlement !!!

Quote du Jour: “Het EP kan zelf geen regels afdwingen, maar ze dus wel blokkeren. Dus hebben ze een beetje meer macht dan ze hadden. “

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel VI – Werking van de Unie
Hoofdstuk – Institutionele bepalingen
Afdeling 1 – Instellingen
Onderafdeling 1 – Europees Parlement

III-330 Algemene bepalingen
1. Bij Europese wet of kaderwet van de Raad worden de maatregelen vastgesteld die nodig zijn om de leden van het Europees Parlement te laten verkiezen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure of volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen op initiatief van het Europees Parlement, na goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich bij meerderheid van stemmen van zijn leden uitspreekt. Deze wet of kaderwet treedt in werking nadat zij door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen is goedgekeurd.
2. Bij Europese wet van het Europees Parlement worden het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van de taken van zijn leden vastgesteld. Het Europees Parlement besluit op eigen initiatief, na raadpleging van de Commissie en na goedkeuring door de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen over regels en voorwaarden betreffende de belastingregeling voor leden of voormalige leden.

Eerste stuk is prima. Tweede stuk is typisch. Waarom in het eerste artikel over het EP het hebben over “belastingregeling”? Alsof de betaling en belasting van de leden van het EP het belangrijkste is, en niet hun democratische plicht. Beetje jammer.

III-331 Europese politieke partijen
Bij Europese wet worden het statuut, en in het bijzonder de regels inzake de financiering, van de in artikel I-46, lid 4, bedoelde Europese politieke partijen vastgesteld.

Okay.

III-332 Verzoek aan de Europese Commissie inzake nieuwe initiatieven
Het Europees Parlement kan bij meerderheid van zijn leden de Commissie verzoeken passende voorstellen in te dienen inzake aangelegenheden die naar het oordeel van het Europees Parlement een handeling van de Unie voor de uitvoering van de Grondwet vergen. Indien de Commissie geen voorstel indient, deelt zij de redenen daarvoor aan het Europees Parlement mee.

Dus het EP kan “verzoeken” maar niet opleggen. Zwak.

III-333 Tijdelijke enquêtecommissie
Het Europees Parlement kan in het kader van de vervulling van zijn taken op verzoek van eenvierde van zijn leden een tijdelijke enquêtecommissie instellen die, onverminderd de in de Grondwet aan andere instellingen of organen toegedeelde bevoegdheden, beweringen inzake inbreuken op het recht van de Unie of wanbeheer bij de toepassing van het recht van de Unie onderzoekt, behalve wanneer de beweerde feiten het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure die nog niet is voltooid.
De tijdelijke enquêtecommissie houdt op te bestaan wanneer zij haar verslag indient.
Bij Europese wet van het Europees Parlement wordt de uitoefening van het enquêterecht nader geregeld. Het Europees Parlement besluit op eigen initiatief, na goedkeuring door de Raad en door de Commissie.

Dat is goed. Je hebt slechts 25% van de stemmen nodig om iets te laten onderzoeken. Dat voorkomt dat zaken onder druk van de grote landen verborgen blijven.
Maar ik begrijp niet waarom de Raad en de Commissie hun “goedkeuring” moeten geven over de details van het enqueterecht. Klinkt een beetje als een manier om zaken te blokkeren. Maar misschien zie ik spoken.

III-334 Verzoekschriften
Iedere burger van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft, overeenkomstig artikel I-10, lid 2, onder d), het recht om individueel of samen met andere personen een verzoekschrift bij het Europees Parlement in te dienen betreffende een onderwerp dat tot het werkterrein van de Unie behoort en dat hem rechtstreeks aangaat.

Aardig maar nutteloos. Moet er in staan, maar zo lang als een persoon geen recht heeft op vervolg acties, is het als schreeuwen naar de zee.

