Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 45

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-Grondwet Deel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk IV – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (vervolg)
Afdeling 3 – Justitiële samenwerking in bugerlijke zaken
III-269 Justitiële samenwerking in civiele zaken

1. De Unie ontwikkelt justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, die berust op het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en van beslissingen in buitengerechtelijke zaken. Deze samenwerking kan maatregelen ter aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten omvatten.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden, met name wanneer dat nodig is voor de goede werking van de interne markt, bij Europese wet of kaderwet maatregelen vastgesteld die het volgende beogen:
a) de wederzijdse erkenning tussen de lidstaten van rechterlijke beslissingen en van beslissingen in buitengerechtelijke zaken en de tenuitvoerlegging daarvan;
b) de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken;
c) de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor collisie en jurisdi! ctiegeschillen;
d) samenwerking bij het vergaren van bewijsmiddelen;
e) daadwerkelijke toegang tot de rechter;
f) het wegnemen van de hindernissen voor de goede werking van burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering;
g) de ontwikkeling van alternatieve methoden voor geschillenbeslechting;
h) de ondersteuning van de opleiding van magistraten en justitieel personeel.
3. In afwijking van lid 2, worden maatregelen betreffende het familierecht met grensoverschrijdende gevolgen bij Europese wet of kaderwet van de Raad vastgesteld. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.
De Raad kan op voorstel van de Commissie bij Europees besluit vaststellen ten aanzien van welke aspecten van het familierecht met grensoverschrijdende gevolgen handelingen volgens de gewone wetgevingsprocedure kun! nen worden vastgesteld. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen,na raadpleging van het Europees Parlement.

Ik geloof dat dit wel een goed stuk is. Als we meer gaan samen doen, moeten de juridische gevolgen ook worden meegenomen. Verschillende landen hebben verschillende manieren in het afhandelen van zaken. Dat is verwarrend voor mensen wanneer ze hetzelfde willen doen in verschillende landen. Het is al zo goed als onmogelijk om alle wetten in 1 land te kennen, laat staan die van 25.
Maar ik ben wel benieuwd hoe de daadwerkelijke discussie hierover zal gaan lopen. Er zitten verschillende filosofische benaderingen achter de verschillende rechtstelsels.

Dit artikel is ook belangrijk voor de strijd tegen het terrorisme volgens mij. Punten als 2.a en 2.d kunnen helpen bij het aanpakken van grensoverschrijdende criminelen en terroristen.
Wat ik minder vind aan dit artikel is de nogal expliciete vermelding van de de interne markt in 2. Het geeft een beetje het gevoel dat het rechtsysteem moet veranderen om het functioneren van de interne markt te helpen. En dat is niet wat ik graag zie gebeuren. Je hebt justitiele samenwerking nodig om de wet te laten functioneren over grenzen heen, niet omdat bedrijven meer flexibiliteit nodig hebben.

59.6% gelezen

Reacties (6)

#1 mescaline

Interne markt ? Wat staat er in het origineel ?

  • Volgende discussie
#2 steeph

Wat bedoel je met het origineel? De franse versie?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

De engelse versie zegt “internal market”. Lijkt me hetzelfde.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 mescaline

Bij interne markt denk ik zelf aan een handelsmarkt, maar dat is hier schijnbaar niet het geval. Raadselachtig.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Steeph

Mmmm, interessant punt. Wat omvat het begrip “interne markt” allemaal. Waarschijnlijk het geheel aan transacties en verplaatsingen van geld, goederen en diensten. En dan wordt het ineens wel heel omvattend. En dan krijgt het recht wel een heel onderdanige positie.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Ekko

Ik ben het met je laatste zin eens, maar deel je vrees dat het belang van de vrije interne markt gaat prevaleren. Deze interne markt is heilig verklaard en moet blijkbaar met alle mogelijke middelen bevorderd worden. Hieraan zie je dat de EU toch vooral draait om de economie.

  • Vorige discussie