Brief aan Gert-Jan Segers

Foto: ripperda (cc)

OPINIE - ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers moppert over het schenden van spelregels die allang niet meer gelden.

Beste meneer Segers,

‘Vaccinatiedwang is democratische luiheid,’ schrijft u in de Volkskrant van donderdag 18 juli. Ik ben het grotendeels met u oneens, maar een interessant artikel is het wel. Het raakt namelijk aan de kern van het verschil in wereldbeeld tussen confessionele en seculiere politiek, een verschil dat niet eens zoveel met geloof te maken heeft.

U denkt in termen van groepen. Gereformeerden, hervormden, katholieken, joden, moslims. Sommige groepen zijn wat kleiner, andere wat groter. In die zienswijze passen ook de motieven die u aan het pro-vaccinatiekamp toeschrijft: het gaat hier om een grote groep die zijn wil aan een kleine groep oplegt, en om een kleingeestig revanchisme ten opzichte van die kleine groep.

Natuurlijk speelt dat tot op zekere hoogte wel mee, maar denkt u nu echt dat dat de enige argumenten zijn? ‘Hullie moeten net zo doen als wullie’ en ‘hullie zijn zo lang de baas geweest, nu zijn wullie aan de beurt’? Hoe kinderachtig zou dat zijn! Het zou ieder debat tussen seculieren en confessionelen reduceren tot hetzelfde trieste niveau als de Belgische taalstrijd of het oude conflict in Noord-Ierland.

Soevereiniteit in eigen kring

Er zitten heus wel inhoudelijke argumenten achter het seculiere standpunt. Het belangrijkste punt is dat de rechten van de groep soms op gespannen voet staan met de rechten van het individu. Dat kan het recht zijn van een man om zelf te beschikken over zijn voorhuid, het recht van een vrouw om zelf uit te maken of ze een hoofddoek draagt, of, zoals in deze zaak, het recht van een kind op moderne medische zorg. Ik zie de velen die gereformeerd Nederland de mantel uitvegen over de vaccinatiekwestie niet als een eenvormige “meerderheid” die “haar wil” aan een minderheid oplegt, maar als individuen die opkomen voor de rechten van andere individuen. Dat dat vaak op een vervelende en bevoogdende manier gebeurt, geef ik graag toe.

Het compromis van de verzuiling kwam er in grote lijnen op neer dat iedereen binnen zijn eigen zuil zoveel hervormde, gereformeerde, katholieke, socialistische of liberale fratsen uit mocht halen als hij wilde, zolang hij de andere zuilen maar met rust liet. Soevereiniteit in eigen kring, heette dat. Goed beschouwd bent u er kwaad om dat dat principe wordt geschonden: de ene kring respecteert de soevereiniteit van de andere niet. U zegt dat ook met zoveel woorden: ‘de lakmoesproef van een cultuur is hoe je met minderheden omgaat […] In een echt hoogstaande cultuur is er ruimte voor verschillen […] De meerderheid verheft zijn wil niet tot wet, ook al kan dat wel.’

Compromis tussen individuen

Maar de moderne rechtsstaat is geen compromis meer tussen groepen, maar tussen individuen. Daar horen bepaalde individuele rechten bij, die belangrijker zijn dan groepsrechten. Ik kan het niet genoeg benadrukken: de rechten van het individu gaan boven de rechten van de groep. Een groep heeft niet het recht om individuele groepsleden van hun rechten af te houden, zoals bepaalde religieuze minderheden (bevindelijk gereformeerden, salafistische moslims, orthodoxe joden…) geneigd zijn te doen. Sociale controle mag nooit sociale dwang worden.

Ik vind uw partij over het algemeen erg sympathiek: nuchter, genuanceerd, fatsoenlijk. Ik denk dat de ChristenUnie zeker groeipotentieel heeft, als socialer en minder wollig pratend alternatief voor het noodlijdende CDA. Maar dan moet u wel ophouden zich te beroepen op maatschappelijke spelregels uit de tijd van Abraham Kuyper – want die is toch echt al heel lang dood.