III-335 Europese Ombudsman
1. Het Europees Parlement kiest de Europese ombudsman. Overeenkomstig artikel I-10, lid 2,onder d), en artikel I-49 is deze bevoegd kennis te nemen van klachten van burgers van de Unie of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat, over gevallen van wanbeheer in het optreden van de instellingen, organen of instanties van de Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn gerechtelijke taak.
Overeenkomstig zijn opdracht stelt de ombudsman, op eigen initiatief dan wel op basis van klachten die hem rechtstreeks of via een lid van het Europees Parlement zijn voorgelegd, de door hem gerechtvaardigd geachte onderzoeken in, behalve wanneer de beweerde feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken of hebben uitgemaakt. Indien de ombudsman een geval van wanbeheer vaststelt, legt hij de zaak voor aan de instelling, het orgaan of de instantie in kwestie, die hem binnen een termijn van drie maanden haar, respectievelijk zijn standpunt meedeelt. De ombudsman doet vervolgens een verslag aan het Europees Parlement en aan de instelling, het orgaan of de instantie toekomen. De klager wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de onderzoeken.
De ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over het resultaat van zijn onderzoeken.
2. De ombudsman wordt na iedere verkiezing van het Europees Parlement voor de zittingsduur ervan gekozen. Hij is herkiesbaar.
De ombudsman kan op verzoek van het Europees Parlement door het Hof van Justitie uit zijn ambt worden ontzet, indien hij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van het ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten.
3. De ombudsman oefent zijn ambt volkomen onafhankelijk uit. Bij de vervulling van zijn taken vraagt noch aanvaardt hij instructies van enige instelling, orgaan of instantie. Gedurende zijn ambtsperiode mag de ombudsman geen andere al dan niet bezoldigde beroepswerkzaamheden verrichten.
4. Bij Europese wet stelt het Europees Parlement het statuut van de ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van ombudsman vast. Het Europees Parlement besluit op eigen initiatief, na advies van de Commissie en na goedkeuring door de Raad.

Ik mag dit stukje wel: “….is deze bevoegd kennis te nemen van klachten…”. Alsof je bevoegdheden nodig hebt omdat te kunnen doen. Welke bevoegdheden dan?
En zoals al eerder gezegd, de ombudsman is een nutteloze toevoeging zolang hij/zij geen echte macht krijgt.

III-336 Jaarlijkse zitting
Het Europees Parlement houdt jaarlijks een zitting. Het komt van rechtswege op de tweede dinsdag van maart bijeen.
Het Europees Parlement kan op verzoek van de meerderheid van zijn leden, dan wel op verzoek van de Raad of van de Commissie in buitengewone vergaderperiode bijeenkomen.

? Waarom dit artikel? Hebben ze niet iedere werkdag een zitting? Slechts 1 keer per jaar? Ik begrijp het niet.
In Nederland hebben we onze “derde dinsdag van September” met de gecombineerde kamers (Staten Generaal). Maar dat is omdat we naar de koningin (dus premier) moeten luisteren over de stand van zaken in het land. Is dit iets soortgelijks?

III-337 Relatie met Commissie en Raad
1. De Europese Raad en de Raad worden door het Europees Parlement gehoord onder de voorwaarden waarin het reglement van orde van de Europese Raad en het reglement van orde van de Raad voorzien.
2. De Commissie kan alle vergaderingen van het Europees Parlement bijwonen en wordt op haar verzoek gehoord. De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de vragen die haar door het Europees Parlement of zijn leden worden gesteld.
3. Het Europees Parlement beraadslaagt in openbare zitting over het door de Commissie voorgelegde algemene jaarverslag.

Bij (3): Ze zullen “beraadslagen”. Maar waarom? Als ze niets kunnen veranderen is het alleen maar een formaliteit.
Maar misschien, heel misschien is het zo dat de discussie het toekomstige beleid van de Commissie beinvloed.

III-338 Stemprocedure
Tenzij in de Grondwet anders is bepaald, besluit het Europees Parlement bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.

Okay.

III-339 Reglement van orde en handelingen
Het Europees Parlement stelt zijn reglement van orde vast bij meerderheid van zijn leden.
De handelingen van het Europees Parlement worden bekendgemaakt onder de voorwaarden waarin de Grondwet en het reglement van orde van het Europees Parlement voorzien.

Okay.

