Onderhandelingen voor verbod op kernwapens gestart

Bij de Verenigde Naties in New York zijn vandaag de onderhandelingen gestart voor een wereldwijd verbod op kernwapens.

In de ontwerpverdragstekst staat dat het illegaal wordt om kernwapens te maken, in het bezit te hebben en te gebruiken. 132 Landen, twee derde van alle landen ter wereld, zijn voorstander van zo’n verbod.

Ook de Nederlandse regering en een Kamerdelegatie zijn bij de onderhandelingen aanwezig. PAX-woordvoerder Krista van Velzen. ‘Natuurlijk zal er nog de nodige discussie plaatsvinden over inhoudelijke details, maar we verwachten dat er aan het eind van de onderhandelingen, op 7 juli, een definitief verdrag voor een verbod op kernwapens ligt. De Tweede Kamer heeft met de in april 2015 aangenomen motie Sjoerdsma de regering opgeroepen ‘inhoudelijk deel te nemen aan internationale besprekingen over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens.’

Open waanlink

Meer dan een miljoen ondertekenaars voor verbod glyfosaat

Het Europese Burgerinitiatief voor een verbod op glyfosaat heeft donderdag de grens van een miljoen ondertekenaars overschreden.

Binnen vijf maanden heeft het initiatief voldaan aan de voorwaarden voor behandeling van het verzoek in de Europese Commissie. Dat is het snelste resultaat sinds de opening van de mogelijkheid voor een European Citizens Initiative (ECI).

De Europese Commissie is verplicht het verzoek binnen drie maanden te behandelen en een met redenen omkleed antwoord te geven.

De Commissie heeft voorgesteld het bestrijdingsmiddel Roundup ondanks twijfel over schadelijke effecten opnieuw voor een periode van tien jaar toe te laten. In het Europese Parlement is veel verzet tegen deze maatregel die in juli door de lidstaten zou moeten worden bevestigd. De Groenen hebben bij het Europese Hof een rechtszaak aangespannen om al het onderzoek dat aan de beslissing van de Commissie ten grondslag ligt openbaar te maken.

Ondertekening van het ECI is nog steeds mogelijk

 

Open waanlink

Bloomberg: helft Amerikaanse kerncentrales draait met verlies

Volgens een analyse van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) draait meer dan de helft van de Amerikaanse kerncentrales met verlies. Ondanks het argument van voorstanders van kernenergie

Nuclear power plants are getting paid $20 to $30 a megawatt-hour for their electricity, Nicholas Steckler, an analyst at Bloomberg New Energy Finance, said in a report Wednesday. Meanwhile, it costs them an average of $35 a megawatt-hour to run. That puts 34 of the nation’s 61 plants out of the money.

Ironisch genoeg zijn het volgens BNEF juist kerncentrales die op de vrije markt opereren waar de grootste financiële problemen zitten. De meeste eigenaren van kerncentrales hebben dan ook aangegeven zich te willen gaan richten op gereguleerde elektriciteitsmarkten. Daarnaast pleiten ze voor subsidies voor bestaande kerncentrales, met het argument dat de CO2 emissie anders stijgt.

Open waanlink

Hoe fraude op scholen in de hand wordt gewerkt

Een duidelijk betoog op de website van Verus, de scholenvereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs: De overheid is mogelijk zelf schuld aan fraude gevallen op scholen.

Even maar stonden wij stil bij het nieuws over sjoemelende leraren op een Rotterdamse mbo-school en hoorden de reactie van de schoolbestuurder en de staatssecretaris aan. Een incident, zo zal de veronderstelling van velen zijn geweest. Strafmaatregelen, een nieuwe wettelijke regel desnoods en klaar is kees. Maar zo is het niet.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de scholen in de Angelsaksische landen de duimschroeven aangelegd. Maatstaven werden ingevoerd, dat wil zeggen: gemiddelde resultaten die ‘verwacht’ mogen worden, gegeven de onderwijssoort en het type leerlingen. De aanleiding was de twijfel die ontstond over de kwaliteit, maar ook werd in die tijd bedacht dat kwaliteit zou toenemen als scholen onderling de concurrentie aangaan. Maatstafconcurrentie heet dit in kringen van bestuurskundigen. Het is de ideologie van governance by indicators.

Oftewel: spreadsheet-terrorisme. Ons land is er ook niet immuun voor:

Ook in ons land wordt deze ideologie beleden, zij het dat ons parlement daar aarzelingen bij heeft. Kamerleden zijn verdeeld. Sommigen zijn ronduit voor, anderen tegen, weer anderen wankelmoedig. Maar de Eindtoets in het basisonderwijs is ingevoerd, referentieniveaus in de wet vastgelegd en het mbo kent de zogenoemde cascadebekostiging, die bedoeld is de student zo snel mogelijk aan een diploma te helpen. Allemaal maatstaven die scholen op verkeerde gedachten kunnen brengen.

Hopelijk maken we hier in Nederland niet dezelfde fout als in de VS en het VK. Helaas zijn de signalen niet hoopvol.

Open waanlink

Trump’s nieuwe wereldorde: fossiel vs. groen

ANALYSE - Energie-expert Michael Klare vraagt zich af of Trump bezig is met het creëren van een nieuwe wereldorde. Deze is in zijn ogen niet gebaseerd op het wereldbeeld van Wilsonian’s internationalisten, die de wereld verdeeld zien tussen liberale democratieën (aangevoerd door de VS en zijn Europese bondgenoten) en onvrije autocratische landen (geleid door Rusland onder Vladimir Putin). Het is ook niet gebaseerd op Samuel Huntington’s wereldbeeld uit The Clash of Civilizations, waarin de botsing plaatsvind tussen de Islam en het Joods-Christelijke westen. Veeleer lijkt de scheiding te lopen tussen landen die kiezen voor fossiele energie en landen die kiezen voor hernieuwbare energie.

Ultimately, Trump seems to be aiming at the creation of a new world order governed largely by energy preferences.  From this perspective, an alliance of Russia, Saudi Arabia, and the United States makes perfect sense. As a start, authoritarian-minded leaders who detest liberal ideas and seek to perpetuate the Age of Carbon now run all three countries. They, in turn, exercise a commanding role in the global production of energy.  As the world’s three leading producers of petroleum, they account for about 38% of total global oil output.  The U.S. and Russia are also the world’s top two producers of natural gas.  Along with Saudi Arabia, they jointly account for 41% of global gas output.

De eerste drie stappen die wijzen naar deze nieuwe wereldorde die Trump nastreeft zijn het aanhalen van de banden met Saoudi-Arabië, het van zich vervreemden van Europese NAVO-bondgenoten (waarvan de meeste het klimaatakkoord van Parijs steunen) en de aankondiging dat de VS zich terug gaat trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Klare schetst een dystopisch beeld van de gevolgen van een wereld overheerst door fossiele energie belangen:

A world dominated by petro-powers will be one in which oil is plentiful, the skies hidden by smog, weather patterns unpredictable, coastlines receding, and drought a recurring peril. The possibility of warfare is only likely to increase on such a planet, as nations and peoples fight over ever-diminishing supplies of vital resources, especially food, water, and arable land.

Een wereld overheerst door groene krachten leidt naar zijn mening waarschijnlijk tot een positiever toekomstbeeld:

A world dominated by green powers, on the other hand, is likely to be less ravaged by war and the depredations of extreme climate change as renewable energy becomes more affordable and available to all.

Open waanlink