Met vriendelijke groet,

Camiel van Altenborg

Reacties (31)

#1 roland

“de rechten van het individu gaan boven de rechten van de groep”

Wat hier speelt of en wanneer de overheid ingrijpt voor bescherming van de rechten van het kind. Of de ouder onder groepsdwang staan, is niet bepalend. Wel is te verwachten dat de overheid in vergelijkbare situaties minder snel ingrijpt als van groepsverzet sprake is. Dan tellen de rechten van het kind minder.

 • Volgende discussie
#2 Kalief

Grondwet:
Art. 6
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Dus gedwongen inenting tegen mazelen mag tegen de zin van de gelovigen, maar alleen als die zieke kinderen een gevaar voor het verkeer vormen of zich wanordelijk gedragen. Zolang die kinderen rustig ziek in bed liggen is inenting dus uit den boze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sol

Dus als ik het goed begrijp is vaccinatieweigering door gelovigen slecht omdat er sprake is van groepsdwang, maar vaccinatieweigering door seculieren (zoals antroposofen) ok, omdat het daar een individuele keuze is (groepsdwang bestaat immers alleen onder gelovigen)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Marius

Groepen bestaan niet. Collectieve denkfout van ons apenbrein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kalief

Als groepen niet bestaan dan is het niet ons apenbrein maar jouw apebrein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 objectief

@2:
regels stellen ter bescherming van de gezondheid,

In meen daaruit te lezen dat godsdienstswaanzin geen excuus is voor niet inenten.
In hel algemeen is het natuurlijk zo dat godsdienstvrijheid z’n beperkingen heeft in elke samenleving.
Nooit anders geweest.
Godsdienst gaat over gedachten, niet over weigeren van medische handelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 P.J. Cokema

@2: De grondwet is zelfs expliciet: Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

De “behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen” worden niet in de grondwet uitgewerkt. Maar een voorbeeld zijn opnames en behandelingen + toedienen van medicatie in de GGZ. Dwang mag alleen als de rechter daar in toestemt en die houdt zich eigenlijk aan één criterium: als iemand een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving is.

Nu wordt het interessant. Morbilli is besmettelijk en kan in 1 tot 2 op de 1000 patiënten dodelijk zijn. In Nederland is het aantal dodelijke gevallen echter klein.

Hoe nu verder? wegens het besmettingsgevaar ingrijpen? Een optie kan zijn dat alle Nederlanders buiten die paar bibelbelt-vaccinatie-weigeraars zich ook beroepen op artikel 11 van de grondwet. Immers: besmet raken omdat een ander willens en wetens weigert afdoende maatregelen te nemen betekent toch ook dat men dan de onaantastbaarheid van iemand anders zijn lichaam schendt?

De overheid dient de grondwet te verdedigen. Onze kersverse koning heeft zelfs gezworen die te verdedigen. Maar ja, het kabinet zit op de Antillen en de koning houdt zijn dochtertjes binnen. Dat vinden ze blijkbaar veilig genoeg, ook voor de rest van het land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@2: Je vergeet ter bescherming van de gezondheid ( de eerste reden in de opsomming). Die lijkt me nogal relevant als gelovigen in de uitoefening van hun religie kinderen (let wel dus niet zichzelf, maar anderen!) onttrekken aan vaccinatie.