III-340 Motie van afkeuring betreffende Europese Commissie
Wanneer aan het Europees Parlement een motie van afkeuring betreffende het beleid van de Commissie wordt voorgelegd, kan het Parlement zich niet eerder dan drie dagen na de indiening ervan en slechts bij openbare stemming over deze motie uitspreken.
Indien de motie van afkeuring wordt aangenomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, welke een meerderheid van de leden van het Europees Parlement vertegenwoordigt, moeten de leden van de Commissie collectief ontslag nemen en moet ook de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie zijn functie in de Commissie neerleggen. Zij blijven in functie en blijven de lopende zaken behartigen totdat overeenkomstig de artikelen I-26 en I-27 in hun vervanging is voorzien. In dat geval verstrijkt de ambtsperiode van de ter vervanging benoemde Commissieleden op de datum waarop de ambtstermijn van de collectief tot ontslag gedwongen Commissieleden zou zijn verstreken.

Ik weet niet waarom dit stuk is gebleven. Het EP kan alleen maar de hele commissie wegstemmen (met een 2/3 meerderheid en open stemming). Waarom niet de mogelijkheid gegeven om een enkel commissie lid weg te stemmen? Dan hou je ze tenminste scherp. De kans dat er een 2/3 meerderheid is tegen de commissie is erg klein.

Na het lezen van dit stuk vroeg ik me af waarom iedereen die voor de grondwet is zo hard roept dat het EP meer macht krijgt. Niet gebasseerd op deze artikelen volgens mij.
Maar toen heb ik I-23 en I-36 nog eens gelezen. En ik kwam tot de conclusie dat alle nieuwe wetten en regels goedgekeurd moeten worden door het EP. Dat betekent dat er geen regels gemaakt kunnen worden zonder democratische controle. Het EP kan zelf geen regels afdwingen, maar ze dus wel blokkeren. Dus hebben ze een beetje meer macht dan ze hadden.
Ik ben er nog niet helemaal gelukkig mee, maar het is een stap vooruit.

77.9% gelezen.

Reacties (19)

#1 steeph

Volgens mij ontstaat er een zekere grondwetmoeheid. Als er op zo’n belangrijk artikel niet gereageerd wordt…..

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Ik heb maar even een rode toevoeging geplaatst in de kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 steeph

Volgens mij is iedereen op vakantie. Als het niet fysiek is, dan wel geestelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 larie

Mijn hoofd zit onderhand zo vol (jouw schuld Steeph;-) dat het gevaar bestaat dat ik, in het stemburo waarvoor ik een reis ga maken, even zwevend met de wijsvinger een (-)knop indruk.

Wat ik ook probeer, ik krijg dat beeld van samenzwerende oude mannen die mij een papiertje onder de neus duwen en mij vragen even te tekenen..let niet op de kleine lettertjes joh…niet uit mijn hoofd.

Ik weet wel dat dit geen inhoudelijke reaktie is maar een stem uitbrengen vanwege overtuigd te zijn door een totaal begrepen samenhangend pakket regels lijkt hier uitgesloten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mark

Vakantie…..

Ik word (met larie) ook niet echt enthousiast van het hele gebeuren. De verdediging van de Nederlandse regering werkt ook niet begeesterend. Het beste komen nog de vrolijke krullendames van D66 en GroenLinks Europarlement over. Maar die zijn natuurlijk ook zo in het Brusselse ingekaderd dat deze kleine stap van het logge apparaat een groots geschenk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ALO

Het blijft raar een volksraadpleging te houden over een gecompliceerd en slaapverwekkend boek van 482 bladzijden. Voor zover daar discussie over wordt gevoerd, gaat die dus ook alle kanten op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

Deze regering kan niks goed uitleggen. Als ze de deelname van Oranje aan het WK zouden promoten dan zou het gehele nederlandse volk plots anti-voetbal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

Maar deze regering kunnen we de volgende verkiezingen naar huis sturen.
Met het EP heb ik niet het gevoel dat het “naar huis” sturen enige nut heeft.
Hoe moet ik “slechte” EP leden/fracties “straffen”.
Hoe kan ik uberhaupt bijhouden of ze goed of slecht werk afleveren als de nationale fracties opgaan in internationale fracties?
En met zoveel EP leden (geloof nu al iets van 700) is het toch onmogelijk om je te onderscheiden? Laat staan dat de buitenwacht er wat van kan zeggen.
En ik kan ook niet de volgende keer die briljante spaanse politicus in het EP met voorkeurstemmen herkozen laten worden, want daar mag ik niet meestemmen.

Kortom, dat EP is eigenlijk een waardeloos orgaan. Alleen maar in naam een beetje democratisch, maar in de praktijk een prul.