@7: Je doet nu net alsof er sprake is van dwang vanwege de overheid. Ik zie juist het omgekeerde: Momenteel is er sprake van dwang door de ouders. Zij onttrekken hun kinderen willens en wetens aan vaccinatie en stellen ze daarmee bloot aan onnodige risico’s op ziektes. De kinderen krijgen helemaal geen kans om een geïnformeerde keuze voor vaccinatie te doen. Dat is, gezien de leeftijd, misschien ook niet mogelijk, maar mij wordt iets te makkelijk ervan uit gegaan dat de ouders de individuele autonomie dan overnemen. Wat mij betreft zijn kinderen geen eigendom van hun ouders noch aan de regels van deze of gene godsdienst gebonden omdat hun ouders daarin geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 MrOoijer (Jan van Rongen)

“De grondwet is zelfs expliciet: Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Dat wordt zo heerlijk te pas en te onpas geciteerd. Maar alle dienstplichtigen werden verplicht ingeënt. Dat staat nog steeds in de wet, die is alleen opgeschort, niet afgeschaft. Niemand maakte zich daar ooit druk over. Net zo min als verplicht bloed prikken in sommige omstandigheden.

Het probleem voor mij is dat deze grondwetartikelen steeds als rechtvaardigingsgrond worden gebruikt voor de keuzes die ouders maken, en die overduidelijk niet in het belang zijn van hun kinderen. Van mazelen gaan 1-2 op de 1000 die er ziek van worden dood – althans bij onze goede gezondheidszorg, uit de jaren 60 zijn epidemieën in Afrika bekend waar dat 1 op 10 was.

Zouden we die kinderen ook niet behandelen nadat er complicaties zijn geconstateerd, dan wordt die 1 op 1000 veel hoger, want het aantal complicaties wordt wel op 30% geschat en het aantal dat door complicaties in het ziekenhuis terecht komt is al 1% dit jaar.

Er zijn er dus ook die er niet dood aan gaan, maar er wel blijvend klachten aan over houden.

Overigens zijn er nog meer antroposofische ouders die hun kinderen zorg ontzeggen en niet laten inenten. Die kinderen leven niet in geconcentreerde gemeenschappen van niet-ingeënte kinderen, lopen dus minder risico. Ze worden dus a.h.w. nog een beetje beschermd door andere ouders die verstandiger zijn dan hun eigen ouders. Maar dat ze extra risico lopen is overduidelijk.

Lees het recente interview met de voorzitter van de vereniging tegen kwakzalverij in Medisch Contact.

…wordt er tijdens haar avonddienst op de intensive care een jongen van 13 binnengereden. Hij heeft recidiverende sinusitis gehad, maar zijn antroposofische ouders wilden hem geen antibiotica geven. De sinusitis werd meningitis en encefalitis, de jongen moest met spoed geopereerd. En nu ligt hij daar. ‘Als deze ouders op tijd naar een normale arts waren gegaan die antibiotica had gegeven, dan had hij nu lekker buiten lopen voetballen’, gaat er door haar heen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 objectief

Reactie verwijderd: offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 P.J. Cokema

@8: Ik heb me (weer eens) onbegrijpelijk uitgedrukt. Ik stak in op de door @2 betwiste optie “gedwongen inenting mag tegen de zin van de gelovigen” (die daarbij een stukje grondwet ter berde bracht). Ik wilde zeggen dat het grondwettelijk juist zou zijn wel tot vaccinatie te verplichten.

Ik denk trouwens dat er ergens regels in een kast liggen die voorschrijven wanneer wel tot gedwongen vaccinatie kan worden overgegaan. Dat zal dan ongetwijfeld met de graad van gevaar van virussen te maken hebben en de schaal waarop besmetting voorkomt en de snelheid waamree die besmetting voortschrijdt. Of het is gerelateerd aan het aantal patiënten onder alleen het werkbare deel der bevolking. Daar worden, tot nu toe althans, kindern niet toe gerekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Marius

Ik vind het recht op onaantastbaarheid van het lichaam fundamenteel. Het is de basis voor vele andere (mensen)rechten. Daar mag niet zo maar aan gesleuteld worden en inbreuk kan niet democratisch worden afgedwongen. Als we ons pragmatisch opstellen moeten we ook bekijken of er wel een probleem bestaat: het grootste deel van de bevolking is goed beschermd. Het is alleen daar waar een cluster ongevaccineerden bij elkaar woont dat er een risico is. Het probleem is echter klein: we praten over honderden zieken en een risico van 1e-3, dus <1 dode.

Er zou een extreme situatie denkbaar kunnen zijn waarin we het recht op lichamelijke onaantastbaarheid moeten compromitteren maar die situatie is hier in de verste verte niet bereikt. De huidige aanpak van voorlichting is daarom een hele goede.

Met gedwongen vaccinatie stappen we op een gladde helling, het opent de route naar verplichte medicatie en een hoop daaraan gerelateerde ellende. Alles gewoon zo laten als het is dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 ruurd

@2: ware het niet dat de kinderen pas ziek worden nadat ze al besmettelijk zijn. En dus is art. 6 lid 2 van toepassing. Ik vind alles goed. Als je je kinderen niet wilt laten inenten neem dan ook verantwoordelijkheid voor de schade aan anderen. Wil je dat niet? Verwijder jezelf en de jouwen dan uit onze maatschappij.

Alleen zie ik dat niet gebeuren. Immers – mijn veiligheid en gezondheid is van geen belang zodra de entweigeraars denken dat hun dogma in gevaar komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ruurd

@12: Ook mijn lichaam is onaantastbaar. En daar hebben entweigeraars maar rekening mee te houden. Ik wens niet aangestoken te worden door mensen die het verdommen zich in te enten voor een besmettelijke ziekte. Er is geen collectieve gezondheid als niet iedereen meedoet. En om met Spock te spreken: “The needs of the many outweigh the needs of the few.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 MrOoijer (Jan van Rongen)

@12: “1e-3, dus <1 dode."
Nee, in de vorige mazelengolf waren het er drie. En je kind met een kans van 1 op 1000 laten doodgaan ipv simpel inenten is van een onbegrijpelijke idiotie.

Bovendien negeer je blijvende schade.
En de hoge extra gezondheidskosten.
En dat de kinderen zelf niet mogen/kunnen kiezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@12: En hoe sta je tegenover gedwongen onthouding van vaccinatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 roland

@12: “gedwongen vaccinatie opent de route naar verplichte medicatie”
Die is er al voor sommige groepen.
Hier gaat het om de gevolgen voor en de rechten van het kind. Dat blijkt niet echt een punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Marius

Even voor de goede orde: ik ben niet tegen inenten. Maar ik hou wel graag mijn principes zuiver.

@14
Correct. Symmetrie is een nog fundamenteler principe: jij hebt dezelde rechten als alle anderen. Daar staat tegenover dat als je anderen een recht ontneemt dat het jou meteen ook ontnomen is. Ik neem aan dat ook jij je recht op onaantastbaarheid niet wilt opgeven.

Uiteraard mag je dat wensen. Maar niet dwingen.

Collectieve gezondheid bestaat niet. Er bestaat hooguit de som van de gezondheden van de individuen. Jij bent verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Op de gezondheid van anderen mag je op vrijwillige basis positieve invloed (proberen) uit (te) oefenen.

@15
Inderdaad. Er bestaan idioten. Laten we deze mensen voorlichten. Bedenk even wat je vervolgens zegt: ‘de oplossing voor het feit dat sommige kinderen niet kunnen/mogen kiezen is dat niemand mag kiezen’. Jij bent niet voor keuze. Dus kun je keuzevrijheid niet als argument gebruiken.

@16
Tegen. Ik ben voor keuzevrijheid. Met de nadruk op vrijheid.

@17
Dan moeten we die zoveel mogelijk afschaffen.
De gezondheid van kinderen is uiteraard heel belangrijk. Het voorkomen van dwang in de samenleving is echter even belangrijk. Zolang er geen grote sterfte optreedt moeten we aan deze principes vasthouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@18: En toch zie ik je ouders verdedigen die hun kinderen dwingen niet gevaccineerd te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Herman

Er staan hier volgens mij een aantal grondrechten tegenover elkaar, namelijk:

-De recht op vrijheid van godsdienst.
-De recht van het kind op goede gezondheidszorg.
-Het belang van het kind dat volgens art. 3 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in iedere maatregel die het kind betreft voorop dient te staan.

Daarnaast wordt door sommigen hierboven nog het recht op lichamelijke integriteit aangehaald. Het zijn echter de ouders die de beslissing maken over het lichaam van hun kind. Het lijkt me sterk de vraag of het recht op lichamelijke integriteit zo ver reikt dat het ouders vrijwaart van overheidsbemoeienis met het lichaam van hun kind.

Ook kun je je afvragen of de vrijheid van godsdienst zover reikt dat ouders voor hun kind nadelige beslissingen mogen nemen op grond van hun godsdienstige overwegingen. Het gaat immers in de eerste plaats om de godsdienst van de ouders, die het kind wordt opgelegd. Het is niet het kind dat zelf beslist vanwege het geloof in een of ander imaginair wezen boven hem een inenting te weigeren.

In dit geval weerhouden de overheid kinderen van toegang tot bestaande middelen die hen kunnen beschermen tegen schade aan hun gezondheid. Je zou dus kunnen zeggen dat de gezondheid van het kind in het geding is. Bovendien wordt niet het belang van het kind, maar de godsdienst van de ouder voorop gesteld.

Aangezien het door Nederland ondertekende IVRK ook stelt dat de overheid het welzijn van alle kinderen moet bevorderen, lijkt het me dat hier wel een taak voor de overheid weggelegd is om te kijken of het welzijn van kinderen hier in het gedrang is en zo nodig maatregelen te nemen. Persoonlijk vind ik verplicht inenten nog niet zo’n gek idee. Het belang van het kind gaat boven het imaginaire vriendje van de ouders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 objectief

@20:
Er staan hier volgens mij een aantal grondrechten tegenover elkaar,

Helemaal waar, daardoor kun je, legitiem en goedbedoeld, alle kanten op redeneren.
Verplicht inenten, een arrestatieteam sturen ?
Wat je met dit soort dingen aan moet, ik weet het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Marius

@18
Nee, als die kinderen gevaccineerd willen worden hebben ze daar wat mij betreft recht op. En ik hoop dat de ouders een goede afweging maken. Rekening houdend met de voordelen van vaccinatie en de gevaren, vaccinatie leidt immers eveneens tot zieken en doden. Ik vind dus dat ze niet gedwongen moeten worden.

Wat wil je doen als iemand weigert? _Echt_ weigert en zich tegen de arts en vervolgens de politie verzet? Iemand die de geweldsdreiging met gelijk geweld pareert omdat hij bij zijn principes blijft? Doodschieten? Zie je de onmogelijkheid?

@20
Je bekijkt eea teveel vanuit het perspectief van vrijheid van godsdienst. Het gaat om fundamentele rechten en principes. Recht op goede gezondheidszorg kan nooit een grondrecht zijn. Het impliceert immers een plicht van vele anderen, dus dwang.
Wij moeten proberen ons zo te organiseren dat het goede ontstaat uit vrijwillige samenwerking en moeten dwang voorkomen, althans altijd tot een absoluut minimum beperken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@22: Nu trek je de discussie toch echt in het belachelijke.

” ik hoop dat de ouders een goede afweging maken. Rekening houdend met de voordelen van vaccinatie en de gevaren, vaccinatie leidt immers eveneens tot zieken en doden. “

Los van het feit dat de risico’s van geen en wel vaccinatie in totaal andere ordes liggen, is juist het hele punt dat het enige en doorslaggevende argument van de ouders waar we het over hebben ligt in religieuze overwegingen en niet in enige gezondheidsrisico-overweging.

“Iemand die de geweldsdreiging met gelijk geweld pareert omdat hij bij zijn principes blijft? Doodschieten? Zie je de onmogelijkheid?”

Op het moment dat iemand met een vuurwapen de politie bedreigt, kom je inderdaad op een punt dat je (gewoonlijk) hem neerschiet. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij mensen die door de politie worden aangehouden omdat ze 5km te snel hebben gereden en zoiets doen. Daar zie ik geen onmogelijkheid (of controverse) in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Marius

Dan moeten we proberen ze die gezondheidsoverwegingen wel mee te laten nemen. Door goede voorlichting. En door met de kerk in dialoog te treden. Maar niet door dwang, dat komt pas aan de orde als er substantiele sterfte buiten die gemeenschap ontstaat.

Als de verkeerswetgeving me niet bevalt kan ik proberen die langs politieke weg te veranderen. En als het systeem me fundamenteel blijft tegenstaan neem ik de trein of de fiets, op die manier boycot ik het systeem dat me tegenstaat en sta ik niet bloot aan het door jou beschreven geweld.

Het punt met de vaccinatie is dat ik slechts geboren hoef te worden om aan deze dwang bloot te staan. Sterker het is gebeurd alvorens ik me er bewust van ben. Ik ben daar (op niet-religieuze grond) fundamenteel tegen, tenzij er een ZEER dringende reden is om dit te doen. Het door jou aangehaalde verschil tussen bijwerking en bescherming van een vaccinatie is dat in de huidige situatie zeker niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@24: “Dan moeten we proberen ze die gezondheidsoverwegingen wel mee te laten nemen. Door goede voorlichting. En door met de kerk in dialoog te treden.”

En als die dialoog geweigerd wordt, of alleen voor de vorm aangegaan, zonder dat dat enig resultaat heeft?

“dat komt pas aan de orde als er substantiele sterfte buiten die gemeenschap ontstaat.”

Sterfte binnen de gemeenschap is geen probleem? Leven en gezondheid van de kinderen is ondergeschikt aan de religieuze overtuiging van de ouders?

“En als het systeem me fundamenteel blijft tegenstaan neem ik de trein of de fiets, op die manier boycot ik het systeem dat me tegenstaat en sta ik niet bloot aan het door jou beschreven geweld.”

Al fietsend of OV-end wordt je ID-bewijs gevraagd. Jij wenst daar dusdanig niet aan mee te willen werken (vanwege deze of gene overtuiging) dat je een schietijzer mee hebt genomen voor het geval men je wil arresteren om je weigering. Of algemener, er zijn wetten waar je niet onderuit komt, als je dat met geweld toch probeert is het niet raar dat als jij het tot het uiterste drijft, daar uiteindelijk je dood door politiekogel op kan volgen.

“Het punt met de vaccinatie is dat ik slechts geboren hoef te worden om aan deze dwang bloot te staan.”

Dat geldt net zozeer voor een heleboel andere wetten in Nederland. Bovendien gaat het in het hypothetische geweldgeval waar je het over hebt niet over het kind maar de ouders. Zuigelingen kunnen immers niet met pistolen zwaaien. Dat is ook het hele punt: Het zijn niet de kinderen, maar de ouders die de vaccinatie weigeren, op gronden die helemaal niet met gezondheid te maken hebben.

“Het door jou aangehaalde verschil tussen bijwerking en bescherming van een vaccinatie is dat in de huidige situatie zeker niet.”

Misschien zou je jouw mening niet als een feit kunnen presenteren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Marius

“En als die dialoog geweigerd wordt, of alleen voor de vorm aangegaan, zonder dat dat enig resultaat heeft?”

Dan moeten we ons daarbij neerleggen.

“Sterfte binnen de gemeenschap is geen probleem? Leven en gezondheid van de kinderen is ondergeschikt aan de religieuze overtuiging van de ouders?”

Het is de keuze van deze mensen. Ze nemen mogelijk een risico. Er is geen strikt causaal verband dus het is geen kindermoord. Voor mij zijn afwijkende meningen belangrijk en kostbaar ipv een bedreiging. Stel bijvoorbeeld dat alle gevaccineerden steriel blijken te zijn. Dan zijn deze mensen toch maar even superieur.

“Al fietsend of OV-end wordt je ID-bewijs gevraagd.”

Het zal je niet verrassen dat ik ook tegen identificatieplicht ben. Ik ben overigens geen libertarier maar hecht wel aan vrijheden langs de lijnen van een non-agressie principe.

“Bovendien gaat het in het hypothetische geweldgeval waar je het over hebt niet over het kind maar de ouders.”

Zover kinderen zelf geen bewuste keuze kunnen maken hebben ouders het gezag. De staat is echter geen voogd. Inbreuk op het ouderlijk gezag moet minstens een rechter vereisen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 L.Brusselman

Heb als kind zo’n beetje alle kinderziekten gehad,bof,mazelen,rode hond zoals de meeste van mijn leeftijdsgenoten,astma en allergieen komen (relatief?) maar weinig voor onder deze leeftijdsgenoten.
Opvallend is wel dat sinds vaccinatieprogramma’s zo’n beetje standaard werden toegepast op zuigelingen er een hele rits aan ziekten bijkwam zoals de al vaker aangehaalde allergieen en astma

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 L.Brusselman

@27:editfunctie werkt nog steeds niet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Marius

Juist. Er zijn een hoop neveneffecten die voor het gemak even onder het tapijt geveegd worden. De VAERS database staat er bol van, en dat is maar een deel van de gevallen. Vaccinatiedwang is een religie net zoals vaccinatieweigering. Wetenschap is niet meer nodig. Er zijn bedrijven die iedereen verplicht willen inenten tegen allerlei onschadelijke ziektes. Zonder grondige veiligheidsstudie. Of neem het gelobby dat heeft geresulteerd in 20 miljoen griepvirussen voor 150 miljoen euro. We zijn erover door de media tot waanzin gedreven. Het aantal doden in de afgelopen jaren is op 1 hand te tellen. Het was een corporate media hype. In mijn diensttijd heb ik het verschijnsel massavaccinatie kunnen waarnemen. Er vielen meerdere mensen flauw, 1 met zijn hoofd op de hoek van een tafel. Zonder het precies uit te rekenen durf ik wel te stellen dat er iets niet klopt: het officiele risico daarop is 1e-6 en ik doe een waarneming 1e-2. Dat is zo’n extreem onwaarschijnlijke gebeurtenis dat 1e-6 een onderwaardering moet zijn van het werkelijke risico. Het gerapporteerde risico is te laag.

Ik wil niet zeggen dat vaccinatie altijd slecht of gevaarlijk is. De waterpokken vaccinatie heeft bijvoorbeeld veel levens gered. Maar laat dat zonder dwang gebeurd zijn. Ik vind vaccinatiedwang in de huidige situatie een te zwaar middel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 roland

@24: “.. daar fundamenteel tegen, tenzij er een ZEER dringende reden is om dit te doen”

Uiteraard gaan het om een redelijke kans op die ziekte met ernstige (blijvende) gevolgen, de vaccinatie moet aantoonbaar nut hebben zonder ernstige bijwerkingen.

Ontzetting uit de ouderlijke macht of onder toezichtstelling zijn veel ingrijpender. Hier gaat het enkel om verplichte vaccinatie, waarvoor de godsdienstvrijheid wijkt voor het recht van het kind op voorkoming van mogelijk letsel (zoals bij polio).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Jan

@29

Ik wil niet zeggen dat vaccinatie altijd slecht of gevaarlijk is. De waterpokken vaccinatie heeft bijvoorbeeld veel levens gered.

Ik neem aan dat je de pokkenvaccinatie bedoelt? Laat dat nou net een vaccinatie zijn die nogal wat risico’s met zich meebrengt.

 • Vorige discussie