(Als er nou nog niemand reageert…..)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 larie

ALO..ZZzzz mijn ogen vallen ook dicht, Carlos geeft alvast deze regering de schuld van een nee-zeggend nederlands volk en Steeph komt uit de kast?

Zo ff offtopique kan ik mij goed vinden in Bicat’s mooi beschreven walging aangaande flip.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

Nee, stemt het volk “nee” dan heeft ze dat aan haarzelf te danken, ieder volk krijgt de grondwet die het verdient of geen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@carlos: Hoe kan “het volk” nou een grondwet krijgen die het verdient als ze niet betrokken zijn in het proces van het maken van de grondwet?
Nee stemmen en om een betere versie vragen (met betrokkenheid) zou dan de correcte actie zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 NoName

Zelfs als “het volk” massaal nee zou stemmen (zeg 100%), zou het dan echt een verschil maken?

Buiten dat nederland dan de geslagen hond is, word dan deze grondwet dan opnieuw onder de loupe genomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Steeph

@NoName: Volgens de afspraken moet dat wel. Alle landen moeten voorstemmen. Gebeurd dat niet, dan wordt er opnieuw onderhandelt. Denk alleen niet dat er dan veel verandert.
Maar het wordt natuurlijk een ander verhaal als naast NL nog 1 of 2 andere landen tegenstemmen. En vaak als er 1 schaap over de dam is (dan is hij op het Rokin)….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ALO

@larie
Het leuke is dat het niet mijn woorden zijn die ik intypte, maar die van Jan Marijnissen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Toni

@Steeph 8
Om even aan te geven hoe krom verkiezingen voor het EP zijn: Vanwege de Deen Jens-Peter Bonde heb ik bij de afgelopen verkiezingen serieus overwogen om SGP te stemmen.

@Steeph 13
In het verleden hebben regeringen landen waarbij de bevolking in een referendum tegen stemde extra concessies gekregen. Helaas heb ik te weinig vertrouwen in JPB dat hij dat voor elkaar krijgt Ik zie nl eerder nog een departement van Frankrijk worden, of heel misschien een Bundesland van Duitsland. Weet iemand misschien hoe Duitsland in elkaar zit, zou het handig zijn op lid van Duitsland te worden en dan een vergelijkbare status als Beieren te krijgen?

Wat betreft de grondwet: We (De Europeanen) hadden eerst overeenstemming moeten krijgen wat het einddoel van de EU zou moeten zijn (Qua invloed, als het zo door gaat wordt het een centraal vanuit Brussel geregeerde superstaat, dat vind ik te ver gaan, een federatieve staat lijkt mij een realistisch eindpunt. En Qua grond gebied, en dan mag wat mij betreft het hele voormalige Romeinse Rijk lid worden. Het Rijk van Alexander de Grote vind ik wat dan weer net iets te veel) En DAAR de grondwet op baseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 steeph

@15: Gegeven de doorlooptijd van het goedkeuringsproces voor deze grondwet, is het de vraag of JpB nog op zijn stoel zit tegen de tijd dat er opnieuw onderhandeld moet worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Adam

Ik vind het maar zwaar. Steephs stukken in combinatie met jullie http://www.stemhok.nl link die op een heel andere manier met de grondwet om gaat…

Het is echt heel zwaar om dit ‘begrijpend’ te lezen. Zelfs nadat jij uitleg geeft. Hoe doet de rest dat? Denken dat het referendum over de toetreding van Turkije gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 steeph

@Adam: de links die gegeven worden zijn voor verantwoording van de personen die ze geven volgens mij. De meningen op Sargasso lopen fijn wild uit elkaar. Dat komt de discussie ten goede.

En het is inderdaad heel zwaar om het begrijpend te lezen. Ik juist gisteravond uitgerekend dat ik nu al ongeveer 70 uur heb zitten lezen en nadenken over de grondwet. Dat zal niet iedereen doen.
Maar dan raad ik die mensen aan in ieder geval (minstens met een half oog) de discussies (hier en elders) te volgen en dan de voor hem/haar belangrijkste punten er uit te halen.
Het is sowieso geen zwart-wit keuze. Ook na het lezen blijft het een weging tussen verschillende zaken (inhoud, effect, verwachting,…).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie